Ateister fikk ikke komme på speiderleir

Når tusenvis av speidere denne uken har inntatt Stavanger er det uten ikke-religiøse speidergrupper. - Problematisk å gå på tvers av verdigrunnlaget, sier speidersjef.

Leder for spei­der­grup­pen, Marit K. Bran­dal, synes det er leit at Stav­an­ger Hu­ma­nis­tis­ke Spei­der­grup­pe ikke er vel­kom­men på Nor­ges spei­der­for­bunds lands­leir. Siden ver­ken hun eller spei­der­grup­pen hun leder be­teg­ner seg som tro­en­de - in­nen­for hvil­ken som helst re­li­gion, er de ikke øns­ket når over 10.000 spei­de­re sam­les til lands­leir i Stav­an­ger.

Grun­nen til dette er spei­de­rens krist­ne verdi­grunn­lag. Når en spei­der av­leg­ger spei­der­løf­tet, må han eller hun de­fi­ne­re seg selv som åpen for Gud. Det er ikke et al­ter­na­tiv for Bran­dal og hen­nes hu­ma­nis­tis­ke spei­der­grup­pe. Hun rea­ge­rer på at andre tros­sam­funn er vel­kom­ne, men at hu­ma­nist­grup­pen hol­des uten­for.

Hun syn­tes det var vondt å for­tel­le spei­der­grup­pen at de ikke kunne dra på lands­lei­ren som ble ar­ran­gert i hjem­byen deres.

- Da det ble kjent at lands­lei­ren skul­le være i Stav­an­ger kon­tak­tet jeg spei­der­for­bun­det. Da fikk jeg be­skjed om at vi ikke kunne være med, noe spei­der­ne syn­tes var leit.

I fjor valg­te Bran­dal å sette spei­der­grup­pen på pause, men ser ikke bort i fra at grup­pen en dag blir aktiv igjen.

Kris­ten or­ga­ni­sa­sjon

Knut Slette­bak i Nor­ges spei­der­for­bund for­kla­rer det hele med spei­de­rens krist­ne verdi­grunn­lag.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Spei­de­ren er en kris­ten or­ga­ni­sa­sjon, noe som in­ne­bæ­rer at alle spei­de­re blant annet må være åpne for Gud, uten at det må være den krist­ne Gud. Da er det pro­ble­ma­tisk å gå på tvers av verdi­grunn­la­get for å in­klu­de­re en ut­talt ikke-tro­en­de spei­der­grup­pe, sier han.

Han vet om hu­ma­nis­tis­ke spei­de­re som er med­lem­mer av Nor­ges spei­der­for­bund. For spei­der­sje­fen er det ikke et al­ter­na­tiv å spar­ke ut en­kelt­med­lem­mer av den grunn.

- Det er hu­ma­nis­ter i spei­de­ren. Og fin­nes det hu­ma­nis­ter som øns­ker å melde seg inn i spei­de­ren, sier vi ikke nei til dem. Ut­ford­rin­gen lig­ger i å åpne opp for en hu­ma­nis­tisk spei­der­grup­pe, ut­dy­per Slette­bak.

Dette er strengt, synes Bran­dal.

- Spei­der­grup­pen hand­ler ikke om re­li­gion, men hel­ler ikke om anti-re­li­gion. For oss er fri­lufts­liv i sen­trum, be­mer­ker hun.

Å etab­le­re en egen hu­ma­nis­tisk spei­der­or­ga­ni­sa­sjon er ikke et reelt al­ter­na­tiv, iføl­ge Bran­dal.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Vi tren­ger ikke å lage et slikt skil­le. Da må det vel det beste være å ha flere pa­ra­ply­grup­per in­nen­for samme or­ga­ni­sa­sjon, fore­slår hun.

Re­li­giøs valg­fri­het

Nylig ved­tok WAGGGS, jente­spei­de­ren i Eng­land, å endre på sitt spei­der­løf­te. Nå kan alle en­gels­ke spei­der­jen­ter selv velge om de vil be­kjen­ne seg som tro­en­de eller ikke. Slette­bak ser ikke bort ifra at den nors­ke spei­de­ren med tiden kan gå samme vei.

- Slike be­stem­mel­ser må skje innad i den in­ter­na­sjo­na­le spei­der­be­ve­gel­sen før Nor­ges spei­der­for­bund vel­ger å endre ek­sis­te­ren­de prak­sis. Skjer det en end­ring i Norge, er den i så fall langt fram i tid og er ikke ak­tu­ell før den blir den god­kjen­te prak­si­sen i spei­de­ren på in­ter­na­sjo­nalt nivå, slår spei­der­sjef Knut Slette­bak fast.

DAGEN

Stavanger 2013

Norges speiderforbunds landsleir samler denne uken 11.000 deltakere fra 29 ulike nasjoner.

For å være med i speideren må en speider bekjenne seg som åpen for Gud.

Ikke-religiøse speidergrupper kan av den grunn ikke være medlem av speideren.

Les også
Speiderne vurderer å kutte kristentroenStavanger 2013
Les også
Planlegg ferien med Stevneguiden.no