Fra Redding til Norge

En­hver ån­de­lig prak­sis må vur­de­res i lys av det guds­bil­det og den teo­lo­gi­en som lig­ger til grunn.

I den ame­ri­kans­ke små­byen Red­ding, om­kring fem ti­mers kjø­ring nord for San Fran­cis­co i Ca­li­for­nia, har Bet­hel-me­nig­he­ten de siste årene vakt in­ter­na­sjo­nal opp­merk­som­het. Sær­lig er det me­nig­he­tens vekt­leg­ging av Guds nær­vær og hel­bre­del­ser som har in­spi­rert mange krist­ne, også her i lan­det. Pas­tor Bill John­son har skre­vet en rekke bøker, og er en po­pu­lær gjeste­ta­ler.

Han har vært i Norge to gan­ger, og har med sin for­kyn­nel­se truf­fet en nerve blant en del nors­ke krist­ne. Det har ført til at krist­ne fra et bredt spek­ter av sam­men­hen­ger har be­søkt me­nig­he­ten han leder i kor­te­re eller leng­re pe­rio­der. Som vi kunne lese i Dagen i går, har me­nig­he­tens bi­bel­sko­le for tiden knapt 50 nors­ke ele­ver. Et sted mel­lom 200 og 300 nord­menn har tro­lig vært ele­ver der de siste seks-syv årene. Det gjør Bet­hel School of Su­per­na­tu­ral Mi­ni­s­try, som sko­len heter, til en be­ty­de­lig aktør blant nors­ke bi­bel­skole­stu­den­ter.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Som­mer­en 2012 var jeg med som se­mi­nar­hol­der på UL - NLMs og Indre­mi­sjons­for­bun­dets ung­doms­stev­ne i Konge­par­ken i nær­he­ten av Stav­an­ger. Til min nokså store over­ras­kel­se re­gist­rer­te jeg at for flere av del­ta­ker­ne stod val­get mel­lom å ta et bi­bel­skole­år på Fjell­haug - eller å dra til Red­ding. Den teo­lo­gis­ke av­stan­den mel­lom Mi­sjons­sam­ban­dets høy­borg på Sin­sen og den pinse­ka­ris­ma­tis­ke bi­bel­sko­len i Red­ding er be­ty­de­lig.

Pro­blem­stil­lin­gen il­lust­re­rer godt hvor ut­bredt im­pul­se­ne fra Bet­hel, Red­ding har blitt i norsk kris­ten­het i se­ne­re tid. Denne ut­vik­lin­gen har imid­ler­tid i stor grad fore­gått under ra­da­ren. Med unn­tak av ma­ga­si­net Streks grun­di­ge re­por­ta­sje fra Red­ding i 2012, har inn­fly­tel­sen der­fra i liten grad vært gjen­stand for of­fent­lig de­batt her i lan­det. Det er i seg selv uhel­dig, fordi sunn me­nings­bryt­ning er et gode for alle par­ter: den for­ed­ler det gode, og kor­ri­ge­rer det mind­re gode. Der­for var det ros­ver­dig at første­ama­nu­en­sis Arne Helge Tei­gen i Dagen tors­dag ut­ford­ret Bet­hel-pas­tor Bill John­sons kris­to­lo­gi.

Selv var jeg med i den førs­te stør­re grup­pen fra Norge som be­søk­te Bet­hel-me­nig­he­ten i Red­ding høs­ten 2005. Det var på mange måter et po­si­tivt møte med en me­nig­het som hadde et bredt en­ga­sje­ment hvor både bønn om hel­bre­del­se og om­sorg for fat­ti­ge var in­te­grer­te deler av virk­som­he­ten. Sam­ti­dig hører me­nig­he­ten så langt jeg kan se til et sted mel­lom pinse­be­ve­gel­sen og tros­be­ve­gel­sen. For de fles­te nors­ke krist­ne vil det med­føre at en del ve­sent­li­ge teo­lo­gis­ke for­skjel­ler gjør seg gjel­den­de.

En del av dette er pro­blem­stil­lin­gen Arne Helge Tei­gen tok opp i Dagen tors­dag. Spørs­må­let om hvor­vidt Jesus gjor­de sine un­der­gjer­nin­ger i kraft av sin gud­dom­me­lig­het eller i kraft av sin ånds­ut­rust­ning er, sær­lig for mange ka­ris­ma­ti­ke­re, re­le­vant med tanke på hvor­vidt det er mulig for hans di­sip­ler i dag å gjøre lig­nen­de gjer­nin­ger i kraft av den ånds­ut­rust­ning de måtte ha. Det er pris­ver­dig at Tei­gen går grunn­leg­gen­de til verks og drøf­ter John­sons kris­to­lo­gi.

En­hver ån­de­lig prak­sis må vur­de­res i lys av det guds­bil­det og den teo­lo­gi­en som lig­ger til grunn. John­sons grunn­leg­gen­de po­si­sjon er slett ikke uvan­lig blant ka­ris­ma­tis­ke kris­ten­le­de­re. Og han vil an­ta­ke­lig ikke kjen­ne seg igjen i Tei­gens kri­tikk om at dette synet nød­ven­dig­vis med­fø­rer noen end­ring i synet på Jesus som sann Gud og sant men­nes­ke. Også her er det der­for grunn til å håpe at de­bat­ten kan fort­set­te slik at po­si­sjo­ne­ne kan bli yt­ter­li­ge­re av­klart.

Blant de nord­men­ne­ne som har be­søkt Bet­hel-me­nig­he­ten er nok som nevnt den ster­ke vekt­leg­gin­gen av over­na­tur­li­ge hel­bre­del­ser blant de vik­tigs­te in­spi­ra­sjons­kil­de­ne. Synet på hel­bre­del­ser vil va­riere med tanke på hvil­ken teo­lo­gisk leir man til­hø­rer. En del krist­ne ser med øken­de und­ring eller mis­nøye på av­stan­den mel­lom den hver­da­gen vi leser om i evan­ge­lie­ne, og den hver­da­gen vi opp­le­ver som krist­ne i Ves­ten i dag.

Så spørs det i hvil­ken grad vekt­leg­gin­gen av hel­bre­del­se­ne be­ve­ger seg i ret­ning av å «hjel­pe Gud» gjen­nom å ville be­vi­se hans rike med ob­ser­ver­ba­re tegn. Jesus ad­var­te som kjent mot at en «ond og utro slekt» som «kre­ver tegn» ( Matt 16:4). Og vi skal selv­sagt ikke glem­me Mes­te­rens for­ma­ning til Tomas: «Sa­li­ge er de som ikke ser, og li­ke­vel tror» ( Joh 20:29).

På den annen side er det grunn til å tenke over om vi i vår del av kir­ken har vært for lite opp­merk­som­me på noen av guds­ri­ke­teg­ne­ne som vi kjen­ner fra Bi­be­len. Også innen ram­me­ne av lu­thersk teo­lo­gi skul­le det klart være rom for at for ek­sem­pel bønn for syke får en mer sen­tral plass.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Frem til Jesu gjen­komst be­fin­ner den krist­ne kirke seg i et ved­va­ren­de «al­le­re­de, men ennå ikke». Det kan være kre­ven­de både for dem som vil ha evig­he­ten på for­skudd, og for dem som har for små for­vent­nin­ger til hva Gud kan og vil gjøre blant oss i dag. Men det er i denne spen­nin­gen den krist­ne kir­ken lever.

Les også
Tid for oppgjør med Bill JohnsonArne Helge Teigen