Klikk for å endre tekst

Rett jøde

Ånden vir­ker i tro­en­des hjer­ter en ny lyst og en ny trang til å leve etter Guds bud. Det kjenne­teg­ner «rette jøder» enten de er eller ikke er jøder av fy­sisk av­stam­ning.

I GT leser vi at alle mann­li­ge etter­kom­me­re av Abra­ham skul­le om­skjæ­res. Om­skjæ­rel­sen var teg­net på at de til­hør­te Guds folk.

Men om­skjæ­rel­sen kan ikke med­vir­ke til frel­sen - hvis en ikke hol­derhele loven. Der­med ute­luk­kes om­skjæ­rel­sen som bi­drag til frel­sen.

Ingen kan bli frelst ved lov­gjer­nin­ger. Ingen mak­ter å holde hele loven (Gal 2:16).

Om­skjæ­rel­se og fy­sisk av­stam­ning som jøde sier nok noe om at en er Abra­hams barn, ytre sett. Menfrel­sen av­hen­ger av at en deler Abra­hams tro, ikke av at en til­hø­rer is­ra­els­fol­ket og har blitt om­skå­ret.

Se her: «Rett jøde er ikke den som er jøde i det ytre, og rett om­skjæ­rel­se skjer ikke i det ytre, på krop­pen. Jøde er den som er jøde i det indre, og om­skå­ret er den som er om­skå­ret i hjer­tet, ved Ånden og ikke ved bok­sta­ven. Han får ikke ros av men­nes­ker, men av Gud.» (Rom 2:28-29).

Rett jøde og rett om­skå­ret, hvem er det?

Svar: Den som er kom­met til tro på Jesus og der­ved blitt født på ny.

Han/hun er kjøpt fri fra lo­vens for­ban­nel­se, løst fra for­plik­tel­sen over­for se­re­mo­ni­ene i den gamle tids­al­de­ren og er­klært fri fra all synde­skyld.

Men hva så med Guds mo­ral­lov?

Svar: Ånden vir­ker i tro­en­des hjer­ter en ny lyst og en ny trang til å leve etter Guds bud. Det kjenne­teg­ner «rette jøder» enten deer ellerikke er jøder av fy­sisk av­stam­ning.