Skeptisk til jakt på fosteravvik

Kristin Halvorsen (SV), ny leder for Bioteknologinemnda, er kritisk til screening av fostre på et tidlig stadium. - Det er vi lite tjent med som samfunn.

Den all­tid rød­kled­te, nye le­de­ren for Bio­tek­no­logi­nemn­da kom­mer trip­pen­de inn i ka­fe­en, godt for­sin­ket til in­ter­vju­et.

- Det er tra­velt å være uten jobb, slår Kris­tin Halv­or­sen fast og tar en slurk svart kaffe.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Den tid­li­ge­re stats­rå­den og parti­le­de­ren for So­sia­lis­tisk Venstre­par­ti tak­ker den blå re­gje­rin­gen for sitt nye verv som leder i Bio­tek­no­logi­nemn­da.

- Det er raust av re­gje­rin­gen å spør­re meg om å gjøre den job­ben. Opp­dra­get er vel­dig spen­nen­de, smi­ler hun.

Jakt på avvik

27.-28. ja­nu­ar møter Halv­or­sen res­ten av den nye Bio­tek­no­logi­nemn­da for førs­te gang, for å bli kjent og plan­leg­ge ar­bei­det og prio­ri­te­ring av saker fram­over.

Blant annet øns­ker re­gje­rin­gen råd når den skal eva­lu­ere bio­tek­no­logilo­ven.

I til­legg skal nemn­da ta stil­ling til den om­strid­te blod­prø­ven (NIPD) som skal være sik­re­re og enk­le­re for å av­dek­ke kro­mo­som­av­vik som Downs syn­drom. Uni­ver­si­tets­syke­hu­set i Nord-Nor­ge ven­ter på svar fra Helse­di­rek­to­ra­tet på om de får ta i bruk tes­ten.

Halv­or­sen vil ikke komme med noen pro­gram­er­klæ­ring før den tid, men luf­ter sin skep­sis til en «jakt på avvik» hos fost­re tid­lig i svan­ger­ska­pet.

- Jeg er svært til­bake­hol­den til at gra­vi­de skal føle seg pres­set til å teste egen­ska­per ved fos­te­ret sitt. Scre­en­ing av egen­ska­per ved fost­re på et tid­lig sta­di­um er vi lite tjent med som sam­funn, sier Halv­or­sen.

Pri­vat di­lem­ma

Sam­ti­dig støt­ter hun reg­le­ne som gjel­der i dag for fos­ter­dia­gnos­tikk og abort.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Men de di­lem­ma­ene vi er i - og som kom­mer til å øke fram­over - er at det ut­vik­les enk­le­re og mer til­gjen­ge­li­ge tes­ter som gra­vi­de selv opp­sø­ker etter pri­vat ini­tia­tiv. Det er tes­ter som etter hvert kan gi mer om­fat­ten­de opp­lys­nin­ger om fos­te­rets egen­ska­per før fris­ten for selv­be­stemt abort går ut. Der­med blir mange svært vans­ke­li­ge etis­ke spørs­mål pri­va­ti­sert, sier Halv­or­sen.

Hun mener at den bio­tek­no­lo­gis­ke ut­vik­lin­gen fører til at folk må gjø­res be­viss­te på de etis­ke val­ge­ne de møter.

- Hvis du ber om tid­lig ul­tra­lyd, er du kan­skje ikke for­be­redt på at du kan få opp­lys­nin­ger som gir deg utro­lig vans­ke­li­ge di­lem­ma­er. Disse burde du tenke gjen­nom før du får den in­for­ma­sjo­nen, sier Halv­or­sen.

- Vil dette si at du er kri­tisk til SVs ved­tak i fjor om å inn­føre tid­lig ul­tra­lyd som et of­fent­lig til­bud?

- SVs stand­punkt om tid­lig ul­tra­lyd har jeg ikke kom­men­ta­rer til nå.

Nys­gjer­rig nemnd

På 90-tal­let dro Halv­or­sen i gang en de­batt om se­lek­tiv abort og fos­ter­dia­gnos­tikk, sam­men med Kris­tin Cle­met (H) og Kris­tin Aase. De gav også ut den lille boken «Abort - en de­batt for 90-åra».

«På et eller annet tids­punkt vil vi bli inn­hen­tet av tek­no­lo­gi­en, og val­ge­ne knyt­tet til fos­ter­un­der­sø­kel­ser og abort kom­mer til å bli pri­va­ti­ser­te. Da er det bare den etis­ke de­bat­ten og en kol­lek­tiv for­stå­el­se av hva vi vil som til sist kan hjel­pe oss,» sier Halv­or­sen i boken.

Tyve år etter får hun igjen mu­lig­he­ten til å dra i gang de store, etis­ke de­bat­te­ne.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Mitt mål er å få til en nys­gjer­rig nemnd med re­spekt for ulike stand­punk­ter, som er med på å ruste det nors­ke sam­fun­net i den etis­ke de­bat­ten rundt den sta­dig øken­de in­for­ma­sjon vi kan få, sier Halv­or­sen.

Sur­ro­ga­ti-de­batt

Hun har et sterkt ønske om å in­vi­te­re yngre men­nes­ker med i de­bat­ten.

- Jeg mer­ker en im­po­ne­ren­de re­flek­sjon blant mange unge men­nes­ker om hva de øns­ker å vite om sine gener. Hva vil du vite og ikke vite at du har ri­si­ko for, hvem skal ha til­gang til in­for­ma­sjo­nen? Det er også mange per­son­verns­pørs­mål her.

Tirs­dag skrev Dagen at et fler­tall i Dansk etisk råd, som til­sva­rer Bio­tek­no­logi­nemn­da, åpner for ube­talt sur­ro­ga­ti. Halv­or­sen tror de­bat­ten om sur­ro­ga­ti, egg­do­na­sjon og aktiv døds­hjelp også vil komme til Norge.

- Selv om det ikke skul­le komme noe for­slag om å li­be­ra­li­se­re norsk lov på disse om­rå­de­ne, vil vi helt sik­kert ha de­bat­te­ne om igjen og om igjen. Det er en del av den etis­ke be­red­ska­pen vi skal ha.

DAGEN

CV for Kristin Halvorsen

Født 2. september 1960 i Horten i Vestfold.

Mellomfag i sosialpedagogikk og grunnfag i kriminologi.

Sekretær i et advokatfirma i ett år før hun kom inn på Stortinget for Sosialistisk Venstreparti.

Statsråd i den rødgrønne regjeringen fra 2005 til 2013, der hun var innom Finansdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Les også
Utfordringer til Bioteknologi-nemnda