Livets store mysterium

skapelse

Er det vitenskapelig problematisk at det ikke utgjør noen prinsipiell forskjell om Gud inngår i ulike verdensanskuelsers forutsetning eller ikke?

Hvem skrev livets kode?

skapelsen

Informasjonen som finnes i vårt dna kan umulig ha blitt til av seg selv, hevder Kjell Tveter.

Gud, verden og vitenskapen

synspunkt

Å se på de rådende oppfatninger innen for eksempel evolusjonsteori som et alternativ til den bibelske skapelsesberetning er derfor like galt som å ville erstatte evolusjonsteorien med modeller som hevdes å bekrefte skapelsesberetningen.

Trosforsvarets grunnleggende problem

SYNSPUNKT

Trosforsvar slik det nå praktiseres har to problem. Det første er at det ikke fungerer. Det andre er at det har en tendens til å undergrave kristen troslære.

– Kristne bør ikke bli forskere, og særlig ikke innen biologi

SYNSPUNKT

Det er med stor overraskelse jeg leser at tidligere redaktør i Dagen, Johannes Kleppa, den 11. august går god for Kjell Tveters vitenskapsforståelse og Intelligent Design-bevegelsen. Han har med dette akseptert at naturvitenskap og kristen tro er i konflikt med hverandre, skriver Sverre Holm, professor ved Universitetet i Oslo.

Naturvitenskapen er teistisk

kulturnotat

Det er ikke uvanlig å høre at mens vi før forklarte ting i naturen med Gud, ser vi nå etter naturlige forklaringer. Dermed er Gud blitt unødvendig, og altså noe man ikke lenger trenger å tro.

Livets språk

dna

Forskning har vist at det biologiske liv inneholder et språk lokalisert til DNA. Språk er informasjon. DNA er livets informasjonssentral. Liv er ikke mulig uten DNAs informasjon. Denne informasjon er nødvendig for livets opprinnelse, og for livets opprettholdelse.

Er kristen tro naturlig?

kronikk

Det store spørsmålet er altså ikke om noe er fornuft eller tro, men hvilken fornuft vi snakker om. Det finnes en kristen fornuft, og denne har en naturlig sammenheng med allmenn fornuft, skriver Gunnar Innerdal.

Guds skapelse og jordas alder

Debatt

Jeg har vanskelig for å tro at Gud, som har gitt oss oppdrag om å legge jorda under oss, kan ha gjort 
skaperverket på en slik måte at vi ikke har mulighet til å forstå det.

Skapelsen og nye oppdagelser

Skapelsen

Som kjent har vi ingen problemer med å gi uttrykk for at en motor er konstruert og designet av ingeniørene bak den. Det betyr vel også at ATP-motoren er resultat av et design?

På ramme alvor

skapelsen

Jeg er redd vi gjør Den Hellige Ånd sorg hvis vi som kristne mener at ikke-intelligente årsaker i naturen har evner til å skape – slik at Gud blir unødvendig.

Enda en geolog om jordas alder

Kronikk

Likesom Jesus kommanderte vinden og bølgene til å øyeblikkelig bli stille, kommanderte han også lys til å bli til slik 1. Mosebok beretter.

De som hater Gud

frispark

Hvordan skal vi møte tvil og skepsis? spør Espen Ottosen i ukens «Frispark».

Pålitelighet

meninger

Jeg ante ikke at Bibelen i detalj var så pålitelig! Gjelder det skapelsesberetningen også? skriver Roald Øye.

Kristne kan akseptere evolusjon

skapelse og evolusjon

Med tanke på kompleksiteten i Bibelens historiske tilblivelse, i kristen tro, og i moderne naturvitskap, bør det manes til ydmykhet og fleksibilitet i disse spørsmålene, blant oss kristne, skriver Hallvard N. Jørgensen

Bibeltruskap og skapinga

meninger

Vi står alle i fare for å gå til Bibelen med utanombibelske aksiom, og då kjem vi galt av stad. I denne samanhengen gjeld det særleg naturvitskaplege føresetnader, skriv Johannes Kleppa.

Så liten gud de har!

Meninger

De­bat­te­ne som går viser hvor stor for­vir­ring og uenig­het som råder om de for­skjel­li­ge teori­ene. Selv­sagt. Det er bare Sann­he­ten som er urok­ke­lig, skriver Greta Aune Jotun.

Vitenskapens unge jord

Meninger

For meg er det vik­tig å få frem at det fak­tisk fin­nes gode fag­li­ge ar­gu­men­ter for å tro at Bi­be­len også er til å tro på når det kom­mer til ska­pel­ses­be­ret­nin­gen og jor­das dan­nel­se, skriver Arve Misund.

Til Kleppa om bibeltroskap

Meninger

Ur­his­to­ri­en er ikke his­to­rie i vår for­stand av ordet, men er re­li­giø­se for­tel­lin­ger som gir oss inn­sikt i re­li­giø­se sann­he­ter som vans­ke­lig kunne gis oss på annen måte enn i for­tel­lin­gens form, skriver Thor Evje.

Er evolusjonsteorien ateistisk?

Meninger

I seg selv er naturvitenskapens metoder agnostiske, ikke ateistiske. Metodene gir oss sannheter, men ikke «Sannheten», skriver Hallvard N. Jørgensen.

Ateistisk teologi

Meninger

Per­son­lig fryk­ter jeg at hvis norsk aka­de­misk teo­lo­gi be­man­nes med teo­lo­ger som har et så stort behov for å være uten­for van­lig all­far­vei, må man ikke være over­ras­ket om teo­lo­gis­ke stu­di­er leder til ate­is­me, skriver Kjell J. Tveter.

Ung jord, istider og spottere

Meninger

Per Ber­ge­ne Holm hev­der at synde­fal­let og flom­men har ført til så gjen­nom­gri­pen­de end­rin­ger i na­tu­ren at da­gens vi­ten­skap ikke kan ut­ta­le seg om det som skjed­de før den tid, skriver Ingolf Kanestrøm.

Iblant er bibeltolkning vanskelig

Meninger

Mitt inn­trykk er at svært mange krist­ne fors­ke­re synes det er use­riøst å bruke en spe­si­fikk bi­bel­tolk­ning som ut­gangs­punkt for all na­tur­vi­ten­skap, skriver Espen Ottosen.

Tro og naturvitenskap

Meninger

Troen på at vi gjennom vår viten om naturen skal kunne bekrefte den bibelske åpenbaring er en moderne idé, skriver Knut Alfsvåg.

Teologiske skisser om evolusjon

Meninger

Mo­der­ne krea­sjo­nis­me ope­re­rer gjer­ne med en tanke om at Bi­be­len er full­sten­dig ufeil­bar. Det fin­nes imidlertid over­be­vi­sen­de grun­ner til å hevde at et så ka­te­go­risk stand­punkt ikke len­ger er mulig å opp­rett­hol­de, skriver Hallvard N. Jørgensen.

Naturen som Guds bok

Meninger

Det er for ensidig å hevde at naturvitenskapen har en ateistisk metode. Tvert i mot bygger vestlig naturvitenskap på klassisk kristen tenkning, skriver Espen Ottosen.

Hva skal vi tro om livet?

Meninger

Det som er vans­ke­lig og som vi vet lite om, skal ikke få øde­leg­ge basis for min tro, skriver Kjell J. Tveter.

Glimrande om bibelsyn og evolusjon

Meninger

Det er imponerande kva dei tre unge forfattarane har sett seg inn i, den argumentasjonen dei fører og den bibelforpliktinga dei viser, skriv Johannes Kleppa.