- Snakk med barna dine om pornografi

Mor til en ni år gammel jente ringte Barnevakten og fortalte at datteren var opphengt i nettporno. Organisasjonen oppfordrer foreldre til å snakke med barna om porno.

Kjell­haug Ton­heim Tøn­ne­sen, råd­gi­ver for Barne­vak­ten, for­tel­ler at his­to­ri­en med ni­årin­gen er spe­si­ell. De har ikke hørt noe til­sva­ren­de tid­li­ge­re, men de får jevn­lig hen­ven­del­ser som går på por­no­gra­fi.

Når hun un­der­vi­ser om nett­vett i sko­len, har de det ikke oppe som et tema, men i sam­ta­le med ele­ver fra femte til sju­en­de klas­se kom­mer det gjer­ne fram at noen har vært inne på det de kal­ler «ekle sider».

Tøn­ne­sen mener det er for­eld­re­nes an­svar å snak­ke om por­no­gra­fi hjem­me, til­pas­set bar­nets mo­den­het og er­fa­ring.

- Det er ikke læ­re­ren som skal gjøre det. Det blir feil, fordi ele­ve­ne er på ulikt mod­nings­nivå og har ulike er­fa­rin­ger, mener hun.

En av fire

Un­der­sø­kel­sen EU­Kids On­line fra 2011 viser at hele 34 pro­sent av nors­ke barn i al­de­ren 9-16 år har sett porno på net­tet. Kun halv­par­ten for­tel­ler om det til noen; kun én av fire til for­eld­re­ne, og en av tre til en venn.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Irene Lud­vig­sen, syke­plei­er og fa­mi­lie­te­ra­peut, snak­ker med ung­doms­sko­le-ele­ver om porno rett som det er.

Hen­nes inn­trykk er at porno er blitt vel­dig van­lig og blir sett på som ufar­lig.

- Det er noe alle gjør, og ele­ve­ne blir vel­dig over­ras­ket når jeg har mot­fore­stil­lin­ger mot det, for­tel­ler hun.

- Er det et tema de snak­ker med for­eld­re­ne om?

- Nei, det er ikke mitt inn­trykk. De fles­te snak­ker ikke om sånne ting i det hele tatt, og grøs­ser med tan­ken. Det har en sam­men­heng med at de ikke har en åpen dia­log hjem­me, og at det blir vel­dig kleint å skul­le snak­ke om sek­su­ali­tet.

- Hvor­dan på­vir­kes de av por­no­gra­fi?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Det gjen­står å se, men det er ty­de­lig at mange unge ikke har et rea­lis­tisk bilde av sek­su­ali­tet og hvor­dan det fun­ge­rer. Det er uhel­dig at de hen­ter in­spi­ra­sjon og lær­dom fra por­no­gra­fi. Det fun­ge­rer ikke i det vir­ke­li­ge liv.

Øde­leg­gen­de

Agnes Gier­t­sen ved helse­sta­sjon for ung­dom og stu­den­ter i Ber­gen fryk­ter at por­no­gra­fi kan føre til at unge føler de må være med på ting de over­hode ikke skul­le vært med på, og at det kan øde­leg­ge for gode sek­su­el­le fø­lel­ser res­ten av livet.

- I ver­ste fall ska­per det over­gri­pe­re, sier hun.

Hun er redd for at jen­ter spe­si­elt må være med på ting de ikke synes er na­tur­lig, og at pres­set blir enda stør­re på de som sier «nei».

- Det er der vi som voks­ne og helse­ar­bei­de­re kan komme inn og si at de be­stem­mer selv over egen kropp, sier hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ingen av de som opp­sø­ker helse­sta­sjo­nen kom­mer for å snak­ke om por­no­gra­fi. Det kom­mer kan­skje fram i løpet av sam­ta­len.

