Hvem skal få info om genene våre?

Først skraper du løs noen celler fra innsiden av munnen med en vattpinne og sender den til Island. To uker etter får du en e-post fra selskapet om at prøven er klar.

Så en­kelt er det å ana­ly­se­re dine egne gener. Det gjor­de i hvert fall den dans­ke forsk­nings­jour­na­lis­ten Lone Frank da hun ar­bei­det med boka «Mine vid­un­der­li­ge gener».

- Det er på det tids­punk­tet at man føler at nå er det plut­se­lig per­son­lig, for­tal­te Frank på et av Bio­tek­no­logi­nemn­das åpne de­batt­mø­ter i no­vem­ber 2011, som er gjen­gitt i bladet Geni­alt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vik­tig for nemn­da

Gen­tes­ting vil tro­lig bli en vik­tig sak for den nye Bio­tek­no­logi­nemn­da, tror den nye nest­le­de­ren Bjørn Mys­kja.

- Den store ut­ford­rin­gen er kan­skje ikke først og fremst på re­pro­duk­sjons­fel­tet, men all den nye kunn­ska­pen om ge­no­mikk som kom­mer, sier Mys­kja, som er pro­fes­sor ved In­sti­tutt for fi­lo­so­fi og re­li­gions­vi­ten­skap ved NTNU.

Ge­no­mikk er stu­di­er av det full­sten­di­ge gen­ma­te­ria­let til et in­di­vid.

- Kart­leg­ging av gener vil få stor be­tyd­ning for ut­vik­ling av dia­gno­ser og medi­si­ner frem­over og mange vans­ke­li­ge spørs­mål vil opp­stå, sier Mys­kja.

Han peker på dis­ku­sjo­nen om å ut­vik­le in­ter­na­sjo­na­le bio­ban­ker med bio­lo­gisk ma­te­ria­le og helse­in­for­ma­sjon.

Vil fore­byg­ge

Jour­na­lis­ten Lone Frank tror gen­tes­ter kan mo­ti­ve­re folk til å la seg un­der­sø­ke for syk­dom­mer de får vite de er dis­po­nert for eller til å yte en eks­tra inn­sats for å fore­byg­ge dem.

Pro­fes­sor og kreft­fors­ker Eiliv Lund ved Uni­ver­si­te­tet i Tromsø un­der­stre­ket på samme se­mi­nar, gjen­gitt av Geni­alt, at ri­siko­vur­de­rin­ger ut fra gen­tes­ter alene sier lite om sann­syn­lig­het for de aller fles­te syk­dom­mer og var skep­tisk til å over­late til hver en­kelt å teste seg.

- Jeg tror at en­kel­te da kan bli satt i vel­dig vans­ke­li­ge si­tua­sjo­ner, sa han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Men­neske­sy­net

- Fins det ab­so­lut­te, etis­ke gren­ser for hvor langt bio­tek­no­lo­gi­en kan gå, Mys­kja?

- Når det gjel­der kart­leg­ging av gener, er spørs­må­let hvem som skal få hvil­ken in­for­ma­sjon. Der­for tror jeg dette blir et vik­tig tema fram­over. Også fri­he­ten til å leve livet uten å vite for mye om din gen­etis­ke inn­ret­ning blir vik­tig. Det er også spørs­mål om gren­ser for se­lek­sjons­tek­no­lo­gi­en som er knyt­tet til denne gen­etis­ke kunn­ska­pen.

- Bør gra­vi­de ha rett til in­for­ma­sjon om fos­te­rets gener og syk­doms­dis­po­si­sjo­ner på et tid­lig tids­punkt?

- Det er av­hen­gig av tids­punkt og kon­tekst, og bør i ut­gangs­punk­tet være be­grun­net i ri­si­ko for en syk­dom som er al­vor­lig og smerte­full for bar­net. Gen­tes­ting kan godt være til­latt, men ikke for alle til­stan­der. Det gjør noe med vårt syn på men­nes­ker som vi ikke skal til­la­te oss som sam­funn, sier Mys­kja.

Se­lek­sjons­re­gi­me

Mys­kja er i ut­gangs­punk­tet ikke noen stor til­hen­ger av Ar­bei­der­par­ti­et og So­sia­lis­tisk Venstre­par­tis for­slag om å gjøre tid­lig ul­tra­lyd til et of­fent­lig til­bud for alle gra­vi­de. I dag er det visse kri­te­ri­er for å få dette.

- Jeg synes ikke at sta­ten skal legge opp til se­lek­sjons­re­gi­mer, slik som of­fent­li­ge til­bud kan være. Da vil folk opp­fat­te det som noe de skal gjøre, sier han.

Han tror at når nye, sikre til­bud kom­mer innen fos­ter­dia­gnos­tik­ken, vil det sette stør­re press på å gi slike til­bud, sier han.

- En prag­ma­tisk løs­ning kan være at folk kan be­nyt­te seg av den ek­sis­te­ren­de tek­no­lo­gi­en in­nen­for visse ram­mer. Det er uhel­dig å gjøre se­lek­sjons­tek­no­lo­gi til del av svan­ger­skaps­om­sor­gen, men vi skal ikke nød­ven­dig­vis legge så mange hind­rin­ger i veien for at den en­kel­te selv kan ta de vans­ke­li­ge etis­ke av­gjø­rel­se­ne i spørs­mål som så sterkt be­rø­rer deres eget liv, sier Mys­kja.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

DAGEN

På Bioteknologi-nemndas bord

Så langt har Bio­tek­no­logi­nemn­da blitt bedt av sta­ten om å ut­ta­le seg om føl­gen­de saker.

Re­gje­rin­gen skal eva­lu­ere bio­tek­no­logilo­ven.

NIPD-blod­prø­ven som kan av­dek­ke kro­mo­som­av­vik på fost­re på et tid­lig tids­punkt.

En me­to­de for as­sis­tert be­frukt­ning. IVF-kli­nik­ken i Oslo vil bruke ube­fruk­te­de egg som er ned­fryst med en me­to­de kalt vi­tri­fi­se­ring.

Ni saker om im­port og bruk av gen­mo­di­fi­ser­te or­ga­nis­mer til mat og fôr: seks soya­sor­ter og tre bom­ulls­sor­ter.

Les også
Utfordringer til Bioteknologi-nemnda
Les også
Dette er bioteknologi-nemnda opptatt av