Ombudet må avklare

Kan diskrimineringsombudet avklare hvem sin frie religionsutøvelse som svekkes ved at enkeltlærere ikke søker eller sier opp ekstrajobber?

I Dagen for 5.5. skriver diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm «Den såkalte NLA-saken er en av sakene vi nylig har engasjert oss i. I denne saken ønsker ikke enkelte skoler i Oslo å ha et praksissamarbeid med høyskolen, på grunn av formuleringer i NLAs verdidokument om samlivsform. Her har vi bedt Oslo kommune om å blant annet redegjøre for hvordan praksisnekten forholder seg til religions-friheten.»

For en måned siden, 6.4., hadde jeg et innlegg der jeg påviste at diskrimineringsombudet hadde misforstått situasjonen ved disse Osloskolene.

Det er ikke tale om noen aksjon fra ’skoler’, men enkeltlærere som har vært engasjert som øvingslærere for NLA, har sagt opp sine ekstrajobber: «Hvis ingen søker, eller alle trer ut av ordningen, må rektor meddele dette til lærerutdanningsinstitusjonen.»

Mitt hovedpoeng var følgende: «Rimeligvis står man fritt til å la være å søke, og til å tre ut av avtalen etter nærmere regler. At man lar være å søke, kan umulig være en sak for diskrimineringsombudet. At man trer ut av en avtale, må også være noe den enkelte øvingslærer står fritt til å gjøre. Det kan ikke ligge under diskrimineringsombudets mandat å vurdere enkeltlæreres begrunnelse for å tre ut.»

Mens ombudet venter på svar fra Oslo kommune: Kan hun avklare hvem sin frie religionsutøvelse som svekkes ved at enkeltlærere ikke søker eller sier opp ekstrajobber, og om deres begrunnelser for ikke å søke eller for å si opp, er en sak for ombudet?