Ber kirken ta Satan på alvor

- Det er ubibelsk å fornekte Satan og onde ånders eksistens, sier Tormod Engelsviken, professor emeritus ved Menighetsfakultetet.

Mens kir­ker i Sør for­tel­ler om en ån­de­lig vir­ke­lig­het med mi­rak­ler og de­mon­be­set­tel­ser, har vest­li­ge kir­ker vært pre­get av et langt mer ra­sjo­nelt ver­dens­bil­de.

- De som for­nek­ter den ån­de­li­ge ver­den, for­nek­ter også Guds ek­sis­tens og ånder og de­mo­ner, sa pro­fes­sor eme­ri­tus Tor­mod En­gelsvi­ken under Mis­sio­lo­gisk forum på Me­nig­hets­fa­kul­te­tet i Oslo torsdag.

Vrang­lære

En­gelsvi­ken har lang er­fa­ring som teo­log, mi­sjo­nær i Etio­pia for Norsk Lu­thersk Mi­sjons­sam­band og mi­sjons­fors­ker ved Me­nig­hets­fa­kul­te­tet.

Over­for Dagen opp­ford­rer han krist­ne kir­ker i Norge til å ta den ån­de­li­ge ver­de­nen på alvor, sær­lig dem som står på «bi­belsk, klas­sisk teo­lo­gi og kris­ten­dom».

- Hvis man for­nek­ter at det fins per­son­li­ge, ån­de­li­ge vesen som de­mo­ner og eng­ler, og den for­tolk­nin­gen som Jesus gir av det, er det etter min me­ning i kon­flikt med kris­ten lære, og en ubi­belsk lære. I den for­stand er det vrang­lære, sier En­gelsvi­ken.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han viser til hvor­dan evan­ge­lie­ne for­tel­ler at Jesus gikk fram da han drev ut de­mo­ner. Vi­de­re peker han på at de førs­te krist­ne i Det nye tes­ta­men­tet var be­visst på den ån­de­li­ge kam­pen, sam­ti­dig som de var sikre på at de hadde seier over det onde.

Et sen­tralt bi­bel­ord er Pau­lus' ord i Efe­ser­bre­vet ka­pit­tel seks: «For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot mak­ter og ånds­kref­ter, mot ver­dens hers­ke­re i dette mør­ket, mot ond­ska­pens ånde­hær i him­mel­rom­met.»

- Du står i en slik ånds­kamp som kris­ten. Du kan stå i mot onde ånder i tro, i bønn og ved å bruke Guds ord, sier En­gelsvi­ken.

Aktiv, ond makt

Mi­sjons­eks­per­ten har selv skre­vet bøker om den ka­ris­ma­tis­ke be­ve­gel­se og mi­sjon, som «Be­set­tel­se og ånds­ut­dri­vel­se» og «Spi­ri­tu­al Con­flict in Today's Mis­sion».

- For­nek­tel­sen av den ån­de­li­ge ver­den er gans­ke ut­bredt in­nen­for li­be­ral teo­lo­gi og i mo­der­ne kret­ser. De tror på Gud, men ånde­ver­de­nen ser man mer som sym­bo­ler og meta­fo­rer. Det er i kon­flikt med kris­ten lære, sier den pen­sjo­ner­te pro­fes­so­ren i mi­sjons­vi­ten­skap.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han sier at Satan ope­re­rer på mange måter, som gjen­nom fris­tel­se, øde­leg­gel­se av men­nes­ke­li­ge re­la­sjo­ner og i sam­funns­struk­tu­rer.

- Satan er en aktiv, ond makt som er virk­som både i sam­fun­net og en­kelt­men­nes­kers liv, for å skade og ikke minst hind­re kir­kens og Jesu frel­sen­de gjer­ning.

- Be­kjemp onde ånder

- Tar nors­ke kir­ker dette på alvor?

- Nei, jeg synes ikke den tar det nok på alvor. Ikke at man skal bli så vel­dig opp­tatt av Satan og de onde ån­de­ne, men at man er klar over at man står i en ånds­kamp og at man tren­ger Den hel­li­ge ånds kraft i den si­tua­sjo­nen. Vi­de­re må man må «for­sa­ke dje­ve­len og hans gjer­nin­ger», slik man leser i dåps­li­tur­gi­en, sier En­gelskvi­ken.

- Burde kir­ken kjem­pe mot onde ånder?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Ja, det kan du godt si. Kir­ken burde ta mer på alvor at vi står i en ånds­kamp mot onde ånds­kref­ter, og at disse fak­tisk kan kon­kret skade eller plage men­nes­ker. Da snak­ker jeg ikke om be­set­tel­ser. Vi må ta med i sjele­sorg og for­kyn­nel­se at vi ikke blir frelst bare for våre syn­ders skyld, men også fra Sa­tans makt og fryk­ten for det onde.

Ulike tolk­nin­ger

Iføl­ge En­gelsvi­ken kan ulik kul­tur og ver­dens­bil­de føre til at men­nes­ker i Norge får for­skjel­li­ge er­fa­rin­ger med onde kref­ter enn folk land i Afri­ka og Asia.

- Vårt ver­dens­bil­de og for­stå­el­se er med på å be­stem­me hvor­dan vi tol­ker opp­le­vel­ser. Fel­les er at Satan vil binde men­nes­ker, men for­stå­el­sen av ånde­ver­de­nen vil være for­skjel­lig, for ek­sem­pel for­hol­det til ånder, fedre­dyr­kel­se og of­ring.

- Har lu­thers­ke sam­men­hen­ger noe å lære av ka­ris­ma­tis­ke mil­jø­er i Norge når det gjel­der ån­de­lig­het?

- Dess­ver­re har det blitt en po­la­ri­se­ring. Noen ka­ris­ma­tis­ke miljø har i hvert fall tid­li­ge­re gått for langt i å til­skri­ve mye onde ån­ders virke. Den nors­ke kirke har vært vel­dig for­le­gen på dette punk­tet. Det er vel­dig vik­tig å ha et ba­lan­sert syn på dette.

DAGEN

Onde ånder

Ofte omtalt som demon, en laverestående guddom, et ikke-menneskelig vesen som er ondsinnet eller farlig for menneskene.

Utdrivelse av onde ånder er fortsatt praktisert i kristne kirker, men har i de senere år vært sterkt omdiskutert og kritisert, ikke minst i Norge, også innenfor kirkene selv.

Satan er en av flere betegnelser på djevelen. Han er den som forleder til det onde, og som skal motstås inntil han endelig overvinnes.

Kilde: Store norske leksikon

Les også
- Vi trenger mer forkynnelse om åndelig virkelighet