Høie garanterer abort-reservasjon

Helseminister Bent Høie gikk langt i Stortingets muntlige spørretime i går med å garantere at det blir innført en med at fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort.

- Det skal etab­le­res en re­ser­va­sjons­mu­lig­het i Norge. Det har et fler­tall i Stor­tin­get bedt re­gje­rin­gen om å jobbe med og det skal også Stor­tin­get få seg fore­lagt, sa Høie da han svar­te på et spørs­mål fra Ka­ri­an­ne Tung (Ap).

Hun på­pek­te at nors­ke kom­mu­ner og nors­ke kvin­ner job­ber in­tenst med hø­rin­gen og tar vel­dig al­vor­lig det som står i hø­rings­bre­vet om at de­par­te­men­tet vil ha deres syn innen 30. april.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Er vir­ke­lig helse­mi­nis­te­rens bud­skap til de som nå job­ber med et hø­rings­svar at han end­rer pre­mis­se­ne for selve hø­rin­gen, og vil frem­me en form for re­ser­va­sjons­ad­gang uan­sett hva folke­me­nin­gen er og uan­sett hvil­ke mot­fore­stil­lin­ger som kom­mer fram i hø­rin­gen?, ville Tung vite.

Det be­kref­tet altså helse­mi­nis­te­ren langt på vei:

- Når en re­gje­ring set­ter i gang et lov­ar­beid der en sen­der lov og ford­krift ut på hø­ring, er det selv­føl­ge­lig med den in­ten­sjon at en har tenkt å etab­le­re ord­nin­gen.

- Hø­rin­gen har som hen­sikt å få inn syns­punk­ter og inn­spill til de ulike ele­men­ter i lov­for­sla­get. Det betyr at det er mange måter å inn­føre en re­ser­va­sjons­mu­lig­het på. I den for­bin­del­se vil det være mange spørs­mål og det er spørs­mål jeg vil lytte til, sa Bent Høie.

Mange spur­te

Det var en rekke stor­tings­re­pre­sen­tan­ter som ville ha stats­rå­den i tale i spørs­må­let om le­gers re­ser­va­sjons­mu­lig­het. Tove Ka­ro­li­ne Knut­sen, også hun fra Ar­bei­der­par­ti­et, tok opp mu­lig­he­ten for at re­ser­va­sjon kan være på kol­li­sjons­kurs med fast­lege­ord­nin­gen.

Hun pekte på at en vik­tig stol­pe i fast­lege­ord­nin­gen er at vi som pa­si­en­ter skal ha en lege å for­hol­de oss til og at ved­kom­men­de skal være der når vi er i en krise.

- Kan stats­rå­den for­stå det der­som det kom­mer inn inn­ven­din­ger om at re­ser­va­sjons­ret­ten rok­ker ved selve fast­lege­ord­nin­gen og dens fun­da­ment, spur­te Knut­sen.

Helse­mi­nis­ter Høie svar­te at der­som det hadde vært en re­ser­va­sjons­rett re­gje­rin­gen fore­slår, så ville han for­stått inn­ven­din­gen. Det er der­for man fore­slår en re­ser­va­sjons­mu­lig­het.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Det er nett­opp det som blir for­skjel­len mel­lom det vi fore­slår og det som har vært prak­sis i Norge gjen­nom 40 år, nem­lig at pa­si­en­ten kan opp­da­ge fast­le­gens re­ser­va­sjon på lege­kon­to­ret i den ak­tu­el­le si­tua­sjo­nen, svar­te Høie.

Sam­vit­tig­hets­fri­het?

Stor­tings­re­pre­sen­tant Olaug Bolle­stad (KrF) spur­te hjva stats­rå­den ten­ker om prin­sip­pet sam­vit­tig­hets­fri­het i et li­be­ralt de­mo­kra­ti?.

Høie sa at sam­vit­tig­hets­fri­het er et vel­dig vik­tig spørs­mål. Der­for er det løf­tet fram i hø­rings­noa­tet.

- Vi har en re­ser­va­sjons­rett i spe­sia­list­helse­tje­nes­ten som jeg noen par­ti­er øns­ker å endre på. En re­ser­va­sjons­rett byg­ger nett­opp på prin­sip­pet om at en sam­vit­tig­hets­fri­het i sam­fun­net er et gode, men et gode som ikke må gå ut over andre.

DAGEN

Abort-reservasjon

Høyre, Frp og KrF har i samarbeidsdokumentet blitt enige om at det skal lovfestes en mulighet for at fastleger skal kunne reservere seg mot å henvise til abort

Helseminister Bent Høie (H) har sendt et lovforslag på høring med frist til 30. april

Saken har skapt et bred debatt og forslaget påstås å være et forsøk på omkamp om abortloven

Les også
Ingen biskop-støtte til fastlegene nåReservasjonsrett