Følte at legen presset henne til abort

Stina Andersen skulle bli mor til sitt andre barn, men legen hennes tok det for gitt at hun ville be om abort.

An­der­sen hadde tirs­dag et inn­legg i Af­ten­pos­ten hvor hun for­tel­ler sin his­to­rie. Bak­grun­nen for at hun skrev inn­leg­get var avi­sens bruk av en ano­nym kvin­ne som opp­lev­de seg dår­lig be­hand­let av en re­ser­va­sjons­lege.

En his­to­rie An­der­sen ikke tvi­ler på, men hen­nes egen opp­le­vel­se for­tel­ler at dår­lig pa­si­ent­be­hand­ling ikke er noe for­be­holdt re­ser­va­sjons­le­ger. Hun syn­tes både vink­lin­gen til avi­sen og sam­men­hen­gen den stod i la fø­rin­ger for en slik tolk­ning.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Som 21-åring ble An­der­sen gra­vid. Hun hadde al­le­re­de en dat­ter på to år. Inne på lege­kon­to­ret, med dat­te­ren på uro­lig fan­get, fikk hun be­skjed om at hun burde ha opp­søkt legen tid­li­ge­re, men at det ikke ville bli noe pro­blem å få inn­vil­get abort.

- Jeg ser jo at du har hen­de­ne fulle, sa legen, skri­ver An­der­sen i kro­nik­ken.

- Jeg ble sjok­kert. Jeg skul­le jo bli to­barns­mor. Hvor­for skul­le jeg ta abort?

An­der­sen løp ut av kon­to­ret. Vel hjem­me kom sin­net og grå­ten. Hun følte seg over­kjørt. Noen uker se­ne­re tok hun kon­takt med lege­kon­to­ret igjen for å få opp­føl­ging under gra­vi­di­te­ten.

En­kelt­his­to­ri­er

An­der­sen er i dag fire­barns­mor og ju­rist. I inn­leg­get ar­gu­men­te­rer hun for at en masse en­kelt­his­to­ri­er tåke­leg­ger det saken egent­lig hand­ler om.

- Dette er en de­batt mange kal­ler et gufs fra for­ti­den, sier hun til Dagen.

- Jeg mener at selv om vi har hatt denne loven i mange år, er det ikke slik at de som en gang var mot den nød­ven­dig­vis har skif­tet me­ning. Det er også kom­met til nye som har en me­ning om dette. De etis­ke ut­ford­rin­ge­ne er ikke borte. Vi må ha rom for å dis­ku­te­re tema, selv om vi har en abort­lov.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

An­der­sen etter­ly­ser en mer prin­si­pi­ell de­batt. Det er en de­batt som hand­ler om liv og død, sier hun.

- Når be­gyn­ner livet? Er det ved unn­fan­gel­se, uke 12 eller uke 23? Dette er det ulike hold­nin­ger til, og da må det være rom for for­skjel­li­ge me­nin­ger, også me­nin­ger om at men­neske­ver­det må be­skyt­tes fra unn­fan­gel­sen. Jeg mener at dette pre­mis­set er borte i de­bat­ten.

Mye de­batt

Saken om le­gers re­ser­va­sjons­mu­lig­het har brakt abort­spørs­må­let til­ba­ke på første­si­de­ne av de store avi­se­ne. An­der­sen mener det er bra.

- Det er sunt at sam­fun­net re­flek­te­rer rundt dette, at det ikke bare er noe ihuga kris­ten­folk dis­ku­te­rer seg i mel­lom. Men det kan jo være en ut­ford­ring i og med at ma­jo­ri­te­ten i sam­fun­net reg­ner de­bat­ten som død og be­gravd. Når man da står frem med mot­satt syn, blir folk over­ras­ket, sier hun.

- Det er vik­tig at vi gjø­res opp­merk­som­me på pro­blem­stil­lin­ger i vår måte å leve på. De­batt om det er ikke ska­de­lig, men opp­ly­sen­de og frem­men­de.

Dagen

Les også
Ordførere ønsker at Stortinget skal avgjøre om reservasjonsrett
Les også
Ap-topp refser sine egneReservasjonsdebattenReservasjonsdebatten
Les også
Reservasjonsretten og politisk samarbeidKarl Johan Hallaråker
Les også
- Ingen ønsker høye aborttallLivsvernprisen
Les også
- Er Gud sint på Norge?
Les også
Tenker på sine framtidige barnebarnRegjeringen om bioteknologiBioteknologinemnda