Kan ikke vitne om sin tro eller bære kors i offentlighet

En konvertitt må tilpasse seg hjemlandet, mener Utlendingsnemnda, og sender norsk frelsessoldat tilbake til Iran.

- Al­min­ne­lig prak­ti­se­ring av kris­ten­dom­men in­ne­bæ­rer ikke ri­si­ko for for­føl­gel­se i Iran, sva­rer nemndleder Jan­ni­ke Eggen i Ut­len­dings­nemn­da (UNE) til Dagen.

Med «al­min­ne­lig prak­ti­se­ring» mener UNE at man ikke for­tel­ler andre om Jesus, ikke del­tar i stør­re krist­ne fel­les­skap, og at man ikke bærer krist­ne sym­bo­ler i of­fent­lig­he­ten. For «Ahmad» betyr dette at han ikke kan gjøre det en sol­dat i Frel­ses­ar­me­en skal gjøre.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ble kris­ten i Norge

Ons­dag skrev Dagen om frel­ses­sol­da­ten «Ahmad» som kom til Norge for to år siden som mus­lim. Han tok imot Jesus i fjor og ble sol­dat i Frel­ses­ar­me­en. Nå har han fått sitt tred­je av­slag på søk­nad om opp­hold i Norge. UNE be­grun­ner av­sla­get med at «Ahmad» fint kan leve som kon­ver­titt i Iran, i lik­het med andre kon­ver­tit­ter i lan­det.

Like­sin­ne­de i Iran

UNE mener at en iransk kon­ver­titt kan re­tur­ne­re til Iran så­fremt man kan anta at han vil utøve sin re­li­gion in­nen­for de so­sio­kul­tu­rel­le ram­me­ne i Iran. Med «so­sio­kul­tu­rel­le ram­mer» mener UNE de ram­me­ne som fins i lan­det for tros­fri­het.

UNE er klar over at kla­ge­ren ikke nød­ven­dig­vis vil kunne delta i guds­tje­nes­ter som i en al­min­ne­lig norsk kirke, og hel­ler ikke i stør­re krist­ne fel­les­skap i Iran. Der­imot mener UNE at det vil være mulig for en kon­ver­titt å opp­søke andre like­sin­ne­de krist­ne og delta i et kris­tent fel­les­skap på samme måte som fler­tal­let av krist­ne kon­ver­tit­ter i Iran.

Be­grens­nin­ger

Vi­de­re skri­ver UNE: I be­trakt­ning av de so­sio­kul­tu­rel­le ram­me­ne som gjel­der i Iran vil det kunne være en­kel­te be­gren­sin­ger på måten han kan utøve sin tro, men ikke i en slik grad at det kan anses som for­føl­gel­se. Be­gren­sin­gen vil først og fremst gjel­de mu­lig­he­ten til å mi­sjo­ne­re over­for andre mus­li­mer og nød­ven­dig­he­ten av å være noe til­bake­hol­den med på frem­heve krist­ne sym­bo­ler i det of­fent­li­ge rom.

Får ikke be­skyt­tel­se

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Nors­ke myn­dig­he­ter er klar over at Ahmad kan komme til å bli tra­kas­sert, dis­kri­mi­nert og ar­res­tert for en kort pe­rio­de. Men dette blir ikke reg­net som for­føl­gel­se og kva­li­fi­se­rer ikke til be­skyt­tel­se etter ut­len­dings­lo­ven, skri­ver de.

DAGEN

Les også
Frelsessoldat frykter å bli drept i Iran, nektes opphold i NorgeKristne i Iran