To av tre sier ja til tiggeforbud

I en spørreundersøkelse Respons har utført for Aftenposten sier to av tre spurte at de er positive til innføring av forbud mot tigging i sin kommune.

Bare én av fire sier de er ne­ga­ti­ve til tigge­for­bud. Må­lin­gen er tatt opp etter at re­gje­rin­gen la fram for­slag om ny lov som gjør det mulig å la hver en­kelt kom­mu­ne gjøre det ulov­lig å tigge in­nen­for kom­mune­gren­se­ne.

- Jeg job­ber for at dette kan sen­des over så raskt at kom­mu­ne­ne skal kunne gjøre dette al­le­re­de i som­mer. Får vi fler­tall i Stor­tin­get for dette, leg­ger vi opp til å etab­le­re en stan­dard­ru­ti­ne for hur­tig end­ring av po­liti­ved­tek­te­ne, sier jus­tis­mi­nis­ter An­ders Anund­sen tilAf­ten­pos­ten.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I Høyre og Frp sier hen­holds­vis 84 og 86 pro­sent at de er po­si­ti­ve, og i Ap sier seks av ti det samme. Støt­ten til et tig­ger­for­bud er størst i Oslo og Akers­hus.

Frp og Høyre er imid­ler­tid av­hen­gi­ge av støt­te fra Sen­ter­par­ti­et på Stor­tin­get. Sam­ar­beids­par­ti­ene Kris­te­lig Folke­par­ti og Venst­re er sterkt imot et for­bud.

Sen­ter­par­ti­ets jus­tis­po­li­tis­ke tals­kvin­ne Jenny Klin­ge synes ikke for­sla­get går langt nok.

- Det nye for­sla­get går bare et muse­skritt vi­de­re. Det jeg synes er synd, er at Frp og Høyre, med mu­lig­het for å endre loven slik at tig­ging blir for­budt i hele lan­det, så bru­ker de ikke den mu­lig­he­ten, sier Klin­ge.

NTB