Å elske sin nestes kirke som sin egen

Kan pinsevennen se katolikken som en som kan berike hennes troserfaringer? Og katolikken tilsvarende se på pinsevennen? I så fall kan vi ikke lenger distansere oss fra hverandre, skriver Peter Halldorf.

Les flere debattinnlegg av - og relatert til Peter Halldorf

Det kan synes be­mer­kel­ses­ver­dig at vi men­nes­ker så sjel­den mer­ker at få ting ren­ser vår egen sjel som de or­de­ne vi ytrer om andre.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Jeg mener ikke her å kom­men­te­re alt som har kom­met til ut­trykk i etter­kant av ny­he­ten om Ulf Ek­mans be­slut­ning om å opp­tas i Den ka­tols­ke kir­ken.

Man kan bare kon­sta­te­re at bak alt for selv­sik­re vur­de­rin­ger frem­trer et psy­ko­lo­gisk femo­men som Tomas Tranströmer tref­fen­de satt ord på: «Den størs­te fa­na­ti­ke­ren er den størs­te tvi­le­ren. Han vet det ikke.»

Ulf Ek­mans kon­ver­sjon - som jeg har den størs­te re­spekt for - prø­ver på alvor vår øku­me­nis­ke hold­ning. Slik denne hold­nin­gen prø­ves hver gang noen møter kri­tikk i sine for­søk på å forme et øku­me­nisk fel­les­skap som for­ener pinse­ven­ner, lu­the­ra­ne­re, ka­to­lik­ker, or­to­dok­se og andre kon­fe­sjo­ner.

Å leve en en­he­tens og øku­me­nik­kens spi­ri­tua­li­tet hand­ler om mer enn dia­log, kom­mu­ni­ka­sjon og stra­te­gi­er. Det dy­pes­te mo­ti­vet er ikke en gang pas­to­ralt. All enhet har sin grunn og sin kilde i tre­enig­he­tens mys­te­ri­um, fel­les­ska­pet mel­lom Fa­de­ren og Søn­nen og Den hel­li­ge ånd.

Jo dy­pe­re vi tren­ger inn i dette mys­te­ri­et og blir del­ak­ti­ge i det, desto vans­ke­li­ge­re blir det å holde ut å leve i split­tel­se med våre brød­re og søst­re, ja, med noe men­nes­ke som er skapt i Guds bilde. En­he­ten blir da tvin­gen­de nød­ven­dig.

En øku­me­nisk spi­ri­tua­li­tet kre­ver at vi med ømhet og kjær­lig bønn om­slut­ter de krist­ne brød­re og søst­re som vi lever split­tet fra på grunn av deres av­stands­ta­ken fra oss og vår mang­len­de evne til å for­stå dem.

Split­tel­sen er et sår hos oss selv og hos den andre. En­he­tens kall er å «lege den and­res sår i oss selv», som Chia­ra Lu­bick, Focola­re­be­ve­gel­sens grunn­leg­ger plei­de å ut­tryk­ke det. Dette er grunn­la­get for en øku­me­nisk hold­ning.

Hva in­ne­bæ­rer det at vi er kalt til å lege den and­res sår i oss selv?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det betyr at vi all­tid må stre­ve etter å utgå fra den andre: fra den­nes er­fa­rin­ger, tra­di­sjon, teo­lo­gi og ho­ri­sont. Å ta imot den andre er å ta den­nes spørs­mål, tvil og kri­tikk på alvor, og ran­sa­ke seg selv i lyset av disse, før vi gir vårt eget bi­drag. Vi må legge ar­gu­men­ta­sjo­nen til side og innse at veien til enhet ikke er å si «du tar feil og jeg har rett», men hel­ler ikke å bare for en­he­tens skyld si «du har rett», slik at vi leg­ger skjul på det som skil­ler oss.

