LENGE SIDEN: Det er lenge siden Shimon Peres var i Norge sist, den gang for å ta imot fredsprisen for Oslo-avtalen. Norge var viktig i dette arbeidet, sa presidenten da han landet på Gardermoen søndag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Peres tilbake i Oslo

Israels president sier det er rørende å komme tilbake til Norge, landet han mener var veldig viktig for fredsprosessen med palestinerne.

Noe for­sin­ket og i små­kjø­lig vår­vær, lan­det Shi­mon Peres på den mi­li­tæ­re delen av Gar­der­moen søndag ettermiddag.

En smi­len­de pre­si­dent ble mot­tatt av blant annet den nors­ke am­bas­sa­dø­ren til Is­rael og ord­fø­re­ren i Ul­lens­aker, Ha­rald Espe­lund. Sist­nevn­te er vel den man­nen i Norge som har hilst på flest stats­over­ho­der, siden lan­dets ho­ved­fly­plass lig­ger i hans kom­mu­ne.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Peres tok en liten sving­om bort­om de frem­møt­te presse­fol­ke­ne og kom med en kom­men­tar.

- Jeg er rørt over å være her igjen, så mange år etter Oslo-av­ta­len. Norge spil­te en vel­dig vik­tig rolle i det ar­bei­det. Jeg håper at vi en gang kan få av­ta­len i havn, sa han, før han satte seg i bilen og kor­te­sjen kjør­te inn­over til ho­ved­sta­den.

Rikt po­li­tisk liv

Den snart 91 år gamle Peres er in­vi­tert til Norge av kong Ha­rald. Her skal han holde fore­drag på No­bel-in­sti­tut­tet, noe som er van­lig for tid­li­ge­re freds­pris­vin­ne­re å gjøre når de be­sø­ker Norge. I år er det 20 år siden Peres, Rabin og Ara­fat ble til­delt pri­sen, og det er like lenge siden han var her sist.

Helt siden den is­ra­els­ke sta­ten ble pro­kla­mert i 1948, har Shi­mon Peres vært å finne i mak­tens kor­ri­do­rer.

Peres har vært folke­valgt for fem ulike par­ti­er og sit­tet i hele tolv ulike re­gje­rin­ger, blant annet som uten­riks­mi­nis­ter, for­svars­mi­nis­ter og fi­nans­mi­nis­ter.

Han har også vært stats­mi­nis­ter, selv om han har tapt hver enes­te gang han har for­søkt å erob­re re­gje­rings­makt.

Hauk og due

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I Norge blir Peres av mange sett på som en freds­due, ikke minst tak­ket være freds­pri­sen han fikk for Oslo-av­ta­len i 1994, sam­men med stats­mi­nis­ter Yit­zhak Rabin og PLO-le­der Yas­ser Ara­fat.

Oslo er siden nær­mest blitt skjells­ord i Midt­østen, og en nær­me­re kikk på den is­ra­els­ke pre­si­den­tens for­tid, av­dek­ker at Peres har vært vel så mye hauk som due.

Peres var blant annet sen­tral da Is­rael i all hem­me­lig­het be­gyn­te å ut­vik­le atom­vå­pen.

I skyg­gen av Rabin

I 1959 ble Peres valgt inn i Knes­set for det venstre­ori­en­ter­te par­ti­et Mapai, en av for­lø­per­ne til det is­ra­els­ke ar­bei­der­par­ti­et.

I mange år levde han i skyg­gen av Yit­zhak Rabin, og da han en­de­lig over­tok som parti­le­der, re­sul­ter­te det i flere valg­ne­der­lag.

Peres sør­get li­ke­vel for å havne i re­gje­ring ved å gå i koa­li­sjon med høyre­par­ti­et Likud.

Van­unu og lik­vi­da­sjo­ner

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Da atom­tek­ni­ke­ren Mor­de­chai Van­unu, som av­slør­te Is­ra­els atom­vå­pen­pro­gram, ble kid­nap­pet av is­ra­elsk etter­ret­ning i Roma i 1986, var det på di­rek­te ordre fra Peres som da var stats­mi­nis­ter.

Flere pa­le­stins­ke le­de­re og ak­ti­vis­ter er lik­vi­dert på di­rek­te ordre fra Peres, som for­svar­te prak­si­sen med utenom­retts­li­ge hen­ret­tel­ser under et besøk i Oslo i 2001.

Fei­ring av løg­nen

Is­ra­els­ke kom­men­ta­to­rer som Gi­de­on Levy er en av de som mener at Peres aldri vært noen freds­due og har fått et ufor­klar­lig godt rykte i ut­lan­det.

- En pin­lig fei­ring av løg­nen, sa Levy da Peres ble hyl­let av gjes­ter fra hele ver­den på sin 90-års­dag i fjor. Dette i følge NTB.

- Han har all­tid hatt store drøm­mer, men han har aldri klart å leve opp til dem, kon­sta­ter­te Omri Ben-Yehuda ved samme an­led­ning.

Mange andre ser på Peres som en fre­dens mann og en stor, po­li­tisk leder i Is­rael.

Dagen

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Shimon Peres

* Født Szymon Perski i det nåværende Hviterussland, 2. august 1923.

* Emigrerte med familien til Palestina som elleveåring og endret navn til Shimon Peres.

* Tidlig politisk aktiv i sionist- og kibbutzbevegelsen.

* Fikk i 1947 i oppdrag å lede væpningen av den jødiske undergrunnshæren Hagana.

* Hadde flere ledende stillinger i det israelske forsvarsdepartementet etter at staten Israel ble proklamert i 1948.

* Sikret store våpenleveranser fra Frankrike og var sentral i arbeidet med å gjøre Israel til en atommakt.

* Satt fra 1959 til 2007 i den israelske nasjonalforsamlingen Knesset for fem ulike partier.

* Har vært statsminister to ganger, fra november 1995 til juni 1996, og fra september 1984 til oktober 1986.

* Har vært statsråd i tolv regjeringer, blant annet utenriksminister, forsvarsminister og finansminister.

* Fikk Nobels fredspris i 1994, sammen med statsminister Yitzhak Rabin og PLO-leder Yasser Arafat.

* Ble valgt til president for en sjuårsperiode av Knesset i juli 2007. Kilde: NTB

Les også
En unik person - en unik nasjon
Les også
Følger Shimon Peres til Norge