Anundsen står fast på kirkeasyl-motstand

KrF mener at regjeringen ikke bør avskaffe ordningen med kirkeasyl, men justisminister Anders Anundsen (Frp) vil ordningen til livs.

Dis­ku­sjo­nen om har blus­set opp etter at po­li­ti­et lør­dag hen­tet en iransk kvin­ne som hadde søkt kirke­asyl i pinse­me­nig­he­ten Fi­ladel­fia i Kris­tian­sand.

Kirke­asyl ble også tema i Stor­tin­gets munt­li­ge spørre­time ons­dag.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Vil re­gje­rin­gen av­skaf­fe denne his­to­ris­ke ord­nin­gen med kirke­asyl og der­med ikke len­ger vise samme re­spekt for kir­ker og andre guds­hus? spur­te Kris­te­lig Folke­par­tis Geir A. Tos­ke­dal.

Han un­der­stre­ket at å av­skaf­fe kirke­asyl ikke er måten å vise handle­kraft på.

Retts­stat

Tos­ke­dal un­der­stre­ket at kirke­asyl er en his­to­risk ord­ning som det har vært tverr­po­li­tisk enig­het om, og som byg­ger på raus­het og re­spekt for det hel­li­ge rom.

Men KrF-re­pre­sen­tan­ten fikk et klart svar fra Anund­sen:

- Vi øns­ker å av­skaf­fe ord­nin­gen med kirke­asyl fordi det er et for­søk på å over­prø­ve lov­lig fat­te­de ved­tak i en retts­stat, sa han.

Anund­sen mener po­li­ti­et i den kon­kre­te saken i Kris­tian­sand har hand­let i fullt sam­svar med re­gel­ver­ket som ble fast­satt av Bon­de­vik-re­gje­rin­gen i 1999.

- Vi skal ha re­spekt for kirke­rom­met, men sam­ti­dig er det vik­tig at folk for­hol­der seg til lov­lig fat­te­de ved­tak i retts­sta­ten Norge, sa jus­tis­mi­nis­te­ren.

Kon­ver­tit­ter

Sam­ti­dig tok Tos­ke­dal til orde for en av­kla­ring av hva som er de­fi­ni­sjo­nen av et hel­lig rom, og hvor­dan re­gje­rin­gen ser på saker hvor kon­ver­tit­ter sit­ter i kirke­asyl.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han viste til ret­nings­lin­jer fra FN og EU som kan tyde på at kon­ver­tit­ter som har fått av­slag på sine asyl­søk­na­der, li­ke­vel burde fått lov­lig opp­hold.

Anund­sen tok til mot­mæle da Tos­ke­dal brak­te kon­ver­tit­te­ne inn i dis­ku­sjo­nen.

- Jeg vil un­der­stre­ke at dette er et spørs­mål som blir vur­dert av UDI og UNE under be­hand­lin­gen av asyl­sa­ken, sa han.

- Jeg synes det er un­der­lig at en re­pre­sen­tant i den folke­valg­te for­sam­lin­gen mener det skal være opp til ulike me­nig­he­ter å sette seg over ved­tak fat­tet i for­valt­nings­or­ga­ner hvor alle disse for­hol­de­ne er vur­dert, sa jus­tis­mi­nis­te­ren.

15 i kirke­asyl

Ju­rist­for­bun­det krev­de i Vårt Land ons­dag at jus­tis­mi­nis­te­ren kom­mer med nye og mer ty­de­li­ge ret­nings­lin­jer for kirke­asyl.

- Anund­sen bør ut­for­me et nytt rund­skriv der han ty­de­lig­gjør hvil­ke ret­nings­lin­jer som skal gjel­de, og hvor­dan de skal etter­le­ves, sier pre­si­dent i Norsk Ju­rist­for­bund Curt A. Lier til avi­sen.

- Nå må hver en­kelt po­liti­mes­ter tolke jus­tis­mi­nis­te­rens po­li­tis­ke sig­na­ler, leg­ger han til.

Ved års­skif­tet satt det rundt 15 per­soner i kirke­asyl i Norge, i fem ulike kir­ker og guds­hus, iføl­ge Vårt Land.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Hareide krev kyrkjeasyl-svar frå justisministarenKyrkjeasyl