Bistår i afrikansk alkohol-kamp

Land i det sørlige Afrika er mål for salgsoffensiver fra alkohol-industrien. Blå Kors i Norge bistår organisasjoner og myndigheter med å utforme en alkoholpolitikk som virker.

Or­ga­ni­sa­sjo­nen job­ber med im­ple­men­te­ring av den glo­ba­le al­ko­hol­stra­te­gi­en, i et ufor­melt to­spann med WHO, pri­mært i Le­sot­ho og Ma­da­gas­kar.

Tor­unn Sæt­her er leder i pro­sjek­tet Al­ko­hol­po­li­tisk opp­læ­ring i ut­vik­lings­land, og sier at målet er å sørge for kunn­skap om al­ko­hol­lo­ver som er i tråd med al­ko­hol-sat­sin­gen til WHO.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Den gjeng­se opp­fat­nin­gen på ver­dens­ba­sis er at man kan for­tel­le folk at de ikke skal bruke så mye al­ko­hol. Men det fun­ge­rer jo ikke, sier Sæt­her til Dagen.

Tre bil­li­ge til­tak

Hun peker på de tre mest kost­nads­ef­fek­ti­ve til­ta­ke­ne for å skape en bedre al­ko­hol­po­li­tikk:

- Reg­ler for, eller for­bud mot, re­kla­me. Det andre til­ta­ket hand­ler om til­gjen­ge­lig­het med fokus på åp­nings­ti­der, an­tall salgs­ste­der, nær­het til sko­ler og al­ders­gren­ser.

- Pris er også vik­tig. Vi fore­slår at myn­dig­he­te­ne sat­ser på høy­ere skatte­leg­ging og der­med dy­re­re al­ko­hol.

- Det betyr at for­bru­ket blant pro­blem­drik­ker­ne, de som drik­ker for mye noen gan­ger og sær­lig de unge, går ned. Ned­gang i kon­su­met er vik­tig for det to­ta­le skade­ni­vå­et. Men sta­ten vil li­ke­vel opp­rett­hol­de sine inn­tek­ter, på­pe­ker pro­sjekt­le­de­ren.

Tryk­ker på

Hun vil være litt var­som i for­hold til å be­skri­ve hvor­dan al­ko­hol­in­du­stri­en går frem i Afri­ka for tiden, men viser til en ar­tik­kel i tids­skrif­tet Ad­dic­tion fra 2009.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Der har de nors­ke ar­tik­kel­for­fat­ter­ne do­ku­men­tert at in­du­stri­en har skre­vet al­ko­hol­lov­giv­nin­gen i flere afri­kans­ke land. Det var en kon­su­lent fra Au­st­ra­lia som solg­te seg selv inn som eks­pert på slike spørs­mål.

- Ingen sjek­ket bak­grun­nen hans, men de som be­tal­te ham var al­ko­hol­in­du­stri­en. Le­sot­ho var det enste lan­det der na­sjo­nal­for­sam­lin­gen be­hand­let og ved­tok lov­for­sla­get.

- Loven ble aldri satt ut i livet fordi man i etter­tid ble kjent med hvor­dan det var blitt til, sier Tor­unn Sæt­her.

Kom­mu­ni­ka­sjon

Hun leg­ger til at al­ko­hol­in­du­stri­en gjer­ne vil snak­ke med folk og drive ut­dan­nings­pro­gram­mer i en del av ver­den der folk flest drik­ker lite.

- I et land som Na­mi­bia kan det se ut som om man har like stort for­bruk som i Euro­pa. Men saken er at det er få som bru­ker al­ko­hol, men de som drik­ker de drik­ker desto mere.

Sæt­her peker på at det er mål for in­du­stri­en å frem­stil­le al­ko­hol som en na­tur­lig del av et na­tur­lig liv.

- Al­ko­hol­in­du­stri­en ser Afri­ka som sat­sings­om­rå­der fordi det er sta­dig flere unge i be­folk­nin­gen, det er vekst i øko­no­mi­en, og gjen­nom re­kla­men blir det kom­mu­ni­sert som høy­sta­tus å drik­ke al­ko­hol.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Nei til skatt

Pro­sjekt­le­de­ren viser til at in­du­stri­en er imot skatt­leg­ging av al­ko­hol. De ar­gu­men­te­rer med at økt salg betyr at de kan tilby flere ar­beids­plas­ser.

- Men det vil jo aldri kom­pen­se­re for økte ut­gif­ter på andre om­rå­der som helse, vold og tra­fikk­ulyk­ker.

- In­du­stri­en ar­gu­men­ter også med at de kan bruke over­skudd til å spon­se idret­ten. Vi sier at det er bedre at myn­dig­he­te­ne tar inn pen­ge­ne i form av økte av­gif­ter slik at de kan dele ut støtte­pen­ger slik de vil selv, ar­gu­men­te­rer Tor­unn Sæt­her.

Hun for­tel­ler at på Ma­da­gas­kar er det et lo­kalt bryg­ge­ri som fi­nan­sie­rer hele topp­se­ri­en i fot­ball. Det fører til at ung­dom­men drik­ker mye av nett­opp deres pro­duk­ter.

DAGEN

Alkohol i Afrika
Les også
Kristne avholdsruss i mindretallAlkotest ved kristne skoler
Les også
6 av 10 drikker aldri alkoholAvholdsfolket
Les også
Unge voksne drikker alkohol som sine foreldre