Før vi kan møtes i det som skil­ler oss i synet på tro­ens inn­hold, må vi kjen­ne en­hver er­fa­ring som sårer den andre som vår egen, gjøre oss til ett med den andre slik at vi utgår fra hans og hen­nes tenke­måte. Ikke gjen­nom å for­nek­te det vi med over­be­vis­ning be­kjen­ner på Kris­ti og Skrif­tens grunn, men ved at vi hele tiden spør oss: hvil­ket lys kan han eller hun gi meg slik at jeg kan for­stå meg selv og min tro kla­re­re?

Jesu ord om å elske sin neste som seg selv skri­ver for­hå­pent­lig­vis alle krist­ne under på. Men de blir blir enda mer nær­gå­en­de når vi spør oss:

Hva in­ne­bæ­rer det å elske sin nes­tes kirke som sin egen? Kan pinse­ven­nen se ka­to­lik­ken som en som kan be­ri­ke hen­nes tro­s­er­fa­rin­ger? Og ka­to­lik­ken til­sva­ren­de se på pinse­ven­nen? I så fall kan vi ikke len­ger dis­tan­se­re oss fra hver­and­re.

Na­tur­lig­vis stil­ler det store krav til vår evne til opp­merk­som lyt­ting. Frem­for alt for­ut­set­ter det stor re­spekt for Ånden som blå­ser hvor den vil og bru­ker hvem den vil når den vil. Før vi når dette punk­tet av for­ut­set­nings­løs lyt­ting må all pre­sti­sje, hvert behov for selv­hev­del­se og selv­for­svar for­enes med den over­git­te Kris­tus på kor­set. Selv hver kirke tren­ger å dø bort fra sitt eget ego.

Jeg har for min egen del lært meg mye om hvor­dan en slik hold­ning kan ta form under de år­li­ge sam­ta­le­ne i den på­gå­en­de of­fi­si­el­le dia­lo­gen i Sve­ri­ge mel­lom Pinse­be­ve­gel­sen og Den ka­tols­ke kir­ken som nå har på­gått i mer enn ti år. Hos begge par­ter har vi her fun­net den opp­rik­ti­ge vil­jen til å for­stå den andre, grun­net på re­spekt for mot­par­tens tros­over­be­vis­ning, og sam­ti­dig en selv­sagt for­ank­ring i ens egen tra­di­sjon. Fritt fra for­akt og selv­sik­ker­het.

For å finne en øku­me­nisk stil - og vei - der vi ikke nøyer oss med kom­pro­mis­ser, å bare møtes halv­veis gjen­nom å sam­men­føye en bit av den and­res med sitt eget, tren­ger vi frem­for alt en grense­løs til­lit til Den hel­li­ge ånd. Vi må kunne si til de som fin­nes i de andre kir­ke­ne:

«Jeg for­la­ter deg ikke før jeg har sett Ån­dens gaver i deg.» Vi må ikke slip­pe tan­ken på at Kris­tus er nær­væ­ren­de og vir­ker hver per­son som har en annen be­kjen­nel­se enn vår egen, selv i det fel­les­ska­pet som har skilt seg fra oss. Vi må innse at et ekte ja til Gud, for­ut­set­ter at vi er vil­li­ge til å ta imot Kris­tus og elske ham blant de split­te­de brød­re­ne og søst­re­ne i andre kir­ker.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Slik er kor­sets vei, og noen annen vei fin­nes ikke om de split­te­de kir­ke­ne skal kunne for­enes. På kor­set tar Kris­tus opp det onde og for­vand­ler det gjen­nom å ut­set­te seg selv for den yt­ters­te selv­opp­of­rel­se. Bare slik kan det som skil­les oss bli en nøk­kel til en­he­ten. Det som pla­ger oss, kan bli por­ten til gle­den.

Peter Halldorf

forfatter og forkynner, Bjärka-Säby, Sverige

Les også
Ulf Ekman fekk helse på paven
Les også
Romerkirken lærer et annet evangeliumKlikk for å endre tekst
Les også
Ekman og Halldorf - katolisisme og katolsk