Koran-eksperter: Allah har gitt Israel til jødene

Professor Nissim Dana hevder at Koranen slår fast jødenes rett til landet Israel. Det samme sier sjeik Ahmad Adwan, en muslimsk skriftlærd i Jordan.

Pro­fes­sor i Midt­østen-sa­ker ved Ariel-uni­ver­si­te­tet i Sa­ma­ria, is­rae­le­ren Nis­sim Dana, skri­ver i sin nye bok «Hvem til­hø­rer lan­det? Ny inn­sikt i Ko­ra­nen», som utgis av Bia­lik In­sti­tute, at det står ting i Ko­ra­nen som er ukjent for van­li­ge mus­li­mer og til og med for mange mus­lims­ke le­de­re.

Han på­står at Is­rael er nevnt åtte gan­ger i Ko­ra­nen uten at det en enes­te gang er sagt at lan­det til­hø­rer ara­ber­ne eller mus­li­me­ne.

De siste da­ge­ne er pro­fes­so­rens bok blitt om­talt i flere is­ra­els­ke medi­er, blant annet Arutz Sheva.

Is­rael til­hø­rer jø­de­ne

- Hver gang det er hen­vist til lan­det Is­rael og hvem det til­hø­rer, peker Ko­ra­nen på det jø­dis­ke folk, hev­der pro­fes­sor Dana.

Han viser til Sura 17:7 i Ko­ra­nen der Gud selv lover å gi Is­ra­els land til jø­de­ne, til en na­sjon som trod­de de var svake, men som han vel­sig­ner med god­het og nåde. I følge pro­fes­sor Dana re­fe­re­rer «svak­he­ten» til hen­del­sen i 4. Mose­bok om spei­der­ne som nølte med å innta lan­det av frykt for de mek­ti­ge mot­stan­der­ne.

Viser til Ko­ra­nen

Noen mus­li­mer på­står at Gud først hadde tenkt å gi lan­det til jø­de­ne, men om­be­stem­te seg og valg­te å ta mus­li­me­nes parti. Nis­sim Dana hev­der at det ikke er noe i Ko­ra­nen som un­der­byg­ger dette.

Han viser til en ut­ta­lel­se i femte ka­pit­tel i den islams­ke hel­li­ge teks­ten der Mu­ham­med sier på sitt døds­leie at å vende til­ba­ke til Is­ra­els land er umu­lig i seg selv, fordi Gud la en er­klæ­ring i Moses` munn om at Is­ra­els land til­hø­rer det jø­dis­ke folk.

Dana un­der­byg­ger sin på­stand med en ut­ta­lel­se fra en av de mest kjen­te kom­men­ta­re­ne til Ko­ra­nen, som prø­ver vise hvor gren­se­ne til det jø­dis­ke folk går på bak­grunn av nett­opp Ko­ra­nen. Her slås det fast at i følge islam har det jø­dis­ke folk rett til lan­det mel­lom el­ve­ne Nilen og Eu­fra­tes.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Mus­li­mer flest har ingen dy­pe­re kjenn­skap til Ko­ra­nen, og deres me­nin­ger om det jø­dis­ke folk og lan­det Is­rael byg­ger for det meste på hva deres le­de­re på­står, sier Dana.

Jor­dansk skrift­lærd

Den mus­lims­ke skrift­lær­de sjeik Ahmad Adwan i Jor­dan hev­der at Allah lovet jø­de­ne lan­det Is­rael. Han skri­ver på Face­bo­ok at nav­net «Pa­le­sti­na» ikke ek­sis­te­rer.

Adwan si­te­rer Ko­ra­nen, Sura 5:21, og hev­der at Allah har gitt Is­rael til jø­de­ne inn­til dom­mens dag. Han viser også til Sura 26:59 der det står at jø­de­ne er ar­vin­ger til Is­ra­els land.

- Til dem som for­vren­ger Ko­ra­nen, sier jeg: Hvor har dere fått nav­net Pa­le­sti­na fra, dere løg­ne­re og for­ban­ne­de, når Allah al­le­re­de har kalt det «Det hel­li­ge land» og gitt det til Is­ra­els barn inn­til dom­mens dag. Det fin­nes ikke noe slikt som «Pa­le­sti­na» i Ko­ra­nen, skri­ver Adwan på sin Face­bo­ok-side.

Si­te­rer Ko­ra­nen

Adwan har tid­li­ge­re ut­talt at hans «støt­te til det jø­dis­ke folk kom­mer fra min kunn­skap om deres su­ve­re­ni­tet over lan­det og min tro på Ko­ra­nen, som har sagt og un­der­stre­ket dette mange ste­der.» Han si­te­rer dette ver­set fra Ko­ra­nen.

- Han (Allah) sier: Å, mitt folk (Is­ra­els barn), innta det hel­li­ge land som Allah har lovet dere, Sura 5:21.

I 2012 be­søk­te Adwan Safed i Ga­li­lea der han møtte sjefs­rab­bi Sh­mu­el Eli­ja­hu og gjen­tok sin støt­te til Is­rael.

Imam Abdul Hadi Pa­lazzi som er leder for Ita­lias mus­lims­ke for­sam­ling og en grunn­leg­ger av Islam-Is­rael Fel­low­ship, si­te­rer også Ko­ra­nen for å støt­te jø­de­dom­mens bånd til Tem­pel­plas­sen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- De mest auto­ri­ta­ti­ve islams­ke kil­de­ne stad­fes­ter temp­le­ne på plas­sen. Ko­ra­nen an­er­kjen­ner klart at Je­ru­sa­lem spil­ler samme rolle for jøder som Mekka gjør for mus­li­mer, sier Pa­lazzi i følge Los An­ge­les Times.

Han leg­ger til at Ko­ra­nen sier det jø­dis­ke folk før ende­ti­den skal komme fra mange land og ta til­ba­ke den arv som er gitt dem.

Dagen