Russiske eksperter: Arafat ble ikke forgiftet

Pa­le­sti­ner­nes pre­si­dent Yas­ser Ara­fat ble ikke for­gif­tet, men led en na­tur­lig død, kon­klu­de­rer rus­sis­ke eks­per­ter.

De rus­sis­ke pa­to­lo­ge­ne har grans­ket prø­ver som ble tatt av PLO-le­de­rens lev­nin­ger etter at gra­ven ble gjen­åp­net i no­vem­ber 2012.

Kon­klu­sjo­nen de trek­ker er i sam­svar med det frans­ke eks­per­ter tid­li­ge­re har kom­met fram til, etter å ha ana­ly­sert de samme prø­ve­ne.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Vi er nå fer­dig med alle un­der­sø­kel­ser. Denne per­sonen døde av na­tur­li­ge år­sa­ker og ikke av ra­dio­ak­tiv strå­ling, sier le­de­ren for Russ­lands medi­sinsk-bio­lo­gis­ke byrå (FMBA), Vla­di­mir Uiba, til det rus­sis­ke ny­hets­by­rå­et RIA No­vos­ti.

Sveit­sis­ke pa­to­lo­ger har også grans­ket de samme prø­ve­ne, men kon­klu­de­rer i sin rap­port med at det ble fun­net «uven­tet høye ver­di­er» av det ra­dio­ak­ti­ve stof­fet po­lo­ni­um-210 i prø­ve­ne.

«Prø­ve­ne som ble tatt av lev­nin­ge­ne av den pa­le­stins­ke le­de­ren i fjor, støt­ter opp under på­stan­den om at han døde som følge av å ha blitt for­gif­tet med po­lo­ni­um-210», står det å lese i den 108 sider lange sveit­sis­ke rap­por­ten. (©NTB)

Les også
Israel nekter for å ha forgiftet Arafat