Retten til å være ønsket

Det grunnleggende problemet når bioetiske spørsmål diskuteres, er at vi er kommet skjevt ut i spørsmålet om livets absolutte verdi.

Stor e etis­ke ut­ford­rin­ger ven­ter Kris­tin Halv­or­sen som ny leder av Bio­tek­no­logi­nemn­da.

I et in­ter­es­sant in­ter­vju med Dagen i går ut­tryk­te den tid­li­ge­re SV-le­de­ren og -stats­rå­den frykt for at gra­vi­de skal føle press til å teste fos­te­ret.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Halv­or­sen på­pe­ker at en rekke nye de­bat­ter vil dukke opp i kjøl­van­net av den tek­no­lo­gis­ke ut­vik­lin­gen. Aktiv døds­hjelp, ube­talt sur­ro­ga­ti og egg­do­na­sjon vil det bli dis­ku­sjon om i årene som kom­mer.

Disse spørs­må­le­ne er bok­sta­ve­lig talt livs­vik­ti­ge. Sam­ti­dig kan de­bat­ten om fos­te­rets sta­tus og verdi aldri leg­ges død.

Det grunn­leg­gen­de pro­ble­met når bio­e­tis­ke spørs­mål dis­ku­te­res, er at vi er kom­met skjevt ut i spørs­må­let om li­vets ab­so­lut­te verdi. Hold­nin­gen til det ufød­te liv pre­ges av en vil­kår­lig­het og re­la­ti­vis­me som lett smit­ter over på andre spørs­mål.

Alle barn har rett til å være øns­ket, sier mange for­sva­re­re av da­gens abort­lov og abort­prak­sis.

I ut­gangs­punk­tet er det lett å si seg enig. På samme måte har alle ung­dom­mer, voks­ne og eldre rett til å være øns­ket. Men om noen ikke skul­le være øns­ket, kan jo ikke løs­nin­gen være å ta dem av dage? Slik har vi til­latt oss å tenke om fos­te­ret. Det kan vise seg å bli skjebne­svan­gert på andre om­rå­der.

Halv­or­sens eget parti har åpnet for tid­lig ul­tra­lyd. I prak­sis betyr det at man leg­ger til rette for å sor­te­re bort fost­re med det sam­fun­net eller den en­kel­te gra­vi­de måtte be­trak­te som uøns­ke­de avvik. Dette er i seg selv al­vor­lig. I til­legg sen­der det uhel­di­ge sig­na­ler til fødte men­nes­ker med dia­gno­ser eller sær­trekk som blir sta­dig sjeld­ne­re. Burde de egent­lig leve?

SVs parti­his­to­ri­ker Frank M. Ross­a­vik for­tel­ler i boken «Fra Kings bay til Kon­gens bord» at han i 1987 var kom­met til at selv­be­stemt abort var uso­sia­lis­tisk. «So­sia­lis­ter skul­le ta parti for den sva­kes­te, og den gra­vi­de kvin­nen var jo bare den nest sva­kes­te, tenk­te jeg», skri­ver Ross­a­vik.

Som leder for Bio­tek­no­logi­nemn­da øns­ker Kris­tin Halv­or­sen å legge til rette for etisk de­batt, ikke minst i møte med unge men­nes­ker. Det er po­si­tivt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Neste ge­ne­ra­sjon tren­ger å bry­nes på de vok­sen­de di­lem­ma­ene som vi står over­for både som in­di­vi­der og fel­les­skap. Spe­si­elt vik­tig er dette fordi etis­ke spørs­mål lett blir pri­va­ti­sert i vår tid. Men skal denne de­bat­ten vir­ke­lig være frukt­bar og fram­tids­ret­tet, tren­ger vi å ut­ford­re det dog­ma­tis­ke for­sva­ret av da­gens abort­prak­sis.

Nevn­te Ross­a­vik for­tel­ler at han den gang skrev et inn­legg om synet sitt til So­sia­lis­tisk Ung­doms med­lems­blad Spar­ta­cus, «der det ble lig­gen­de ufor­klar­lig lenge på re­dak­tø­rens bord».

Et fos­ter vur­de­res i dag som en celle­klump eller et ufødt barn, alt etter om det skal inn­vil­ges li­vets rett eller ikke. Den vil­kår­li­ge sta­tu­sen vi gir ufød­te liv, er et av de store tanke­kor­se­ne i hele vår vest­li­ge si­vi­li­sa­sjon. Og jo mer vi ser av fos­te­rets stor­het og kom­plek­si­tet, jo mer ufor­ståe­lig og ned­slå­en­de blir det at vi med åpne øyne tar livet av hvert femte barn i mors liv - i ver­dens ri­kes­te land.

Vi må ruste oss for nye, kom­pli­ser­te og kre­ven­de de­bat­ter om medi­sinsk-etis­ke spørs­mål. Og vi må ta høyde for at de kan komme til å angå vår per­son­li­ge helse- og fa­mi­lie­si­tua­sjon. Desto vik­ti­ge­re er det å ha et helt ufra­vi­ke­lig prin­sipp: Et­hvert men­neske­liv er av uen­de­lig verdi fra unn­fan­gel­se til na­tur­lig død. Så lenge vel­ge­re og po­li­ti­ke­re ikke vil er­kjen­ne dette, står vi i akutt fare for å ta sta­dig nye skritt i feil ret­ning.

Les også
Verdens gladeste restaurant
Les også
Skeptisk til jakt på fosteravvikCV for Kristin Halvorsen
Les også
Utfordringer til Bioteknologi-nemnda