- Vi vet at vel­dig mange barn og unge ser mye på por­no­gra­fi uten at for­eld­re­ne aner noe om det, og mye av det de ser lig­ger uten­for rand­so­nen; ri­siko­sex og eks­tre­me ting blir lagt frem som om det skul­le være na­tur­lig. Vi for­sø­ker å snak­ke med dem om hva sek­su­ali­tet er, og om fø­lel­ser og sånn.

Ut­bredt i klasse­mil­jø

Barne­vak­ten har også fått hen­ven­del­ser fra læ­re­re som for­tel­ler om sin be­kym­ring knyt­tet til at por­no­gra­fi er et ut­bredt tema i en del klasse­mil­jø.

- Læ­re­re for­tel­ler at barn helt ned i fjer­de klas­se ser på nett­por­no, også porno av svært grov ka­rak­ter. Barn deler len­ker til sider med spek­ta­ku­lært inn­hold med hver­and­re, blant annet for å se andre barns re­ak­sjo­ner. Det kan med­føre at en del barn også ufri­vil­lig hav­ner inn på grov porno, for­tel­ler Tøn­ne­sen.

Gier­t­sen ved helse­sta­sjon for ung­dom og stu­den­ter kjen­ner til at læ­re­re opp­le­ver at barn og unge har et for­vrengt syn på sek­su­ali­tet.

- Porno er en ting, men vi vet at barn sit­ter alene og ser pro­gram­mer som Pa­ra­di­se Hotel og får et for­vrengt syn på hva det er å ha sex.

Hun synes det høres litt sprøtt ut å ta en porno­prat med barna, men un­der­stre­ker be­tyd­nin­gen av å snak­ke sam­men om sex og sam­liv i fa­mi­li­en. Vi­de­re øns­ker hun bedre verk­tøy for læ­re­re og helse­ar­bei­de­re i sko­len til å snak­ke om disse tin­ge­ne, som kan gi barn og unge et mer nor­malt for­hold til sek­su­ali­tet.

- Det er mye å vinne på å være åpen om disse fø­lel­se­ne, at de er gode og egent­lig varme, og at man ikke skal dele krop­pen med hvem som helst. Det er vik­tig at vi våger å ta det opp, sier hun.

Guttogjen­te

Lud­vig­sen, som har en­ga­sjert seg i nett­si­den guttogjen­te.no, mener det er få ka­na­ler der unge får snak­ke om sek­su­ali­tet på en sak­lig måte.

- Ofte blir det skryt ung­dom­me­ne imel­lom. Hvor­dan skal de bli opp­da­tert når de ikke snak­ker med for­eld­re eller andre vok­sen­per­soner om det? Hvem skal snak­ke med dem? spør hun.

Hun synes det er vel­dig bra at Barne­vak­ten ut­ford­rer for­eld­re, og at de gir ek­semp­ler på spørs­mål som kan være til hjelp i en sam­ta­le.

- Har du inn­trykk av at por­no­gra­fi er blitt mer van­lig blant krist­ne?

- Ja, men det kom­mer an på hvor re­flek­tert man er. Noen snak­ker om det hjem­me, og tar av­stand fra det. Andre for­står ikke hva som er galt med det. Det snak­kes lite om por­no­gra­fi, så når det løf­tes fram som noe po­si­tivt, er det ikke så lett å for­stå hvor de skal hente sin in­for­ma­sjon fra.

Dagen

Barn og pornografi

Undersøkelsen EUKids Online fra 2011 viser at hele 34 prosent av norske barn i alderen 9-16 år har sett porno på nettet. Gjennomsnittet i Europa for denne aldersgruppen ligger på 14 prosent.

Kun halvparten forteller om det til noen; kun én av fire til foreldrene, og en av tre til en venn.

I Medietilsynets undersøkelse «Barn og medier 2012» sier 34 prosent av barn mellom 13 og 16 år at de har vært inne på pornonettsider det siste året.

21 prosent av guttene mellom 13 og 16 år sier at de ofte er på porno-/sexsider på internett, og 5 prosent av jentene i denne alderen sier det samme.

Les også
Forslag om pornoforbud nedstemt i EU-parlamentet