Grenseovergang til Gaza gjenåpnet

israel

Etter flere relativt rolige dager langs Gazagrensen, gjenåpner Israel grenseovergang, utvider fiskerisone og snuser på våpenhvile.

Ber politikere i Sør-Sudan bli voksne

Samfunn

Biskop Paride Taban tillater seg ikke å være pessimist. Men han har, som katolsk kirkeleder i Sør-Sudan og pådriver av våpenhvilen, sannelig litt å være bekymret for.

- Sør-Sudan nærmer seg våpenhvile

Samfunn

Sør­s­u­dans­ke myn­dig­he­ter er klare til å inngå en umid­del­bar vå­pen­hvi­le, iføl­ge den fers­ke na­sjo­nens nabo­land.

Håpet svinner om fredskonferanse for Syria

Samfunn

Pre­si­dent Bashar al-As­sad har ingen fram­ti­dig rolle i Syria, det er vest­li­ge og ara­bis­ke land enige med opp­rørs­grup­per om. Men veien til for­hand­lings­bor­det vir­ker fort­satt lang.

Opprørere i Syria enige om våpenhvile

Samfunn

Mo­de­ra­te og yt­ter­lig­gå­en­de opp­rø­re­re i Syria er enige om å inn­føre vå­pen­hvi­le i grense­byen Azaz, etter å ha kjem­pet mot hver­and­re om kon­troll over byen.

Kurdisk opprørsleder erklærer våpenhvile

Samfunn

Den fengs­le­de PKK-le­de­ren Ab­dul­lah Öcalan er­klær­te tors­dag vå­pen­hvi­le i kam­pen som kur­dis­ke opp­rø­re­re har ført mot den tyr­kis­ke sta­ten i 30 år.

Nord-Korea truer med «nådeløst» angrep

Samfunn

En av krise­te­le­fon­lin­je­ne mel­lom Nord-Ko­rea og Sør-Ko­rea fun­ge­rer fort­satt. Men Nord-Ko­rea gjen­tar at vå­pen­hvi­len fra 1953 ikke gjel­der og truer Sør-Ko­rea med an­grep.