- Vi trenger mer forkynnelse om åndelig virkelighet

Normisjon-veteran Svein Granerud sender kristne på alternativmesser for å lære om åndelighet.

- Mange krist­ne i kirke og bede­hus­mil­jø har fått alt for lite hjelp til å få ånds­di­men­sjo­nen inn i sitt krist­ne vir­ke­lig­hets­bil­de. Ånds­kamp, de­mo­ner og Satan er for lite be­rørt i for­kyn­nel­se og gjer­ne over­latt til det som for mange er mar­gi­na­le grup­per, sier Svein Gra­ne­rud, av­de­lings­le­der i Nor­mi­sjon for mi­sjon i Norge, til Dagen.

Lære av andre

Han møter selv krist­ne som føler seg hjelpe­løse i møte med ny­ån­de­lig­he­ten som er så po­pu­lær i den vest­li­ge ver­den.

- Jeg har per­son­lig opp­ford­ret folk til å gå på al­ter­na­tiv­mes­ser. Vi har et etter­slep av kunn­skap og der­med trygg­het i møte med Bi­be­lens vir­ke­lig­hets­bil­de og vår egen sam­tid hvor nyre­li­giø­se fe­no­me­ner er på full fart inn, ofte uten en kris­ten tolk­nings­kon­tekst.

Han er ikke frem­med for tan­ken om at lu­thers­ke mil­jø­er også kan lære av ka­ris­ma­tis­ke mil­jø­ers er­fa­rin­ger av ån­de­li­ge fe­no­me­ner.

- Det kan hende vi ut fra teo­lo­gis­ke uenig­het har vært for til­bake­hold­ne til å sam­ta­le om fe­no­me­ner som vi ser skjer.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Sam­ti­dig han ad­va­rer mot å «for­teg­ne vir­ke­lig­he­ten og for­stør­re fe­no­me­ner så vi lager et ånds­kamp­bil­de som ikke tref­fer».

Lite er­fa­ring

Johan Grim­stad er fes­ti­val­le­der i den lu­thersk-ka­ris­ma­tis­ke be­ve­gel­sen Oase. Han er enig i at nors­ke kir­ker tren­ger å ta ån­de­lig­he­ten og men­nes­ker med ån­de­li­ge er­fa­rin­ger mer på alvor.

- Til og med Den ka­tols­ke kirke har mer er­fa­rin­ger enn Den nors­ke kirke. Vår lu­thers­ke tra­di­sjon er fun­dert på Or­dets for­kyn­nel­se. Jeg tror vår preste­ut­dan­ning er mind­re er­fa­rings­re­la­tert enn mange andre preste­ut­dan­nin­ger, sier Grim­stad.

DAGEN

Les også
Ber kirken ta Satan på alvorOnde ånder