SØKER TILFLUKT: Under den siste krisen har kirkene i Sør-Sudan tilbudt beskyttelse og humanitær hjelp til tusenvis av ofre, uavhengig av etnisitet. Bildet er fra Malakal katolske kirke. Foto: Charles Lomodong, NTB Scanpix

Kirkene kan bli Sør-Sudans redning

- Uten kirkenes fredsinnsats kunne konflikten i Sør-Sudan blitt mye verre, sier Odd Evjen i Kirkens Nødhjelp. Kirkene ønsker å være sterkt til stede når nye fredsforhandlinger starter fredag.

Kir­ke­ne har manet til fred og for­soning fra førs­te dag, etter at kon­flik­ten mel­lom pre­si­dent Salva Kiir og hans av­sat­te vise­pre­si­dent Riek Machar eks­plo­der­te 15. de­sem­ber.

«Dette er en po­li­tisk, ikke en et­nisk, kon­flikt!» lød bud­ska­pet fra det sør­s­u­da­ne­sis­ke kirke­rå­det samme dag som sol­da­ter fra din­ka- og nuer­stam­men be­gyn­te å skyte på hver­and­re og si­vil­be­folk­nin­gen.

Neste dag ryk­ket kirke­le­de­re fra de to stam­me­ne ut med samme bud­skap. De ap­pel­ler­te til de et­nis­ke grup­pe­ne om ikke å ak­sep­te­re at de ble brukt som del av po­li­ti­ker­nes makt­spill.

- Freds­bud­ska­pet ble gjen­tatt gang etter gang da folk strøm­met til kir­ke­ne i julen. Det er for­kynt i pre­ke­ner, over radio og på folke­mø­ter, for­tel­ler Odd Evjen, se­nior­råd­gi­ver i Kir­kens Nød­hjelp.

Over 10.000 men­nes­ker fryk­tes drept i den snart syv uker lange kon­flik­ten. Over 700.000 men­nes­ker har lagt på flukt. På begge sider av kon­flik­ten er det be­gått mas­sa­krer og grove brudd på men­neske­ret­tig­he­te­ne.

Evjen er li­ke­vel over­be­vist om at kon­flik­ten ville blitt enda mye verre uten kir­ke­nes freds­inn­sats.

Under den siste kri­sen har kir­ke­ne til­budt be­skyt­tel­se og hu­ma­ni­tær hjelp til tu­sen­vis av ofre, uav­hen­gig av et­ni­si­tet.

Topp­tung kirke­de­le­ga­sjon

Når de po­li­tis­ke for­hand­lin­ge­ne som skal løse kri­sen i Sør-Su­dan star­ter i Adis Abeba fre­dag, er kir­ke­ne på plass.

- De øns­ker å løfte stem­me­ne til en hel na­sjon av for­tvil­te su­dane­se­re inn i for­hand­lin­ge­ne, sier Evjen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kir­ke­nes Ver­dens­råd, Det alla­fri­kans­ke kirke­rå­det og det sør­s­u­dans­ke kirke­rå­det har klart å samle en topp­tung de­le­ga­sjon til for­hand­lin­ge­ne.

Man­dag var Agnes Aubom, leder for KVs ek­se­ku­tiv­ko­mi­te, i ho­ved­sta­den Juba og hadde møte med alle kirke­le­der­ne for å for­be­re­de de­le­ga­sjo­nen og deres inn­spill til et mulig vei­kart for fred.

- Bud­ska­pet deres er at Sør-Su­dan tren­ger et opp­gjør med sin his­to­rie, og med hva de er blitt som na­sjon. Nå er tids­punk­tet kom­met for en ny be­gyn­nel­se, der de må legge split­tel­se­ne bak seg og skape en ny, na­sjo­nal iden­ti­tet. De snak­ker om å inngå «a new co­ven­ant», en ny pakt, for­tel­ler Evjen.

- Kir­kens bud­skap blir lyt­tet til, slår han fast.

De to størs­te kirke­sam­fun­ne­ne, Den ka­tols­ke- og Den ang­li­kans­ke kirke, er re­pre­sen­tert i de­le­ga­sjo­nen. Det samme er bap­tis­te­ne Africa In­land Church, pinse­kir­ke­ne og ikke minst den pres­by­te­ri­ans­ke kirke som står sterkt i nuer­stam­men.

