Ekman går, Ekman blir

Når Ulf og Birgitta Ekman forlater Livets Ord for å konvertere til Den katolske kirke, blir det likevel en Ekman igjen i lederskapet i trosmenigheten. Sønnen Jonathan Ekman (37) er, og blir styreleder.

- Vi har vår stor­hets­tid foran oss. Li­vets Ord står sta­bilt, ver­ket hvi­ler i tryg­ga hen­der!

Slik av­slut­ter Joakim Ekman spørs­må­let han selv stil­ler på blog­gen sin:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hva hen­der nå med Li­vets Ord?

Ulf og Bir­git­tas sønn num­mer to har gått hele sin skole­gang på krist­ne sko­ler. Like fra han be­gyn­te på den krist­ne fri­sko­len Mag­da­le­ne sko­lan i Upp­sa­la, via Li­vest Ords Krist­na Skola, der han var en av de førs­te ele­ve­ne, fort­sat­te på Li­vets Ords krist­na Gym­na­si­um og gjen­nom­før­te vi­dere­gå­en­de i 1996.

Han gif­tet seg med Sara Sa­mu­els­son i 1998 og flyt­tet året etter til Tulsa Okla­ho­ma for å stu­de­re øko­no­mi ved Oral Ro­berts Uni­ver­sity.

Etter han kom hjem igjen til Sve­ri­ge be­gyn­te han å ar­bei­de som TV-sjef ved Li­vets Ord i 2002-2003. Han var i et års tid i sel­ska­pet Kriss der han ar­bei­det som IT-sjef men vend­te til­ba­ke til Li­vets Ord i 2005 som ad­mi­ni­stra­tiv leder av medie­ar­bei­det.

I 2007 ble han dag­lig leder for hele or­ga­ni­sa­sjo­nen.

- Når Li­vets Ord ble grunn­lagt i 1983 så var vi­sjo­nen å ut­rus­te Guds folk med hans tros­ord, vise dem hvil­ke ån­de­li­ge våpen de har og la dem bruke dem og sende dem ut i en sei­er­rik strid for Her­ren. I dag drøyt 30 år se­ne­re lever den vi­sjo­nen vi­de­re i alt som vi gjør her på Li­vets Ord og rundt om­kring i ver­den, skri­ver Jo­nat­han Ekman, som be­nyt­ter an­led­nin­gen til å skild­re om­fan­get av ar­bei­det både i Sve­ri­ge og uten­for lan­dets gren­ser for sine le­se­re.

Han på­pe­ker at or­ga­ni­sa­sjo­nen er midt i en av de størs­te for­and­rin­ge­ne i Li­vets Ords his­to­rie, og viser til den nye stra­te­gis­ke pla­nen som er lagt for ar­bei­det.

An­set­tel­sen av Joakim Lun­dqvist som ny ho­ved­pas­tor, Chris­ti­an Åker­hielm som an­svar­lig for det in­ter­na­sjo­na­le ar­bei­det og Ro­bert Ekh som skole­sjef er et ledd i denne pla­nen, for­kla­rer Jo­nat­han Ekman.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Som styre­le­der og øvers­te an­svar­lig for hele Li­vets Ord kjen­ner jeg meg trygg med disse men­nes­ke­ne. Jeg kjen­ner meg også trygg i til­li­ten til at Gud har sin hånd over Li­vets Ord.

- Vi har mye igjen å gjøre og jeg er over­be­vist om at våre glans­da­ger ikke på noe vis lig­ger bak oss. Vi har vår stor­hets­tid foran oss, for­tel­ler fire­barns­fa­ren.

Det lyk­tes ikke Dagen å få en kom­men­tar fra Jo­nat­han Ekman selv.

DAGEN

Les også
- En lang og vanskelig prosess
Les også
Veien til Rom