- Jeg tror ikke den kristne befolkningen i Pakistan kan gjøre noe som helst som kan endre på denne situasjonen. Dessverre. Dette handler nemlig ikke om om noe de har gjort eller gjør, men om handlinger helt utenfor deres kontroll, skriver Shoaib Sultan i denne kronikken. På bildet ser vi sørgende etter søndagens selvmordsangrep mot en kirke i Pakistan. (Foto: Fayaz Aziz / Reuters / NTB Scanpix)

Et nedrig angrep mot kristne

Det sjokkerende og nedrige terrorangrepet mot kristne i Pakistan vekker avsky og fordømmelse. Men for å bekjempe dette trenger vi å forstå hva som skjer og hvorfor. Bare slik kan vi håpe å bekjempe hatideologien som ligger bak.

Ter­ror­an­gre­pet mot krist­ne i Pa­kis­tan hand­ler om et sam­funn med fun­da­men­ta­le pro­ble­mer, og en rekke valg som fører oss enda ga­le­re av sted.

Det er langt mel­lom de gode ny­he­te­ne fra Pa­kis­tan disse dager, men de to selv­mords­bom­ber­ne som ram­met All Saints Church i Pes­ha­war sist søn­dag har sjok­kert oss alle.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Pa­kis­ta­ne­re har dess­ver­re blitt så alt­for vante med ter­ror­an­grep mot si­vi­le og ame­ri­kans­ke drone­an­grep med store si­vi­le tap, og er her­det der­etter.

Selv de mest her­de­te kunne imid­ler­tid ikke fri seg fra å bli full­sten­dig sjok­ker­te av det som skjed­de. Kan­skje mer enn an­tall drep­te, tro­lig det høy­es­te an­tal­let drept i et an­grep på krist­ne pa­kis­ta­ne­re, var det vir­ke­lig sjok­ke­ren­de at an­gre­pet ble ret­tet mot de mest uskyl­di­ge, barna.

Kir­ken i Pa­kis­tan som ble ram­met for det usle ter­ror­an­gre­pet har vært et sym­bol for in­ter­re­li­giøs dia­log, og byg­get kan lett tas for å være en moske, byg­get som den er i mon­golsk stil. Det er vans­ke­lig å finne ord for å be­skri­ve dette an­gre­pet; ned­rig, mot­by­de­lig og us­selt peker ret­nin­gen, men disse or­de­ne føles ikke ster­ke nok.

Sce­ne­ne fra Pes­ha­war som vi har kun­net følge med på via pa­kis­tans­ke ka­na­ler er hjerte­skjæ­ren­de. Til og med en del eks­tre­mis­tis­ke grup­pe­rin­ger har gått ut og for­dømt myr­de­ri­ene.

Det størs­te pro­ble­met er at alt­for mange har en feil ana­ly­se av hva som skjer, og da kan man ikke på­vir­ke en ut­vik­ling i en annen ret­ning. Dette hand­ler i liten grad om en kamp mel­lom islam og kris­ten­dom på noe fun­da­men­talt plan, selv om det ma­ni­fes­te­rer seg som dette, og ofte blir brukt i pro­pa­gan­da alle veier som nett­opp dette.

Det hand­ler om ra­di­ka­li­se­rin­gen og mi­li­ta­ri­se­rin­gen av et sam­funn, men også om de små tin­ge­ne. For ek­sem­pel den ster­ke dis­kri­mi­ne­rin­gen som ulike mi­no­ri­te­ter møter.

For å be­gyn­ne med his­to­ri­en:

Pa­kis­tan var til­tenkt som en stat for mus­li­mer, men en stat som i seg selv skul­le være se­ku­lær, i be­tyd­nin­gen at sta­ten ikke skul­le gripe inn i bor­ger­nes re­li­giø­se liv.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Flere taler fra lands­fa­de­ren Mu­hammad Ali Jinnah un­der­byg­ger dette.

Pro­ble­me­ne star­tet på mange måter under Zu­lifqar Ali Bhut­to, le­de­ren for det so­sia­lis­tisk ori­en­ter­te Pa­kis­tan Pe­op­les Party, som lef­let med eks­tre­me kref­ter i en makt­po­li­tisk sam­men­heng på 70-tal­let.

