Tilbyr homohjelp til kristent nettsted

Skeiv ungdom mener den nye, kristne seksualportalen GuttogJente.no er full av faktafeil. Nå tilbyr de seg å samarbeide.

- Vi har fått en mail fra Skeiv ung­dom, der de har gitt oss til­bake­mel­din­ger på nett­si­den. Vi tar imot deres råd, men det er fag­rå­det som til slutt be­stem­mer og god­kjen­ner den en­de­li­ge ord­lis­ten, sier An­ders Mel­lin­gen, dag­lig leder i GuttogJen­te.no.

Ord­lis­ten på GuttogJen­te.no be­står av de­fi­ni­sjo­ner av ulike be­grep in­nen­for ung­dom og sek­su­ali­tet, der fag­rå­dets rolle er å kva­li­tets­sik­re inn­hol­det på siden. Mel­lin­gen sier at de vil gå en ny runde på inn­hol­det, nå som de har fått kon­struk­ti­ve til­bake­mel­din­ger fra flere hold.

Gam­mel­dags

Leder i Skeiv ung­dom, Ås­hild Marie Vige, har stor re­spekt for at det er laget en side om sex, ba­sert på et kris­tent verdi­syn, men mener nett­si­den ikke lyk­kes med å bryte ned ta­bu­er.

- Det er helt greit å kom­mu­ni­se­re et verdi­syn, men ord­lis­ten med ulike be­gre­per er for gam­mel­dags, og der har de put­tet inn en del hold­nin­ger som er litt tvil­som­me, sier Vige.

- Vi øns­ker å snak­ke om ta­bu­er. Ung­dom­mer kan spør­re om hva som helst, og vi øns­ker å ha et ty­de­lig språk om sex, sva­rer An­ders Mel­lin­gen.

Øns­ker sam­ar­beid

Nå øns­ker Skeiv ung­dom å sam­ar­bei­de med nett­si­den, og øns­ker spe­si­elt å bistå med de­fi­ni­sjo­ner på hva gjel­der skeiv­he­ter i ord­lis­ten. Le­de­ren i Skeiv ung­dom mener at når ord­lis­ten skal være ren fakta, bør den være nett­opp det og ikke noe annet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hun er spe­si­elt kri­tisk til ord­ly­den under «he­te­ro­sek­su­ali­tet» som lyder: «[...] Noen ten­årin­ger opp­le­ver at de av og til også blir sek­su­elt til­truk­ket av per­soner av samme kjønn, men det er van­lig at dette går over».

- Hva vil en ung­dom som er usik­ker tenke når han leser dette?, spør Vige, og mener at men­nes­ker med andre leg­nin­ger enn he­te­ro­sek­su­ali­tet ikke bør frem­stil­les som en eller ei med usik­ker­het rundt egen kjønns­iden­ti­tet.

- Bi­drar til lat­ter­lig­gjø­ring

I en Twit­ter-mel­ding på ons­dag kri­ti­ser­te Skeiv ung­dom guttogjen­te.no's fak­ta­frem­stil­ling av ho­mo­fi­li, bi­fi­li og trans­ves­tit­ter. Vige ut­dy­per at de ikke har klart å skil­le mel­lom trans­ves­tit­ter og trans­per­soner, og at dette bi­drar til en fort­satt lat­ter­lig­gjø­ring av be­gre­pet.

- Trans­ves­titt hand­ler ikke om sek­su­ell ori­en­te­ring, og når det da ikke nev­nes noe om be­gre­pet trans­per­soner i ord­lis­ten, så dan­ner dette et feil bilde, sier Vige.

Vil ut­vik­le kon­sep­tet

Mel­lin­gen er klar på at de kun er inne i sin tred­je dag, og at de fort­satt er i start­fa­sen hva gjel­der inn­hold og kon­sept. Han har mot­tatt mange til­bake­mel­din­ger, både po­si­ti­ve og ne­ga­ti­ve, og var inne­for­stått med at si­dens krist­ne verdi­grunn­lag ville skape re­ak­sjo­ner. Fa­mi­lie og Medi­er eier også do­me­ne­ne GuttogG­utt.no og Jente­og­Jen­te.no, men disse er enda ikke tatt i bruk.

- Vi i Skeiv ung­dom er gjer­ne med og bi­drar på disse si­de­ne, sier Ås­hild Marie Vige.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

(Dagen)

GuttogJente.no

Et nettsted om ungdom og seksualitet, som baserer seg på klassisk, kristen seksualetikk, det kristne verdigrunnlag og menneskesyn.

Initiativtakere av prosjektet er Familie og Medier sammen med Ungdom i Oppdrag.

Les også
UD ber nordmenn forlate Mali
Les også
Mer kraft til grasrotenDawn-forum 2013
Les også
Mer kraft til grasrotenDawn-forum 2013