Barn og unge fortjener sin egen kulturmelding!

Barn og unge har gitt klar beskjed. De ønsker mer kunst og kultur og de ønsker mer medvirkning.

Historiens første stortingsmelding om kunst og kultur for barn og unge ble behandlet i Stortinget 7. juni, og er et løft for kultur som skapes av, for og med barn og unge.

Vi ønsker at barn og unge – uansett hvor i landet de vokser opp – skal få gode kunst- og kulturopplevelser. Mange steder er barn og unges tilgang på slike opplevelser i for stor grad avhengig av tilfeldig planlegging eller hva slags bakgrunn foreldrene har.

Det skal vi gjøre noe med. Det handler om å gi frihet og mulighet til alle barn.

Denne stortingsmeldingen er et kvantesteg i riktig retning. Vi har hele tiden ønsket medvirkning fra dem det gjelder, og så mange som 1000 barn og unge har bidratt inn i arbeidet med å forme fremtidens politikk.

Hele stortingsmeldingen er slik basert på barn og unges egne erfaringer. Dette er meldingens store styrke.

Vi mener at det ikke er barns bosted, bakgrunn, funksjonsnedsettelser eller familieøkonomi som skal avgjøre hva slags kulturtilbud de skal få.

Det var også noe av det de unge la mest vekt på i innspillene til stortingsmeldingen, at alle barn og unge må få anledning til å oppleve og delta i kunst- og kultur gjennom oppveksten.

Vi må som regjering, kommuner og fylker legge bedre til rette for et mangfold av tilbud og en bredere deltakelse. Derfor tar vi en rekke grep.

Vi ønsker å utjevne forskjeller som kan skape barrierer for deltakelse. Vi satser derfor videre blant annet på tilskuddsordningen «Inkludering i kulturliv», som skal bidra til at flere barn og unge kan delta i organiserte fritidsaktiviteter.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I tillegg lager vi en handlingsplan om universell utforming der vi ser på hvordan vi kan gi barn og unge med funksjonsnedsettelse bedre tilgang til kunst- og kulturlokaler.

Vi ønsker også et større språklig mangfold. Det vil vi få til gjennom å stimulere til flere samiske produksjoner, nasjonale minoritetsproduksjoner og produksjoner med bruk av nynorsk både i film, dataspill og i Den kulturelle skolesekken.

For å sikre at barn og unge i hele landet skal få et mangfold av erfaringer, vil vi legge til rette for at barne- og ungdomskultur blir integrert i kommunal planlegging.

Den kulturelle skolesekken skal være gratis og tilbys jevnlig over hele landet og elevene som mottar besøk skal være mer med i evaluering og utvikling av tilbudet.

Rundt omkring i landet har kommunene utviklet kulturskoletilbudet med utgangspunkt i lokale ressurser og behov, med et vidt spekter av aktiviteter.

Vi skal verne om dette handlingsrommet som kommunene har, samtidig som vi vil at kulturskolen skal bli enda flinkere til å sørge for at ulike grupper barn og unge føler seg velkomne i kulturskolen og får et spennende tilbud.

Så er det slik at økonomi for mange er en barriere. Vi vil gå inn for å utrede hvordan barn og unge, uavhengige av foreldrenes økonomiske situasjon, skal få tilgang til kunst- og kulturopplevelser på offentlig finansierte kulturinstitusjoner, som teatre, museer og kunstutstillinger.

Målet er å gi alle muligheter til å delta, samtidig som vi bruker offentlig penger så effektivt og riktig som mulig.

Denne meldingen gir et stort kunnskapsløft og legger føringer for hvordan fremtidens fordeling til barne- og ungdomskultur skal se ut.

Vi lover å fortsette med å ta de unge på alvor og legge til rette for et mangfoldig kulturliv der barn og unge kan oppleve, delta, skape, lære og mestre.