Derfor blir nordmenn katolikker

forskning

De som konverterer søker en trygg og stabil kirke i en tid med store samfunnsendringer, viser ny forskning.

Romerkirken lærer et annet evangelium

Meninger

FELLESSKAP: Det er naivt og overraskende historieløst av Halldorf (bildet) å tro at en protestantisk kristenhet som vil holde fast ved den arv de har fått fra reformasjonen, på noen som helst måte kan inngå i fellesskap med paven, skriver Konrad Fjell.

Katolsk rettferdiggjørelse og frelse

Meninger

Tror vi ka­to­lik­ker at vi blir frelst ved å gå veien gjen­nom Maria, paver eller hel­ge­ner? Mange pro­tes­tan­ter mener at det er dette ka­to­lik­ke­ne håper på, skriver Kari Nilsen.

Derfor var reformasjonen viktig

Meninger

Ulf Ekman har i en år­rek­ke ar­bei­det for økt kris­ten enhet og en av­spen­ning i for­hol­det mel­lom de ulike kir­ke­ne og tros­sam­fun­ne­ne som til sam­men ut­gjør kris­ten­he­ten. Men vi mener be­stemt at han tar feil der­som han tror at det ste­get han nå tar, vil være et bi­drag i disse en­hets­be­stre­bel­se­ne, skriver Vebjørn Selbekk på lederplass i Dagen.

Paven avviser at han er Supermann

Kristenliv

Sterkt sosialt engasjement og oppsiktsvekkende medieutspill har preget det første året med pave Frans. Men to profilerte norske katolikker vurderer innsatsen hans ganske forskjellig.

Ett år med pave Frans

Meninger

Når su­per­mann-fore­stil­lin­ge­ne an­ta­ke­lig blir noe dem­pet etter hvert, vil det bli ty­de­li­ge­re at pave Frans re­pre­sen­te­rer Den ka­tols­ke kirke slik vi kjen­ner den, skriver Dagen på lederplass.