- At også den pres­by­te­ri­ans­ke kirke er med, sen­der et vel­dig vik­tig sig­nal, sier Evjen.

Kvin­ne­ne kre­ver å bli hørt

Det er håp om at kirke­le­der­ne kan få delta i selve for­hand­lin­ge­ne.

- Si­tua­sjo­nen er så kom­pli­sert at meg­ler­ne øns­ker å trek­ke inn andre sør­s­u­dans­ke par­ter som kirke­le­de­re og andre fra si­vil­sam­fun­net, sier FNs spe­sial­ut­sen­ding, Hilde Fra­fjord John­son, til Af­ten­pos­ten.

Også en stor kvinne­de­le­ga­sjon med ut­gangs­punkt i KFUK har vært til stede i Etio­pias ho­ved­stad.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Husk at 80 pro­sent av de som flyk­ter er kvin­ner og barn, sier Evjen. - Kirke­de­le­ga­sjo­nens hold­ning er at det er greit at førs­te fase blir en av­ta­le som skal få slutt på vå­pen­bruk mel­lom de stri­den­de par­te­ne. Men i det man be­gyn­ner å snak­ke om vei­kart for fred, kan ikke bare de som sit­ter med våp­ne­ne få delta. Da må også kvin­ne­ne, ung­dom­me­ne og andre som ufor­skyldt har hav­net i kon­flik­ten, bli hørt.

Bro­byg­ger

- Hvil­ken po­si­sjon har kir­ke­ne blant folk i Sør-Su­dan?

- Kir­ke­ne er til stede i hvert enes­te lille lo­kal­sam­funn. Kir­ke­nes kli­nik­ker, sko­ler og hu­ma­ni­tæ­re ar­beid er syn­lig langt ut over lands­byg­da. His­to­risk sett har det vært kir­ke­ne folk har lenet seg mot når livet har vært vans­ke­lig

Kir­ke­ne har dess­uten vært ak­ti­ve i freds­pro­ses­ser på mange ni­vå­er gjen­nom hele kri­gen, for­tel­ler Evjen.

- Selv etter at Sør-Su­dan ble egen stat, har det vært et mi­li­ta­ri­sert sam­funn. Der har vært mye hånd­vå­pen blant folk og mange lo­ka­le kon­flik­ter. Kir­ke­ne har hele tiden vært ak­ti­ve og for­søkt å bygge bro.

Før uro­lig­he­te­ne brøt ut i de­sem­ber, hadde den ang­li­kans­ke erke­bis­ko­pen Deng og ka­tols­ke bis­kop eme­ri­tus Pa­ri­de Taban fått an­svar for en na­sjo­nal for­sonings­pro­sess. Det ble opp­ret­tet en na­sjo­nal komité som skul­le ar­bei­de for å lege sår, drive for­soning og na­sjons­byg­ging.

- Denne ko­mi­te­en kom­mer til å bli et vik­tig in­stru­ment for å skape en na­sjo­nal mo­bi­li­se­ring for en ny be­gyn­nel­se.

Tra­ge­di­ens mu­lig­he­ter

Kir­kens Nød­hjelp har dre­vet med hu­ma­ni­tært ar­beid og freds­byg­ging i Sudan siden 1972. De er også med når det nå mo­bi­li­se­res for at det kir­ke­li­ge nett­ver­ket skal bli hørt under freds­for­hand­lin­ge­ne.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Hva ten­ker du om Sør-Su­dans frem­tid? Er det et kort­hus som har falt sam­men, slik en­kel­te hev­der?

- Det er en for­fer­de­lig tra­ge­die som har ram­met lan­det, men tra­ge­di­er rom­mer også mu­lig­he­ter, sier Evjen.

- Lan­det har en stor ut­ford­ring når det gjel­der na­sjo­nalt le­der­skap, men det er ikke snakk om noe kort­hus som kol­lap­ser. Det er gjort mye godt grunn­ar­beid i stats- og in­sti­tu­sjons­byg­ging. Nå må det sat­ses på na­sjons­byg­ging og byg­ging av fel­les iden­ti­tet.dagen