Klimaet og Bibelens profetier

Elisabeth B. Breen kommenterer mitt leserbrev i KS 10.09.21. Hun sår tvil om min tolkning av de bibelske profetier ang. jordens endelikt, om Guds vilje og plan.

Det undrer meg at man ikke lenger tror på Guds ord i denne saken. Klimaforskerne predikerer stadig ganske groteske fremtidsvyer dersom vi ikke tar situasjonen på alvor og setter igang tiltak for å forhindre katastrofen for vår planet.

Istedenfor dette burde vi som tror på Gud gå inn i bønn, rope til Gud om redning, for det er bare Han som kan redde oss. Redningen for menneskeheten er jo i følge Guds ord at de som tror på Gud skal rykkes opp fra jorden og bli frelst fra Guds vrede som i den siste tid skal komme over jorden.

Å skape og bygge grønne fellesskap fellesskap av menigheter blir jo bare sekundære tiltak som bare vil skrape på overflaten av den ventende katastrofe. For hør nå hva Bibelen sier. 2. Per. 3, 5-7:

« Men når de påstår dette, overser de med vilje at det fra gammel tid var himler og en jord som ble til ved Guds ord, ut av vann og gjennom vann. Ved dette gikk den daværende verden under, da den ble oversvømmet av vann Men de himler og den jord som nå er, er ved det samme Guds ord spart til ilden. De blir holt oppe til den dag da de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt.»

Det har gjennom alle tider vært synd og ugudelighet blandt menneskene, og de trengsler og menneskelige tragedier har vi stått for sjøl. Men en dag vil Gud la menneskeheten smake sin egen medisin, syndens fordervelse, og han utløser sin vrede over jorderike, dvs. den store trengselstiden. Og da leser vi om vredesskålene som tømmes,og ufattelige ting vil skje. Man snakker om global oppvarming som skyldes utslipp av klimagasser, men hva sier Bibelen.

Johs.åpenbaring 16, 8-9: «Den fjerde engel tømte sin skål ut på solen, og det ble gitt den å brenne menneskene med ild. Og menneskene brant i svær hete, og spottet Guds navn, han som har makt over disse plager. Og de omvendte seg ikke til å gi ham ære».

Her ser vi tydelig at det er ikke utslipp av diverse klimagasser som forårsaker en ekstrem oppvarming, noe som forskerne innbitt hevder.

Konklusjon: Forkynneren 8, 17: «Da så jeg at det er slik med alt Guds verk at menneskene ikke kan utgrunne det som hender under solen. Hvor meget et menneske så strever med å granske det, kan han likevel ikke utgrunne det. Og selv om han sier at han nok skal forstå det, er han likevel ikke i stand til å forstå det».

Derfor, les Guds eviggyldige og sanne ord, tro det, så skal sannheten sette oss fri, og gi oss håp for tid og evighet.