BERUSET: Det vil de neste årene garantert bli flere ofre for voldskriminalitet, flere voldshandlinger og flere uskyldige ofre for handlinger begått i beruset tilstand, skriver Bjarne Bjelland. (Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix)

Alkohol og kriminalitet

«At noen politikere roper på mer politi og snakker om lov og orden og samtidig vil frislippe alkoholen i samfunnet er og blir et paradoks og viser forsvinnende liten kjennskap til voldskriminalitetens årsaker.»

En vik­tig for­ut­set­ning for at men­nes­ket skal leve i fri­het og ha et godt liv er at vi føler oss tryg­ge i hver­da­gen.

Flere un­der­sø­kel­ser viser at mange av Nor­ges inn­byg­ge­re føler seg utryg­ge i det of­fent­li­ge og pri­va­te rom grun­net red­sel for å bli ut­satt for kri­mi­nel­le hand­lin­ger.

Den øken­de bru­ken av al­ko­hol er også re­la­tert til kri­mi­na­li­tets­bil­det i Norge.

«Den lov­brudds­ka­te­go­ri­en som kla­rest har vist en sam­men­heng med al­ko­hol­bruk, er vold­skri­mi­na­li­tet. Ut­vik­lingstenden­sen når det gjel­der le­gems­for­nær­mel­se, le­gems­be­ska­di­gel­se, uakt­som le­gems­be­ska­di­gel­se, drap, uakt­somt drap og vold mot of­fent­lig tje­neste­mann viser re­la­tivt klare sam­va­ria­sjo­ner med ut­vik­lin­gen i to­tal­for­bru­ket av al­ko­hol.

Avan­ser­te sta­tis­tis­ke ana­ly­ser har vist at dette ikke bare er kuns­ti­ge sam­men­hen­ger, men at det ek­sis­te­rer et klart år­saks­for­hold.

På bak­grunn av disse ana­ly­se­ne kan en anta at vol­den øker med 16-18 pro­sent for hver al­ko­hol­li­ter per vok­sen inn­byg­ger for­bru­ket øker, når en kon­trol­le­rer for andre år­saks­fak­to­rer (Skog og Bjørk 1988),» står det på For­bun­det Mot Rus­gift sin nettside.

For­øv­rig skjer også ma­jo­ri­te­ten av vold­skri­mi­na­li­tet i de sene natte­ti­mer i hel­ge­ne når be­visst­he­ten grun­net al­ko­hol er sterkt fra­væ­ren­de hos mange men­nes­ker.

An­mel­del­ser innen voldsom­rå­det i straffe­lo­ven er dob­let siden 93. Nes­ten dag­lig leser vi i media hvor­dan al­ko­hol og vold hen­ger sam­men.

Les­ning av dom­mer i retts­sys­te­met om bruk av vold i nåtid og for­tid viser også klart denne sam­men­hen­gen. Om­trent 30 av 1000 nors­ke inn­byg­ge­re over 15 år blir minst en gang årlig ofre for vold.

Om­trent fire av 1000 blir årlig be­hand­let av lege for volds­ska­de. (So­si­al og helse­dep.) Dette er de kalde fakta rundt da­gens si­tua­sjon.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vold er også et folke­helse­pro­blem. I den nye folke­helse­mel­din­gen er også «vold i nære re­la­sjo­ner» og vold mot kvin­ner om­hand­let.

Med den al­ko­holkul­tu­ren vi har og har hatt i fedre­lan­det tren­ger en ikke være sær­lig frem­synt for å for­stå hvil­ke pro­ble­mer en vil få i frem­ti­dens Norge.

Be­skri­vel­sen over pro­ble­me­ne al­ko­ho­len for­år­sa­ker, har aldri vært bedre.

Med de sta­ti­stik­ker, rap­por­ter og fakta vi nå har, er vi bedre i stand til å finne løs­nin­ger på volds­pro­ble­ma­tik­ken po­li­tisk enn noen gang tid­li­ge­re. Det bør og må være et mål å be­gren­se de ska­de­ne og kon­se­kven­se­ne som vi har av for­bru­ket av al­ko­hol.

For å ut­ar­bei­de ef­fek­ti­ve til­tak tren­ger vi et godt grunn­lag og kjenn­skap til pro­ble­met rundt vold og al­ko­hol. Vi har i dag et mye bedre grunn­lag enn noen gang før når det gjel­der be­kjem­pel­se av vold­skri­mi­na­li­te­ten.

Det vil de neste årene ga­ran­tert bli flere ofre for vold­skri­mi­na­li­tet, flere volds­hand­lin­ger og flere uskyl­di­ge ofre for hand­lin­ger be­gått i be­ru­set til­stand.

At noen po­li­ti­ke­re roper på mer po­li­ti og snak­ker om lov og orden og sam­ti­dig vil fri­slip­pe al­ko­ho­len i sam­fun­net er og blir et pa­ra­doks og viser for­svin­nen­de liten kjenn­skap til vold­skri­mi­na­li­te­tens år­sa­ker. En tur natte­tid sam­men med en av po­li­ti­ets pa­trulje­bi­ler ville nok for­hå­pent­lig­vis hjul­pet på dette «kjenn­ska­pet» for mange.

KrF viser i sin pro­gram at de mener alvor på dette om­rå­det.

Jeg er ingen stor til­hen­ger av KrF sitt pro­gram når det gjel­der jus­tis­po­li­tikk. Leg­ger en for­øv­rig sam­men deres pro­gram om jus­tis­po­li­tikk og pro­gram­met deres om al­ko­hol­pro­ble­met og ser dette ien hel­het, kom­mer par­ti­et ab­so­lutt klart best ut når det gjel­der ut­ford­rin­gen med å skape et trygt og sik­kert sam­funn.

En stem­me til KrF er en god in­ves­te­ring i et trygt sam­funn for meg og deg og våre fa­mi­li­er, store og små.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Bjarne Bjelland

Hafrsfjord

Les også
Dette mener de politiske partiene