Advokater hardt ut mot lokale tiggeforbud

To av tre spurte i en studie støtter regjeringens forslag om å gi norske kommuner makt til å forby tigging. Men Advokatforeningen og Frelsesarmeen mener forbud er en dårlig idé.

- Vi tror ikke et for­bud er noen løs­ning, sier re­gion­le­der Frode Wold­sund i Frel­ses­ar­me­en i Oslo til NTB.

- Å skul­le gjøre en so­si­al rea­li­tet usyn­lig har vi ikke sær­lig for­stå­el­se for, frem­hol­der ad­vo­kat Frode Sul­land, som er leder for for­sva­rer­grup­pen i Ad­vo­kat­for­enin­gen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Men i en spørre­un­der­sø­kel­se Re­spons har ut­ført for Af­ten­pos­ten , sier to av tre at de er po­si­ti­ve til inn­fø­ring av for­bud mot tig­ging i sin kom­mu­ne. Må­lin­gen er tatt opp etter at re­gje­rin­gen la fram sitt for­slag om å la hver en­kelt kom­mu­ne gjøre det ulov­lig å tigge.

Hø­rings­fris­ten gikk ut lør­dag, og jus­tis­mi­nis­ter An­ders Anund­sen (Frp) sier han job­ber for at kom­mu­ne­ne skal kunne forby tig­ging al­le­re­de i som­mer.

- Vil ta andre for­mer

Sen­ter­par­ti­et kan sam­men med Høyre og Frem­skritts­par­ti­et sikre fler­tall for lov­for­sla­get. Re­gje­rin­gens sam­ar­beids­par­ti­er, Venst­re og KrF, ven­der nem­lig tom­me­len ned for tigge­for­bud og får støt­te fra flere hold.

- Man vil ikke løse noen av de pro­ble­me­ne man opp­le­ver, ved å inn­føre tigge­for­bud, sier Wold­sund fra Frel­ses­ar­me­en.

- Da vil de men­nes­ke­ne det gjel­der, finne helt andre måter å til­eg­ne seg pen­ger på, for ek­sem­pel gjen­nom be­ve­ge­lig og på­gå­en­de salg av roser eller hat­ter. Det viser blant annet er­fa­rin­ger fra Kø­ben­havn, sier han.

Iføl­ge Wold­sund hol­der an­tal­let tig­ge­re i Oslo seg nokså sta­bilt.

- Det er mar­ke­det som sty­rer dette, og det kom­mer ikke flere enn det er plass til, sier han.

- Ingen sam­men­heng

Sul­land i Ad­vo­kat­for­enin­gen mener det ikke fin­nes em­pi­risk be­legg for på­stan­den om at for­bud vil føre til at færre tig­ge­re kom­mer til Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Vi ser hel­ler ikke at det er noen sam­men­heng mel­lom tig­ging og kri­mi­na­li­tet, sier han til NTB.

Sul­land min­ner om at for­bu­det mot tig­ging ble opp­he­vet i 2005, og at det fort­satt er prin­si­pi­el­le grun­ner til at man ikke bør kri­mi­na­li­se­re folk i en vans­ke­lig livs­si­tua­sjon.

Iføl­ge en hø­rings­ut­ta­lel­se har for­enin­gen «vans­ke­lig for å se at en fore­spør­sel om øko­no­misk hjelp fra et men­nes­ke til et annet skal være en så uøns­ket og sam­funns­ska­de­lig at­ferd at det må be­leg­ges med straff eller annen re­gu­le­ring».

Nors­ke kom­mu­ner fikk i fjor mu­lig­het til å be­gren­se tig­ging til be­stem­te ste­der og tider ved å inn­føre melde­plikt. Men re­gje­rin­gen mener da­gens re­gel­verk ikke er godt nok til å fore­byg­ge kri­mi­na­li­tet, sørge for ro og orden og sikre inn­byg­ger­nes behov for trygg­het i hver­da­gen.

Hu­ma­ni­tær hjelp

De siste årene har et ukjent, men be­ty­de­lig an­tall tig­ge­re, stort sett romer fra Bul­ga­ria og Ro­ma­nia, kom­met til nors­ke byer og tett­ste­der. I Norge bor og lever mange av dem under svært kum­mer­li­ge for­hold uten­dørs eller i biler.

I fjor delte der­for re­gje­rin­gen ut 10 mil­lio­ner kro­ner i hu­ma­ni­tær støt­te til tig­ger­ne, pen­ger som ble brukt til å hjel­pe dem med mat og helse­stell.

Men slik støt­te er om­stridt og blir møtt med ar­gu­men­ter om at dette bare vil føre til en yt­ter­li­ge­re til­strøm­ning av tig­ge­re til Norge.

Nors­ke myn­dig­he­ter har i en år­rek­ke også for­søkt å bedre for­hol­de­ne for fat­ti­ge romer i Øst- og Sen­tral-Euro­pa gjen­nom de så­kal­te EØS-mid­le­ne, som skal gå til øko­no­misk og so­si­al ut­jev­ning i Euro­pa.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

NTB

Les også
To av tre sier ja til tiggeforbud