MOR: Selv om noen kanskje skulle ønsket å finne en kjønnsnøytral betegnelse for morskap, har ikke Barnelovutvalget foreslått det. Det skal vi hegne om og ikke erstatte med dårlige ord som for eksempel fødeforelder, skriver Kjell Ingolf Ropstad.

Mor skal bli i barneloven

Det er uaktuelt for KrF å bytte ut ordet mor med ord som «fødeforelder» i lovverket vårt. Begrepet «mor» er og vil være relevant og det kan ikke bli et mål i seg selv å gjøre alle begreper kjønnsnøytrale.

Den siste tiden har det gått en debatt rundt dette etter at et utvalg la frem forslag til endringer i barneloven. Det har blitt skapt et inntrykk av at utvalget foreslår å bytte ut ordet mor med ordet fødeforelder. Det er ikke riktig. Hvis det hadde vært riktig ville det heller ikke vært noe jeg som barneminister ville gått videre med.

Barnets mor er den som føder barnet. Dette gjelder både biologisk og juridisk. Loven legger biologien til grunn: den som føder barnet er barnets mor. Det finnes stemmer som foreslår at man skal rydde lovverket for begreper som far og mor, men det har ikke utvalget anbefalt å gjøre.

Heller ikke KrF mener det er behov for å fjerne begrepet mor fra barneloven. Tvert imot: både mor og far er viktige begreper i en lov som skal handle om barn!

Barneloven er viktig fordi den ivaretar barns rettigheter i Norge. Loven angår mange viktige områder i familiers liv. Loven gjelder for alle barn, og den gjelder for dem som har barn. Derfor er dette en helt sentral lov for veldig mange av oss som bor her i Norge.

Barneloven har blitt endret flere ganger siden den ble vedtatt i 1981, og har blitt oppdatert ved behov. I 2018 ble det bestemt at man skulle gå igjennom loven i sin helhet for å sikre at den så godt som mulig ivaretar barns rettigheter og er relevant for de som skal bruke den.

Et av hensynene som har vært viktig er at en lov som dette må kunne leses og forstås av fleste mulig, ikke bare av høyt udannede og trente jurister. Det har også vært viktig å se på barns rettigheter i et internasjonalt perspektiv.

Et godt forståelig språk og en lov som best mulig ivaretar barns rettigheter betyr imidlertid ikke at alle begreper skal være kjønnsnøytrale. Det var aldri en bestilling om å gjøre loven kjønnsnøytral eller finne andre ord for mor og far. For meg er det selvsagt at morskaps og farskap har en sentral rolle i en slik lov.

Som barneminister er det viktigste for meg å sikre at barn vokser opp i trygge familier med gode rammer rundt seg. Derfor har vi styrket viktige støtteordninger for barnefamilier og satset på familievernkontorene. Mange familier har fått uvurderlig hjelp og veiledning fra sitt familievernkontor. Det må vi sørge for at flere får.

Vi har også pekt på viktigheten av å forebygge samlivsproblemer. Det siste årene har det vært en satsing på samlivskurs. Vi har fått sterk kritikk for dette, og møtt påstander om at det er moralistisk å si at det er positivt at par holder sammen. Det er jeg sterkt uenig i.

Stabile familier er en viktig byggestein i samfunnet vårt og vi må kunne si høyt at for de aller fleste familier er det positivt at foreldrene pleier parforholdet og holder sammen. Vi har og lansert et lavterskeltilbud for par som vil jobbe med parforholdet: en samlivs-app .

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Noen familier trenger litt ekstra støtte for å få hverdagen til å gå rundt, og da skal vi som samfunn stille opp. Derfor skal vi også skal ha en barnelov som sikrer barnets beste og et samfunn som legger til rette for sterke familier. Derfor mener jeg det er viktig å beholde mor som begrep i barneloven.

Selv om noen kanskje skulle ønsket å finne en kjønnsnøytral betegnelse for morskap, har ikke Barnelovutvalget foreslått det. Det skal vi hegne om og ikke erstatte med dårlige ord som for eksempel fødeforelder.