NYFØDT I FENGSEL: Internasjonalt press har fått Sudans utenriksdepartement til å gå langt i å antyde at dødsdømte Meriam Ibrahim vil bli satt fri, mener kvinnens advokat. Hun fødte datteren Maya i fengsel i slutten av mai. Bildet viser ektemannen, den amerikanske statsborgeren Daniel Wani, sammen med den nyfødte datteren. Wani er opprinnelig fra Sør-Sudan. Bildet er tatt 28. mai i kvinnefengselet i Kharthoums tvillingby Omdurman.

Sår tvil om frigivelse av Meriam

Sudanske myndigheter sier det ikke er noen automatikk i at Meriam Ibrahim blir satt fri. Heller ikke advokaten fester lit til beskjeden fra domstolen.

- En­kel­te medi­er har truk­ket al-Az­raq sine ut­ta­lel­ser for langt, sier Su­dans uten­riks­de­par­te­ment i en presse­mel­ding. Det er avi­sen Sudan Tri­bu­ne som mel­der dette.

Søn­dag kom ny­he­ten om at døds­døm­te Me­riam Yahya Ibra­him Ishag (27) skul­le set­tes fri fra feng­sel i Sudan.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Kvin­nen vil bli løs­latt i løpet av noen dager i tråd med ju­ri­dis­ke pro­se­dy­rer som vil bli fore­tatt av dom­sto­le­ne og jus­tis­de­par­te­men­tet, sier Ab­dul­lah al-Az­raq i uten­riks­de­par­te­men­tet lør­dag.

- Hun vil ikke bli hen­ret­tet. Det er jeg helt sik­ker på, sa han vi­de­re til Sudan Tri­bu­ne.

Me­riam har mus­limsk far, men det er den krist­ne moren som har opp­dratt henne. Li­ke­vel reg­nes hun som mus­lim etter lan­dets lover. Hen­nes «kon­ver­te­ring» førte til at hun ble dømt til døden ved hen­ging 15. mai av en dom­stol i Khar­toum. I til­legg er hun idømt 100 piske­slag for utro­skap fordi hun er gift med en kris­ten mann, et ek­te­skap det su­dans­ke retts­ve­se­net ikke an­er­kjen­ner.

Re­ver­se­re

Nå mo­de­rer «noen høy­ere oppe i sys­te­met» al-Az­raq sin ut­ta­lel­ser.

- Det som er skjedd er at ad­vo­ka­te­ne til Me­riam har anket saken til en høy­ere retts­in­stans. Får hun med­hold der, vil hun bli satt fri, skri­ver de i presse­mel­din­gen.

De leg­ger til at de som myn­dig­het ikke leg­ger seg borti dom­sto­le­ne, som er en egen og fri stats­makt. Vi­de­re sier de at de fullt og helt sto­ler på dom­sto­le­ne og at disse kom­mer med en rett dom.

Skep­tisk

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Også Me­riams ad­vo­kat stil­te seg tvi­len­de til den plut­se­li­ge be­nåd­nin­gen. Ikke minst grun­net pres­set som su­dans­ke myn­dig­he­ter har vært ut­satt for.

- Dette er en ut­ta­lel­se for å stil­ne in­ter­na­sjo­nal media, sier Els­hare­ef Ali Mo­ham­med til avi­sen.

- Det er slik su­dans­ke myn­dig­he­ter hol­der på. Vi tror ikke på noen fri­fin­nel­se før hun vand­rer ut av feng­se­let.

Ad­vo­ka­ten sier han fikk høre at al-Az­raq var i Lon­don da han kom med be­skje­den om fri­fin­nel­se.

- Hvis Me­riam skul­le set­tes fri, ville en slik be­skjed komme fra dom­sto­len, ikke fra uten­riks­de­par­te­men­tet. Men det viser at vår kam­pan­je for Me­riam ska­per bøl­ger. Vi må bare holde pres­set oppe.

Press fra nord

In­ter­na­sjo­nalt har både men­neske­ret­tig­hets­or­ga­ni­sa­sjo­ner, pres­se og myn­dig­he­ter en­ga­sjert seg i saken til Me­riam. Samt at tu­sen­vis har un­der­skre­vet pro­test­brev.

Afri­ka­mi­nis­ter i bri­tisk UD, Mark Sim­monds, sier til The Guar­di­an at de vil holde fort­set­te ar­bei­det mot su­dans­ke myn­dig­he­ter.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Vi put­ter in­tenst press på dem, for å sikre at Me­riam blir satt fri. For­hå­pent­lig­vis vil det in­ter­na­sjo­na­le pres­set virke.

200.000 men­nes­ker har skre­vet under på Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal sin kam­pan­je for Me­riam. En annen kam­pan­je, dre­vet av chan­ge.org, har i skrivende stund fått mer enn 750.000 un­der­skrif­ter.

Amnesty i Norge har samlet inn mer enn 70.000 underskrifter.

Dagen

Sudan

Sudan, republikk i Nordøst-Afrika. Landet grenser mot Egypt i nord, Rødehavet og Eritrea i nordøst, Etiopia i sørøst, Sør-Sudan i sør, Den demokratiske republikken Kongo og Den sentralafrikanske republikken i sørvest og Tsjad og Libya i nordvest.

Den sørlige delen av Sudan ble en selvstendig stat, Sør-Sudan, etter en folkeavstemning i 2011.

Navnet Sudan er arabisk og kommer fra uttrykket Bilad as-Sudan (Landet til de svarte) som var toponymet arabiske geografer brukte i middelalderen for å referere til området sør for Sahara. Kilde: snl.no

Les også
- Dødsdømte Meriam (27) skal løslates i Sudan