INGEN SENSASJON: Det har ikke blitt mer tørke eller flere hetebølger, naturkatastrofer, flommer eller skogbranner. Der disse skjer hauses de opp av en mediaverden som lever av sensasjoner, skriver innsenderen. Bildet er tatt under en nylig skogbrann i California. Foto: Noah Berger / AP Photo / NTB

PDKs uro for klimaet

Kjell Arne Norum spør i Dagen 6. september om PDKs ledere ikke kjenner uro for klimaet. Det korte svaret er nei.

Klimakrisen er et påfunn av politikere. Universitetslektor Geir Hasnes har i sin artikkel i Universitetsavisa – «Klimakrisen har ikke basis i vitenskap» –vist at ordet «klimakrise» ikke finnes i klimarapportene, unntatt ett sted i den siste:

Les også
Kjenner PDKs ledere ingen uro for klimaet?

«Also, some media outlets have recently adopted and promoted terms and phrases stronger than the more neutral ‘climate change’ and ‘global warming’, including ‘climate crisis’, ‘global heating’, and ‘climate emergency’ (Zeldin-O’Neill, 2019).» (side 228).

Klimarapporten konkluderer med at «klimakrise» og lignende sterke uttrykk finnes kun i media.

Spørsmålet er hvorvidt økte menneskeskapte utslipp av CO2 som følge av forbrenning av olje, gass og kull, og sement- og stålproduksjon øker den globale temperaturen og derfor bidrar til katastrofale omveltninger.

Dette har ikke basis i observasjoner. Verken den globale temperaturen eller havnivåstigningen har økt i rekordfart. Det finnes flere eksempler på prediksjoner om klimaet som ikke har slått til og gått ut på dato.

Det har ikke blitt mer tørke eller flere hetebølger, naturkatastrofer, flommer eller skogbranner. Der disse skjer hauses de opp av en mediaverden som lever av sensasjoner. Interessant nok henviser Norum undertegnede til Dagsrevyen når han skal underbygge sine påstander. Man må skille mellom medieoppslag og vitenskapelige observasjoner.

Uten CO2 vill det ikke vært liv på jorda. Øket CO2 har bevislig ført til øket grønt dekke av jorda og økede avlinger over hele verden.

Partiet De Kristne vil gjeninnføre beredskapslager av korn og bevare den gjenværende matjorda vi har i Norge.

Avslutningsvis er det viktig å poengtere at Partiet De Kristne tar klimavariasjoner på alvor. Det kan komme «uår» av ulike årsaker som fører til at avlinger uteblir. Partiet De Kristne vil gjeninnføre beredskapslager av korn og bevare den gjenværende matjorda vi har i Norge.

Manglende beredskap og nedbygging av matjord kan være en kilde til uro – ikke menneskeskapte kriseforestillinger uten rot i virkeligheten.