Han ble så selv av­satt av ge­ne­ral Zia Ul Haq i et kupp i 1979, og Ul Haq star­tet en isla­mi­se­rings­pro­sjekt som i rea­li­te­ten ble et ra­di­ka­li­se­rings­pro­sjekt.

Det hele ble hjul­pet av den sov­je­tis­ke in­va­sjo­nen av nabo­lan­det Af­gha­ni­stan, hvor Sau­di-Ara­bia, USA og Pa­kis­tan sam­ar­bei­det for å be­kjem­pe og mot­ar­bei­de ok­ku­pa­sjo­nen. Dette førte til en ame­ri­kansk­støt­tet ra­di­ka­li­se­ring i Pa­kis­tan, som ledd i kam­pen mot Sov­jet­unio­nen.

Man vant kam­pen mot Sov­jet­unio­nen, men i etter­kant etter­lot Ves­ten ge­ne­relt, og USA spe­si­elt, Pa­kis­tan til lan­dets egen skjeb­ne med en øken­de ra­di­ka­li­se­ring.

En ideo­lo­gisk kamp mel­lom Saudi Ara­bia og Iran som støt­tet ulike eks­tre­me grup­per i Pa­kis­tan og Af­gha­ni­stan hjalp hel­ler ikke.

Det er i pe­rio­den mel­lom da og ter­ror­an­gre­pe­ne 11. sep­tem­ber 2001 at ideo­lo­gi­en vi i dag kjem­per mot tok form, med sta­dig øken­de ra­di­ka­li­se­ring. Ter­ror­an­gre­pe­ne mot USA, den ame­ri­kans­ke ok­ku­pa­sjo­nen og etter hvert an­gre­pe­ne mot Pa­kis­tansk ter­ri­to­ri­um med drone­fly, er også en del av his­to­ri­en her. Noe må gjø­res på en rekke ulike plan her, men vik­tigst av alt er fak­tisk å gå til roten av pro­ble­met.

Under kam­pen mot den sov­je­tis­ke ok­ku­pa­sjo­nen mi­li­ta­ri­ser­te man sam­fun­net ved å la denne kam­pen gjen­nom­syre alt av un­der­vis­nings­ma­te­ri­ell og pen­sum i sko­le­ne, det har skapt et mons­ter man ikke har kon­troll over, og som det ikke er så lett å få bukt med, med det aller førs­te.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Synet på an­ner­le­des­tro­en­de som læres bort er et like stort pro­blem. Imid­ler­tid, det vik­ti­ge her er at man be­kjem­per ikke eks­tre­mis­me med å be­løn­ne den. Jeg mener at po­li­tisk kamp mot ame­ri­kans­ke drone­bom­ber er le­gi­tim og vik­tig, men å an­er­kjen­ne at eks­tre­mis­ter skal ha lov til å bruke dette som le­gi­ti­me­ring og unn­skyld­ning for å drive med ter­ror, er dumt, upro­duk­tivt, og fører lan­det inn på et vill­spor.

Da jeg først satte meg ned for å skri­ve dette inn­leg­get tenk­te jeg på å skri­ve noe om hva re­li­gio­nen sier om dette, men pro­ble­met er at det aldri har hand­let om dette.

Pro­ble­met er noe fun­da­men­talt i det pa­kis­tans­ke sam­fun­net, hvor ver­den uten­for har spilt en uhel­dig rolle. Men an­svars­for­hol­de­ne er ty­de­li­ge og klare, det er opp til den pa­kis­tans­ke re­gje­rin­gen, og kun den, å ta tyren ved hor­ne­ne og de­ra­di­ka­li­se­re sam­fun­net.

Ab­so­lutt let­te­re sagt enn gjort, men det fin­nes ingen annen løs­ning. I mel­lom­ti­den må de sørge for å ta de grep som er nød­ven­di­ge for å sikre liv og helse for den krist­ne og andre mi­no­ri­te­ter i sam­fun­net.

