Speiderbevegelsen i USA åpner for homofile

Spei­der­be­ve­gel­sen i USA har opp­he­vet sitt 103 år gamle for­bud mot åpent ho­mo­fi­le i sine rek­ker.

Det his­to­ris­ke ved­ta­ket ble fat­tet av de over 1.400 de­le­ga­te­ne i lands­sty­ret tilBoy Scouts of Ame­rica (BSA) tors­dag, til pro­tes­ter fra kon­ser­va­ti­ve press­grup­per og jubel fra ho­moak­ti­vis­ter. 61 pro­sent av de­le­ga­te­ne stem­te for for­sla­get.

Mens ved­ta­ket åpner for å gi åpentho­mo­fi­le med­lem­skap fra 1. ja­nu­ar neste år, åpner det ikke for åpent ho­mo­fi­le spei­der­le­de­re.

BSA be­står av om lag 2,6 mil­lio­ner barn og unge og over 1 mil­lion voks­ne med­lem­mer.

En stor del av med­lems­mas­sen er kol­lek­tivt re­krut­tert fra mor­mon­sam­fun­nets Jesu Kris­ti Kirke av Siste Da­gers Hel­li­ge, Den for­en­te me­to­dist­kir­ke og Den ka­tols­ke kirke.

Ame­ri­kansk høy­este­rett opp­rett­holdt i 2000 BSAs rett til å nekte åpent ho­mo­fi­le med­lem­skap, men pres­set mot spei­der­be­ve­gel­sen har siden økt kraf­tig.

462.000 ame­ri­ka­ne­re un­der­teg­net nylig et opp­rop til støt­te for enho­mo­fil mann i Ca­li­for­nia som øns­ket å bli med­lem i BSA, og ho­mo­fi­le spei­de­re har dan­net flere press­grup­per.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Jente­spei­der­ne, som er or­ga­ni­sert iGirl Scouts of the USA, har for lengst åpnet for åpent les­bis­ke med­lem­mer. (©NTB)