ALGERIE: Då samfunnet opna igjen etter pandemien, fekk moskeane og dei katolske kyrkjene opna. Men 47 protestantiske kyrkjer vart nekta. Bildet viser ein moske i kystbyen Oran.

Der moskeane er opne og kyrkjer stengde

Algerie har under pandemien stramma grepet ekstra godt mot protestantiske kyrkjer som rekrutterer menneske med muslimsk bakgrunn.

Då Algerie i februar opna samfunnet igjen etter pandemien, fekk moskeane og dei katolske kyrkjene opna igjen. Men 47 protestantiske kyrkjer vart nekta. No håpar dei å få opna igjen før påskedag.

Det er ingen tvil om at regimet i Algerie brukar pandemien for å halda dei protestantiske, evangelikale, kyrkjene nede.

Algerie har sidan 2018 stengt 13 protestantiske kyrkjer for godt. Dei andre 47 kyrkjene har levd under tilsvarande trussel. «Alle kyrkjene som er med i alliansen av protestantiske kyrkjer, EPA, er under press», seier Ali Khidri i eit videointervju. Han leier bibelselskapet i Algerie.

Den nye grunnlova som vart sett ut i kraft i januar i år, garanterer i artikkel 5«Samvitsfridomen og ytringsfridomen er ukrenkeleg. Fri tilbeding skal garanterast i samsvar med lova.»

Men lova er ikkje lik for alle. I september 2006 innførte Algerie ei lov for utøving av all tru som ikkje er islam (Ordinance 06-03). Den lova gjeld framleis, jamvel om grunnlova er endra to gonger seinare.

Lova frå 2006 kriminaliserer det som i skrift eller tale vert oppfatta å ha som formål å «oppmoda, tvinga eller forføra» ein muslim til å konvertera til ein annan religion. Også i Algerie er godkjent konvertering einvegstrafikk. Du kan konvertere til islam, men konverterer du frå islam, kan du hamna i trøbbel, i alle fall i delar av landet.

Fleire enkeltkristne er blitt arresterte, bøtelagde eller fengsla. Ein kristen bokhandlar er nyleg blitt dømt til to års fengsel og ei saftig bot for å ha «uroa muslimars tru» ved å selja kristne bøker. Ein tilsett i bokhandelen er også dømt, melder Morning Star News.

Lova frå 2006 krev også at alle gudshus som ikkje er muslimske, må godkjennast av ein eigen nasjonal kommisjon. Men i ein fersk rapport skriv den kristne trusfridomsorganisasjonen CSW at kommisjonen aldri møtest. Slik blir søknader om å byggja nye kyrkjer eller å få bruka ulike typar bygg som kyrkjer, effektivt blokkerte.

Sidan 2006 har inga kyrkje som høyrer til den protestantiske paraplyorganisasjonen EPA fått godkjent søknader om å bruka ulike bygg som kyrkjer. Ein søknad frå 2014 om å byggja ei ny kyrkje, er ikkje behandla, skriv CSW.

Algeries ambassadør i FNs menneskerettsråd hevda i ein sesjon 15. mars at kyrkjene ikkje har levert søknader og at det er difor dei 13 er stengde. Men den protestantiske kyrkjealliansen EPA slår fast at dette er rein forvrenging av fakta. Dei har søkt, men ikkje fått svar.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kyrkjelydar utan godkjende kyrkjer, leiger lokale og informerer lokale styresmakter, skriv organisasjonen Middle East Concern. Men det gjev dei ikkje vern. Når det er uråd å få formelle løyve til å gjera noko som krev godkjenning, er kyrkjene i praksis tvinga til å operera uoffisielt. Difor er dei svært sårbare for å bli stengde. Kyrkjelyder brukar både heimar og andre bygg. Å informera lokale styresmakter om kva dei driv med, gjev dei ikkje vern.

På slutten av 2017 byrja offisielle kontrollørar å sjekka både byggjeløyve og autorisasjon som gudshus. Men sidan ingen hadde fått slik autorisasjon, sjølv om dei hadde søkt, byrja regimet å stengja kyrkjer.

I eit brev frå tre av FNs spesialrapportørar til regjeringa i Algerie, heiter det at politiske representantar brukar sosiale media til å truga med å stengja «alle illegale kyrkjer». FN-representantane krev ei forklaring frå Algerie på kyrkjestengingane.

Men Algerie gjev seg ikkje. Ein ny føresmak kom då regjeringa etter månader med pandemi-stenging, opna samfunnet igjen i starten av februar. Då måtte dei 47 protestantiske kyrkjene som ikkje permanent har fått kroken på døra, framleis halda stengt. Moskeane og dei katolske kyrkjene, som ikkje driv evangelisering blant muslimar, fekk opna igjen.

Dei 47 pandemistengde kyrkjene drøymer om å få opna dei igjen til påskenatta og påskedag. Somme har visstnok jamvel tenkt tanken på å opna igjen, same kva regjeringa seier.

I Algerie kan påskedramaet om stengde kyrkjer bli sett endå meir på spissen.