SONINGSDØD: Islam fornekter at Jesus Kristus som Guds Sønn døde på korset under Guds Fars vrede, for å sone alle verdens synd i menneskenes sted, skriver iunnsenderen. Foto: Adobe Stock

Det finnes bare én sann Gud

Jeg takker Ferdinand Wyller for hans respons på min artikkel i Dagen 26.07, der jeg spør om Jesu Kristi Far er den samme som Allah. Jeg vil gjerne svare på de innvendingene han reiser.

Svaret jeg gav på mitt spørsmål om Jesus Kristi Far var den samme som Allah, var et klart nei. Gud Far i den kristne tro og Allah i islam er ikke den samme Gud.

De er to vesensforskjellige åndsvesener, der den ene utelukker den andre. I dette tilfellet utelukker Jesu Kristi Far totalt og absolutt Allah.

Les også
Er Jesu Kristi Far den samme som Allah?

Islam fornekter alle de tre viktigste læresetningene i den kristne troen om at Gud er tre og en på samme tid, at Jesus Kristus er Gud og menneske i en person og at Jesus Kristus som Guds Sønn døde på korset under Guds Fars vrede, for å sone alle verdens synd i menneskenes sted.

Siden islam på det sterkeste fornekter dette, må denne religionen kalles for antikristelig og på kollisjonskurs med den sanne Gudsåpenbaringen i Bibelen.

Guds Ord sier: «Hvem er løgneren om ikke den som nekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen. Hver den som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den som bekjenner Sønnen, har også Faderen.» 1 Johannes 2, 22-23.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Gud Far i den kristne tro er den eneste sanne Gud. Det finnes ingen annen Gud enn ham som er tre og en på samme tid; Fader, Sønn og Hellig Ånd.

Les også
Er Jesu Kristi far virkelig Allah?

De andre gudene i denne verden eksisterer egentlig ikke. Det bibelske alvoret er at bak denne verdens guder og religioner står det onde åndsmakter. Det opplyser Guds Ord oss om, og de har mange gjort sine onde erfaringer med.

Apostelen Paulus skriver til menigheten i Korint: «Hva vil jeg si med dette? At det er noe avgudsoffer til? Eller at det er noen avgud til? Nei, men at det som hedningene ofrer, det ofrer de til de onde åndene og ikke til Gud. Men jeg vil ikke at dere skal komme i samfunn med de onde åndene.» 1 Korinter brev 10.19-20.

Guds Ord fordømmer og demoniserer alle verdens avguder og ikke-kristne religioner. Siden Guds Ord demoniserer religionene inkludert islam, har bibeltro kristne har alltid gjort det.

Ferdinand Wyller hevder at jeg demoniserer islam. Han har helt rett. Gud Far demoniserer religionene og vi gjør det samme!

Gud Far demoniserer religionene og vi gjør det samme!

Det finnes bare én sann Gud som skal ha vår tillit, tro ære og takk. Det er Gud Far. Han gav som det første av sine ti bud: Du skal ikke ha andre guder enn meg. 2 Mosebok 20,3.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det første budet er det klart viktigste av alle budene. De ni andre budene bygger på det første budet. Det er bare en Gud. Det finnes overhodet ingen andre guder i denne verden uansett hvilket navn de måtte ha.

Ferdinand Wyller reiser spørsmålet om misjon mellom muslimer. Vil ikke en demonisering fra kristent hold, gjøre det vanskelig med å misjonere mellom muslimer?

Til det er det å si: Jeg skrev min artikkel fordi flere har problematisert om ikke Gud i kristendommen og Allah i islam dypest sett er den samme Gud. Denne tanken er svært populær i verden i dag.

Mange kristne, jøder og muslimer hevder dette. Men det er som jeg har vist ut fra Bibelen, helt galt å påstå at Jesus Kristi Far og Allah er samme Gud.

Les også
Koranens navn på Allah beskriver også den kristne gud

Jeg hadde ikke misjon mellom muslimer som tema i min artikkel. Men vi starter selvsagt ikke en åndelig samtale med en muslim med å angripe hans tro.

