TO GO WITH AFP FOCUS BY SELIM SAHEB ETTABA (FILES) A picture taken on November 12, 2013 shows Israel's controversial separation barrier surrounding the Ras Khamis neighbourhood of East Jerusalem. Palestinians have dismissed Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's demand, that the Palestinians recognise Israel as a Jewish state, pointing to the fact that they recognised Israel in 1993 at the start of the peace process and insisting it's not for other nations to define a state's national or religious character. AFP PHOTO/AHMAD GHARABLI

Israelhets i hovedmål

Ele­ve­ne blir på­lagt å bruke et pre­sist fag­språk i be­sva­rel­sen. Men hvor pre­sis er Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet selv, når de lyver om at Bet­le­hem er «om­rin­get»?, skriver Jan Pedersen.

40 000 ele­ver var oppe til ek­sa­men i norsk ho­ved­mål 28.mai. Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet som står bak ek­sa­men, hadde en ren anti-Is­rael opp­ga­ve, en pro­pa­ganda­opp­ga­ve som har fått læ­re­re og ele­ver til å bli sjok­kert.

Her er Mads Gil­berts blod­dryp­pen­de SMS fra Gaza i ja­nu­ar 2009 tatt med i all sin venstre­vrid­de pro­pa­gan­da. Ikke nok med det.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Klare fakta bli om­skre­vet, som at Bet­le­hem skal være om­rin­get av en åtte meter høy mur. Ingen in­for­ma­sjon om hvor­for muren er byg­get, og ikke at muren ho­ved­sak­lig er et gjer­de! Bet­le­hem er al­de­les ikke om­rin­get av en mur!

Vi­de­re kom­mer Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet med en kom­men­tar til den nevn­te SMS-en til Gil­bert, der det blir sagt at han job­bet for det pa­le­stins­ke helse­ve­se­net via NOR­WAC «da det brøt ut ut en væp­net kon­flikt i 2008-2009».

Ele­ve­ne blir på­lagt å bruke et pre­sist fag­språk i be­sva­rel­sen. Men hvor pre­sis er Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet selv, når de lyver om at Bet­le­hem er «om­rin­get»?

Hvor pre­sis er de an­gå­en­de SMS-en til Gil­bert, der han og Fosse skul­le vært de enes­te vest­li­ge vit­ne­ne. Her var også en ita­li­ensk jour­na­list.

Vi­de­re svik­ter Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet sann­he­ten: Gil­bert og Fosse tok seg inn på Gaza-stri­pen fire dager etter at kri­gen hadde be­gynt.

Kri­gen star­tet 27. de­sem­ber, le­ge­ne be­stem­te seg å dra 28.de­sem­ber og krys­set Gaza-gren­sen 31. de­sem­ber. Så er det ikke sant det Utad­n­nings­di­rek­to­ra­tet skri­ver i selve ek­sa­mens­teks­ten.

Re­ak­sjo­ne­ne har ikke latt vente på seg. Læ­re­re og ele­ver har kom­men­tert det som har skjedd. Blant annet gri­per en elev fatt i at en også skul­le ana­ly­se­re et åpent brev som var skre­vet av en SV-gruppe­le­der for cirka en uke siden. Pluss flere venstre­vrid­de opp­ga­ver.

Dette er en si­tua­sjon som vår Kunn­skaps­mi­nis­ter sna­rest må gripe fatt i. Vår skole må ikke bli en arena for po­li­tikk, slik vi har sett det nå.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Selve ideo­logi­på­virk­nin­gen har jeg ennå i friskt minne fra krigs­åre­ne 1940-45, da na­zis­te­ne også bruk­te pro­pa­gan­da for å nå sine mål.

Hele venstre­si­den har i 100 år vil­let erob­re mer enn pro­duk­sjons­mid­le­ne, ka­pi­ta­len, de vil også hers­ke over kul­tu­ren og til slutt det en­kel­te men­nes­kes tanke­liv.

Også av den grunn må re­gje­rin­gen ved kunn­skaps­mi­nis­te­ren gripe inn over­for Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet, der venstre­si­den har gitt ek­sa­mens­opp­ga­ver som en ikke trod­de kunne bli gitt!

Klikk for å endre tekst

EksamensoppgaverJan PedersenSøgne