Kjærkommen debatt om norsk islam

LEDERARTIKKEL

Først og fremst vil vi oppfordre norske muslimer, både imamer og mennesker i andre yrkesgrupper, til å engasjere seg i debatten.

Mellom sekularisme og fanatisme

leder

Forholdet mellom religion og politikk har aldri vært helt enkelt. Og det er stadig i utvikling. Etter den siste tidens terrorhendelser har vi igjen blitt minnet om hvilken negativ kraft religion på avveier kan utgjøre. Derfor blir det stadig viktigere at vi snakker om hvordan et moderne samfunn kan og bør forholde seg til religiøse standpunkter.

Et teologisk koldtbord

leder

Dagens hovedoppslag tirsdag om unge som krysser kirkegrenser beskriver et kristelig migrasjonsmønster som tidligere var helt ukjent. Og som ville vært fullstendig utenkelig for bare få tiår siden.

Hvorfor luthersk– i dag?

Kronikk

I dagens vestlige kultur kommer dette ikke sjelden til uttrykk på det vis at mennesker sier at «hvis det i det hele tatt finnes en Gud, er det en selvfølge at han skal være nådig og godta meg slik som jeg er».

Nattverd på ordentlig

Kristenliv

I den se­ne­re tid har vi sett en økt be­visst­gjø­ring om natt­ver­dens be­tyd­ning i den krist­ne tro. Det er gle­de­lig. I møte med både sub­jek­ti­vis­me og sen­ti­men­ta­lis­me er natt­ver­dens fel­les­skap mer enn gull verdt for den tro­en­de, skriver Tarjei Gilje.

Luthersk og karismatisk debattkultur

Meninger

- Mo­der­ne ka­ris­ma­tikk er i all ho­ved­sak også pre­get av at bi­bel­tro­ska­pen hol­des høyt i hevd. Da skul­le det ikke være sær­lig om­stridt at også hel­bre­del­ses­pre­di­kan­ter må tåle at for­kyn­nel­sens lære­mes­si­ge inn­hold blir prøvd på Guds ord.

Stolt av dåpen

Meninger

I våre dager er det ekstra gode grunner for å løfte frem dåpens betydning, selv om luthersk og baptiske syn tillegger dåpen ulik funksjon.

Blendahvitt i Kirkemøtet

Meninger

Den nors­ke kir­kes øvers­te organ, Kirke­mø­tet, er helt og hol­dent blen­da­hvitt. Hvor­for er det slik?