Jeg har personlig snakket med og vitnet for mange muslimer. De skal møtes med den dypeste respekt og nestekjærlighet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Skal vi vinne muslimer for Jesus Kristus, må vi møte dem med vennlighet, samtidig som vi er helt avhengige av Den Hellige Ånd. Guds Ånd bruker Guds Ord for å overbevise muslimer og alle andre for den saks skyld.

Derfor må vi vitne klart om hvem Gud er, hvem Jesus Kristus er ut fra Guds Ord og stole på at Den Hellige Ånd leder oss i vårt vitnesbyrd.

Vi må med glede fortelle om at vi vet at vi er frelst ved troen på Jesus Kristus. Vi vitner med fryd om at våre synder er slettet ut og at vi har et evig liv i vente. Vi har visshet om at vi hører Jesus Kristus til: «Ånden selv vitner samme med vår ånd at vi er Guds barn.» Romerbrevet 8,16.

Les også
Er Allah Gud?

Ingen muslim har frelsesvisshet. Ingen av dem kan vite med sikkerhet om de kommer til paradishagen eller blir kastet i ilden på dommens dag. Allah skal være helt fri i sin dom og ikke la seg binde av noe når han dømmer. Det er bare martyrene, de som dør for Allahs sak som går rett til paradis.

Muslimer går med en nagende tvil i sin sjel om å bli forkastet. Denne tvilen har ikke vi som tror på Jesus Kristus. Vi har frelsesvisshet, selv om vi i anfektelsens stund, føler at vi er fordømt og forkastet av Gud.

Mark Gabriel skriver i sin svært lesverdige og opplysende bok - Islam og terrorisme (Prokla-Media 2004) på side 229 og utover om ti bud når vi skal dele evangeliet med muslimer. Vi gjengir de tre første her: 1. Bruk Guds Ord 2. Vær hele tiden i bønn. 3. Vær en oppriktig venn.

Les også
Gud, Allah og monoteisme

Vi må vitne for muslimer med all vennlighet og omtanke. Uten det vil vårt vitnesbyrd falle til jorden.

Heller ikke jødedommen har et rett forhold til den sanne Gud. Det er den ene og sanne Gud som har åpenbart seg både i Det Gamle- og Det nye testamentet. Jødene leser om og møter Gud i Det gamle testamentet, men de får ikke samfunn med ham, så lenge de ikke vil omvende seg og tro på Jesus Messias.

Les også
Anfindsen og Allah

I Johannes evangelium kapitel 8 er Jesus Kristus i samtale med judeerne, men de avviste ham. De påstår at de har Gud til Far. Jesus svarte dem: «Var Gud deres far, da hadde dere elsket meg. For jeg kommer fra Gud og er utgått fra Gud.» (8,42). Et rett forhold til Gud Far innebære å elske Jesus Kristus.

Judeerne forkastet ordene hans. Da sa han rett ut til dem: «Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre deres fars lyster.» (8,44). Dette var svært strenge ord, men det var Jesus Messias sin dom over de judeerne som stod ham imot.

Det er over 1 milliard muslimer i verden i dag. Vårt ønske og vår bønn er at de må bli frelst.

Guds Ord har mektige løfter til både muslimer og jøder. Jesaja kapitel 19 viser at både jøder og muslimer skal bli frelst i den siste tid.

Egypt og Assyria (dagens Syria, deler av Tyrkia og Iran) skal sammen med Israel være en velsignelse midt på jorden: «Velsignet være mitt folk Egypt og mine henders verk Assyria og min arv Israel.» (19,25).

Romerbrevet kapitel 11 sier at hele Israel skal bli frelst når Jesus Messias åpenbarer seg for dem. (11,26)

Den muslimske verden er i krise og islam vil falle. Det er over 1 milliard muslimer i verden i dag. Vårt ønske og vår bønn er at de må bli frelst.