Hein sprengte grenser i eget liv

En motorsykkelulykke i 1983 bidro til at Hein Kvalheims mulighet til å ferdes i fjellet ble kraftig begrenset. Men som deltaker i programserien «Ingen grenser» på TV 2, fikk den 46 år gamle familiefaren oppfylt sitt ønske om en skikkelig utfordring i fjellet igjen.

- Eks­pe­di­sjo­nen var grense­pren­gen­de på flere måter. Nå er jeg i ut­gangs­punk­tet en per­son som ser mu­lig­he­ter frem­for be­grens­nin­ger. Nå ser jeg enda flere mu­lig­he­ter. Under fer­den vår pas­ser­te vi land­skap og ut­ford­rin­ger som vir­ket helt umu­lig å for­se­re, men i fel­les­skap fikk vi det li­ke­vel til. Det ga utro­lig mange gode mest­rings­opp­le­vel­ser un­der­veis, både i grup­pen og for seg selv. Dette har vært utro­lig lære­rikt og gøy, sier Hein Kval­heim til Dagen.

Unik opp­le­vel­se

Kval­heim er en av 11 per­soner med ulike typer funk­sjons­ned­set­tel­ser som ble pluk­ket ut til å delta i pro­gram­met «Ingen gren­ser» som sen­des på TV 2 i høst. Pro­gram­met har tid­li­ge­re gått i to se­son­ger på NRK, men kon­sep­tet er denne høs­ten over­tatt av den kom­mer­si­el­le ka­na­len med base i Ber­gen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

«Ingen gren­ser» er en av høs­tens store sat­sin­ger fra TV 2 sin side. Del­ta­ker­ne gjen­nom­før­te i som­mer en 30 dager lang eks­pe­di­sjon fra Ber­gen til sjøs, der­etter over Fol­ge­fon­na, langs Sør­fjor­den, og opp på Har­dan­ger­vid­da mot målet Har­dan­ger­jøku­len. Eks­pe­di­sjons­le­der på den ut­ford­ren­de turen var tid­li­ge­re lang­renns­lø­per Odd-Bjørn Hjel­me­seth. Han skry­ter uhem­met av den be­tyd­nin­gen Hein hadde i grup­pen.

- Hein er en rolig og sin­dig kar som hele tiden så etter løs­nin­ger un­der­veis i eks­pe­di­sjo­nen. Han var også vel­dig flink til å opp­munt­re de andre i grup­pen. Selv bruk­te jeg ham mye som sam­tale­part­ner for å finne løs­nin­ger på ut­ford­rin­ger som opp­sto når i løpet av turen. Denne eks­pe­di­sjo­nen har vært helt fan­tas­tisk. Den indre driv­kraf­ten disse del­ta­ker­ne viste for å nå målet sitt, var bare helt even­tyr­lig, skry­ter Hjel­me­seth.

Gi mot til andre

Kval­heim, som til dag­lig er øko­nomi­sjef i Sjø­manns­kir­ken og aktiv i Fold­nes kirke på Sotra, ble ska­det i en mo­tor­syk­kel­ulyk­ke for 30 år siden. Det har re­sul­tert i at han er lam fra brys­tet og ned, men det har på ingen måte satt be­grens­nin­ger på hans livs­ut­fol­del­se. Der­for var det å få være med på dette pro­gram­met den ul­ti­mate ut­ford­ring for 46-årin­gen.

Han var svært mo­ti­vert før grup­pen dro av gårde, men inn­røm­mer sam­ti­dig at turen ble langt mer psy­kisk og fy­sisk kre­ven­de enn det han så for seg på for­hånd.

Hein for­tel­ler at det var flere grun­ner til at han øns­ket å delta i pro­gram­se­ri­en.

- Jeg har all­tid vært glad i na­tu­ren, men etter at jeg ska­det meg har jeg egent­lig aldri kom­met meg skik­ke­lig på tur i fjel­let. Ved å søke om å få delta på «Ingen gren­ser» ville det gi meg en fin mu­lig­het til å gjen­nom­føre et slikt pro­sjekt ved hjelp av andre. På samme tid hadde jeg også en mi­sjon med turen for å vise om­gi­vel­se­ne at det ikke fin­nes gren­ser for hva en kan få til, sier han.

- Nå er det ikke slik at alle med en funk­sjons­ned­set­tel­se skal dra på eks­pe­di­sjon. Li­ke­vel er det godt å få kunne være med og gi mot til men­nes­ker i ulike livs­si­tua­sjo­ner. Kan­skje fin­nes det ek­sem­pel­vis et men­nes­ke der ute som ikke len­ger kom­mer seg fram til hyt­ten sin på grunn av svik­ten­de helse, men som li­ke­vel kunne tenke seg å gjøre et siste for­søk ved å ut­ford­re sine egne gren­ser. Hvis vår eks­pe­di­sjon kan være med å få andre til å se nye mu­lig­he­ter, er det utro­lig flott.

Sam­men­svei­set gjeng

- Vi som var med på denne eks­pe­di­sjo­nen ble en vel­dig sam­men­svei­set gjeng med stor om­sorg for hver­and­re. Noen kunne ha gode og andre tøffe dager, men vi var der hele tiden for hver­and­re. Jeg har fått være sam­men med en fan­tas­tisk, sam­men­satt, spen­nen­de og flott bu­kett med men­nes­ker. Alle har ulike ut­ford­rin­ger og grun­ner for å være med på denne turen. Jeg må også få legge til at det har vært en helt unik opp­le­vel­se å fer­des i Guds frie natur som viser noe av Guds enor­me ska­per­verk. Det å opp­le­ve sam­men­hen­gen mel­lom fauna, dyr, vann, fjord og fjell har bare vært helt fan­tas­tisk.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Er du for­be­redt på til­væ­rel­sen som vil møte deg når du blir en kjent per­son, Hein?

- Jeg har ikke tenkt så mye på det, men mer­ker jo at folk i nær­mil­jø­et har fått med seg at jeg har vært på tur. Jeg tror ikke pro­gram­se­ri­en vil endre så mye på min hver­dag. Mine kol­le­ger i Sjø­manns­kir­ken synes nok det er gøy at jeg er med i denne se­ri­en, og var nok vel­dig spen­te på mine vegne da vi la ut på eks­pe­di­sjo­nen, sva­rer den tøffe fjell­sok­nin­gen.

DAGEN

«Ingen grenser»

Sendes på TV 2 på onsdager.

«Ingen grenser» har 11 deltakere med ulike funksjonsnedsettelser. 1.000 personer søkte om å få bli med i programmet.

Ekspedisjonen går fra Bergen til sjøs, deretter over Folgefonna, langs Sørfjorden, og opp på Hardangervidda mot målet Hardangerjøkulen.

Les også
Gift - men ikke på papiretAndreas Nørstrud
Les også
Evangelistens elleville kyllingdansSe Asbjørn Johansen gjøre komikersønnen flau:
Les også
Biskop slakter «Bieber-konvertering» på TVNorge