Debatt uten finlandshette

Det er verken spesielt modig eller tillitvekkende å opptre med digital finlandshette i nettdebatten.

I sta­tut­te­ne fra 1919 - som vi fort­satt re­di­ge­rer Dagen etter - heter det at vi skal «gi rom for sak­lig og søm­me­lig de­batt». Da­gens grunn­leg­ge­re var åpen­bart opp­tatt av å gi den frie me­nings­ut­veks­lin­gen gode kår.

Åpne de­batt­spal­ter har der­for vært ett av Da­gens adels­mer­ker i vår snart 100-åri­ge his­to­rie. Avi­sens ulike sjef­re­dak­tø­rer har opp gjen­nom his­to­ri­en måt­tet tåle til dels sterk kri­tikk for at man slip­per til de­bat­tan­ter med så­pass ster­ke og po­li­tisk ukor­rek­te me­nin­ger som det vi all­tid har gjort. En annen type kri­tikk har gått på at vi også i for stor grad har slup­pet me­nings­mot­stan­de­re til i de­batt­spal­te­ne.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Både tid­li­ge­re og nå­væ­ren­de re­dak­sjo­nell le­del­se i Dagen har av­vist denne typen ar­gu­men­ta­sjon. Vi øns­ker at avi­sen også skal være et organ for de­batt og me­nings­bryt­ning. Og vi har aldri vært redde for å lytte til and­res syns­punk­ter. Når me­nin­ger sli­pes mot hver­and­re har vi alle sjan­sen til å ut­vi­de vår ho­ri­sont.

De siste årene har andre de­batt­arena­er, som våre grunn­leg­ge­re av na­tur­li­ge grun­ner ikke kunne vite noe om, åpnet seg. De nye, nett­ba­ser­te medie­ka­na­le­ne gir mu­lig­he­ter for en di­rek­te og mer umid­del­bar de­batt­form enn det pa­pir­me­die­ne leg­ger til rette for. For Dagen har det vært helt na­tur­lig å satse på de­batt også i vår nett­ut­ga­ve.

Nylig ble det gjorten re­gel­end­ring for de­bat­ten under ar­tik­le­ne på Da­gens nett­ut­ga­ve. Og den har ført til en ny type kri­tikk mot våre re­dak­sjo­nel­le av­gjø­rel­ser.

Dagen har hele tidenopp­ford­ret alle de­bat­tan­ter til å stå frem med sitt rik­ti­ge navn. Men det har også vært mulig å opp­tre ano­nymt i disse nett­de­bat­te­ne, ved for ek­sem­pel å bruke et kalle­navn. He­ret­ter må imid­ler­tid de­bat­tan­te­ne brukesitt eget, fulle navn for å kunne de­bat­te­re på Da­gens nett­ut­ga­ve, slik man jo også må i vår pa­pir­ut­ga­ve, alle andre aviser og de fles­te nors­ke nett­avi­ser.

Li­ke­vel har det kom­mettil dels ster­ke re­ak­sjo­ner på denne for­and­rin­gen. Fak­tisk har ingen annen sak skapt en så om­fat­ten­de de­batt i kom­men­tar­fel­te­ne på dagen.no som ak­ku­rat denne re­gel­end­rin­gen.

Da­gens sjef­re­dak­tør blir be­skyldt for å svik­te yt­rings­fri­he­ten fordi vi for­be­hol­der oss ret­ten til å slet­te ano­ny­me eller fals­ke de­batt­pro­fi­ler.

Det er der­for vik­tig å un­der­stre­ke så sterkt som mulig at denne re­gel­end­rin­gen selv­føl­ge­lig ikke er gjort for å sen­su­re­re de­bat­tan­te­nes me­nin­ger. Tvert imot. Våre de­batt­arena­er både på papir og nett skal være like åpne for po­li­tisk ukor­rek­te me­nin­ger som før.

Men vi mener at de som frem­mer ster­ke syns­punk­ter og kom­mer med kraf­ti­ge ka­rak­te­ris­tik­ker - og der in­klu­de­rer vi også så ab­so­lutt oss selv - bør ha rygg­rad til å stå åpent frem.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er ver­ken spe­si­elt modig eller til­lits­vek­ken­de å opp­tre med di­gi­tal fin­lands­het­te i nett­de­bat­ten. Vi håper og tror at denne end­rin­gen vil skape et enda bedre og mer in­ter­es­sant de­batt­kli­ma når man nå fak­tisk kan se hvem det er man ut­veks­ler me­nin­ger med.

Og så øns­ker vi selv­føl­ge­lig både nye og gamle de­bat­tan­ter hjer­te­lig vel­kom­men til å si sin hjer­tens me­ning på dagen.no både om dette te­ma­et og annet som man har på hjer­tet.

Kjør de­batt.