Tapte, men klar for valgkamp

Etter et forventet nederlag om bekjennelsesparagrafen samler politikerne i KrF seg om valgkamp.

TROND­HEIM: Det 80 år gamle kra­vet om at til­lits­valg­te i KrF må være krist­ne ble som for­ven­tet strø­ket av lands­mø­tet fre­dag.

Les mer om bekjennelsesparagrafen

Parti­le­der Knut Arild Ha­rei­de tror par­ti­et med det har mu­lig­het til å frem­stå som mer åpent.

- Mange sier at de har be­ty­de­lig sans for KrF, men at de opp­le­ver noe litt luk­ket eller eks­klu­sivt over par­ti­et. Med ved­ta­ket gir vi et ty­de­lig sig­nal: er du enig i det vi står for, er du hjer­te­lig vel­kom­men med på vårt lag, sier Ha­rei­de.

Økt mot­stand

Mot­stan­den mot å stry­ke be­kjen­nel­ses­pa­ra­gra­fen hadde li­ke­vel økt mer enn da lands­mø­tet for to år siden gav en an­be­fa­ling til årets møte. Den gan­gen stem­te 21 mot, i år var mot­stan­den økt til 27 stem­mer.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Etter ne­der­la­get fre­dag kveld sit­ter fire av dem som ville be­hol­de da­gens be­kjen­nel­ses­pa­ra­graf uten­for lands­møte­sa­len. De er ikke over­ras­ket over ut­fal­let.

- Men jeg er lei meg på par­ti­ets vegne, sier Aud Kval­bein, KrF-by­råd i Oslo, tid­li­ge­re in­for­ma­sjons­sjef i KrF og en av dem som ster­kest har tatt til orde for å be­hol­de kra­vet om at til­lits­valg­te skal være krist­ne.

Fra ta­ler­sto­len i lands­mø­tet ad­var­te hun mot at par­ti­et ville tape og det ny­star­te­de par­ti­et De krist­ne vinne på et slikt ved­tak.

Vil fort­set­te

Den ene etter den andre som gikk på ta­ler­sto­len fre­dag kveld og talte for å be­hol­de be­kjen­nel­ses­pa­ra­gra­fen, un­der­stre­ket sam­ti­dig at de ville fort­set­te å jobbe for par­ti­et selv om de skul­le lide ne­der­lag.

- Vi har gjort det vi kunne for det vil trod­de er til det beste for par­ti­et, sier Tove Welle Haug­land fra Vest-Ag­der kort tid etter at salen hadde reist seg og ap­plau­dert ved­ta­ket hun kjem­pet mot.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Det blir en ut­ford­ring å komme hjem og for­tel­le hva KrF re­pre­sen­te­rer nå. Men jeg er klar for det også, sier hun be­stemt.

- Ak­ku­rat nå er jeg litt tom for ord, sier Marie Ljo­nes Brek­ke fra KrFU Ro­ga­land etter at hun litt tid­li­ge­re på kvel­den har ad­vart mot å fjer­ne be­kjen­nel­ses­pa­ra­gra­fen, fordi mange stem­mer KrF i viss­het om at de vel­ger krist­ne.

«HA HA»

Tid­li­ge­re nest­le­der Inger Lise Han­sen har tid­li­ge­re gjen­tat­te gan­ger gått inn for å fjer­ne kra­vet om at KrF-til­lits­valg­te må være krist­ne. Da kra­vet ble fjer­net, la hun ut mel­ding på sin side på Face­bo­ok. «Jeg sier bare "HA HA" til alle de som i 2004, 2005, 2007, 2009 og 2010, for­søk­te å si at jeg ikke hadde bakke­kon­takt... Det gjel­der å ikke gi seg!!», skrev Han­sen, men avsto fra å kom­men­te­re yt­ter­li­ge­re over­for VG.

Demme opp

Det er blant lands­møte­del­ta­ger­ne en viss be­kym­ring for at det skal bli vans­ke­lig for vel­ger­ne å for­stå de nye lo­ve­ne. Det er også en uro over at de skal miste sårt til­treng­te vel­ge­re til par­ti­et De Krist­ne, som ble opp­ret­tet høs­ten 2011 da det var klart at KrF tro­lig kom til å kvit­te seg med kris­ten­kra­vet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Der­for ble det sett på som vik­tig at lands­sty­ret send­te Karl Johan Hal­la­rå­ker, som blir sett på som kon­ser­va­tiv ga­ran­tist med sin tunge ideo­lo­gis­ke pro­fil og indre­mi­sjons­bak­grunn, inn i sen­tral­sty­ret med flest stem­mer.

Lands­mø­tet skjer­pet også hen­vis­nin­ge­ne i prin­sippro­gram­met til at par­ti­ets verdi­grunn­lag er hen­tet fra Bi­be­len og at ek­te­ska­pet mel­lom mann og kvin­ne er grunn­leg­gen­de i sam­fun­net.

Skal ut og vinne val­get

Til tross for at de nett­opp har lidd et for­ven­tet ne­der­lag, ser de al­le­re­de frem­over mot valg­kam­pen. Stor­tings­re­pre­sen­tant Stei­n­ar Rei­ten fra Møre og Roms­dal peker på at en stor del verdi­be­viss­te ung­dom­mer er re­krut­tert inn i KrFU.

- Jeg er også vel­dig glad for det nye verdi­ka­pit­let og spe­si­elt ord­ly­den om det krist­ne men­neske­sy­net.

I ideo­lo­gi­ka­pit­let står det nå at men­nes­ket er «skapt i Guds bilde».

Etter en «lang og slit­som de­batt» un­der­stre­ker Rei­ten at det er vik­tig at de nå tar vare på hver­and­re.

For nå tren­ger vi alle, seier han.

- Jeg slut­ter hund­re pro­sent opp om KrF. Nå skal vi ut og vinne val­get, sier han.

Dagen

KrFs nye lover

Forslaget om å fjerne kravet om kristentro kom opp etter KrFs dårlige valgresultat i 2009 da et strategiutvalg fikk i oppdrag å blant annet se på bekjennelsesparagrafen.

Utvalget foreslo å ta vekk kravet om personlig tro, men å erstatte det med at tillitsvalgte skal forplikte seg på og arbeide for det kristne verdigrunnlaget.

Slik er de nye lovene:

§1: KrFs formål er å fremme en kristendemokratisk politikk bygget på det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter.

§2: Alle tillitsvalgte og folkevalgte for KrF er forpliktet på og skal arbeide for partiets kristne verdigrunnlag slik det er definert i §1.