Eller for å si det enk­le­re: sik­ker­he­ten for alle i Pa­kis­tan må bli bedre, men det er vik­ti­ge­re at den sik­res for mi­no­ri­te­ten nett­opp fordi de er en mi­no­ri­tet. Her må ver­den kjen­ne og for­stå sin rolle. Myn­dig­he­te­ne i Pa­kis­tan må både støt­tes, og pres­ses, til å bedre sik­ker­he­ten for mi­no­ri­te­te­ne.

Før vi går vi­de­re: jeg tror ikke den krist­ne be­folk­nin­gen i Pa­kis­tan kan gjøre noe som helst som kan endre på denne si­tua­sjo­nen. Dess­ver­re. Dette hand­ler nem­lig ikke om noe de har gjort eller gjør, men om hand­lin­ger helt uten­for deres kon­troll.

Jeg kan klage langt og lenge over CIAs drone­bom­ber, som også av de som stod bak ter­ror-an­gre­pet ble gitt som be­grun­nel­se for bom­be­ne, men da be­ve­ger vi oss over på et meget stort og kom­plekst om­rå­de.

Dess­ver­re, det fin­nes ingen gode løs­nin­ger, det fin­nes hel­ler ingen enkle løs­nin­ger. Så den utakk­nem­li­ge opp­ga­ven er å finne den minst dår­li­ge.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Pa­kis­tans­ke myn­dig­he­ter har for­vil­let seg inn i dis­ku­sjo­ner med disse grup­pe­rin­ge­ne, noe det er vans­ke­lig å se at kan føre til noe godt. Like mye som en kamp om mi­li­tær­makt, re­li­gion og po­li­tikk, så har man hatt en kamp om his­to­rie­skri­vin­gen og for­stå­el­sen.

Dess­ver­re har se­ku­lær og se­ku­la­ris­me i Pa­kis­tan ikke blitt over­satt i en nøy­tral språk­drakt, men over­satt til, og brukt som, noe som skal be­teg­ne anti­re­li­giø­se hold­nin­ger.

Der­for når man ikke gjen­nom med et for­søk på se­ku­la­ri­se­ring. Ul Haq stod også bak de be­ryk­te­de blas­fe­milo­ve­ne i lan­det, noe som i stor grad har blitt ut­nyt­tet i alt annet enn re­li­giø­se for­mål, men som da får en eks­tra slag­side mot mi­no­ri­te­ter.

Det var mot­stand mot disse lo­ve­ne som førte til dra­pet på gu­ver­nø­ren i Pun­jab og en kris­ten mi­nis­ter i 2011.

Noen siste ord om røt­te­ne til den mi­li­tæ­re tanke­gan­gen bak an­gre­pet. De to bom­be­ne de­to­ner­te med kort mel­lom­rom, slik at mange av de som løp til for å hjel­pe etter den førs­te bom­ben ble ram­met av den andre. Dette er en stra­te­gi mange men­neske­ret­tig­hets­grup­per har an­kla­get den CIA drev­ne drone­kri­gen for å be­nyt­te.

Det var nett­opp CIA som tren­te opp disse eks­tre­mis­te­ne da de be­drev sin kamp mot sov­je­tisk ok­ku­pa­sjon. Hen­sik­ten med å nevne dette, jeg er over­be­vist om at denne kam­pen ikke kan føres på en front, men må føres på alle fron­ter sam­ti­dig.

For meg er det å for­døm­me drone­an­grep som tar uskyl­di­ge liv, og å for­døm­me ter­ro­ris­ter som går etter si­vi­le mål, del av den samme kam­pen, hvor en­ga­sje­ment i den ene for­ut­set­ter et en­ga­sje­ment også i den andre.

Jeg håper nors­ke myn­dig­he­ter føl­ger det samme spo­ret. Stem­nin­gen i Pa­kis­tan er spent, og det er mye sinne under over­fla­ten mot eks­tre­mis­te­ne ak­ku­rat nå. De pa­kis­tans­ke myn­dig­he­te­ne kan få mas­siv støt­te i be­folk­nin­gen for en ak­sjon mot eks­tre­mis­ter om de for­står og grei­er å bruke an­led­nin­gen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Shoaib Sultan

tidligere generalsekretær i Islamsk Råd Norge

Les også
Minst 78 drept i selvmordsangrep ved kirke i Pakistan