Det virker som om biologimiljøet i Norge ikke kjenner til at en økende mengde forskere er skeptisk til om neo-darwinismen kan forklare livet, skriver Kjell J. Tveter.

Utenfor definisjonen av vitenskap

Personlig er jeg overbevist om at vår virkelighet ikke kan forklares hvis vi utelukker intelligente årsaker i naturen.

Dagen har den 26. august en artikkel skrevet av molekylærbiolog Tommy A. Karlsen som er et sterkt angrep på meg. Jeg beklager for Dagens lesere at jeg i mitt svar faktisk må repetere og presisere argumenter jeg har redegjort for tidligere.

Debatten som har pågått i Dagen de siste måneder har handlet om to ting: Livets opprinnelse og makroevolusjon. Professor Jarl Giske har tydelig gitt uttrykk for at livet ikke er skapt, men er oppstått ved kjemisk evolusjon. Det ledende vitenskapelige syn er at fysikk forklarer all kjemi, kjemi forklarer all biologi, og biologien gir en fullstendig forklaring på det menneskelige sinn og menneskets fornuft. Det betyr at fysikken alene forklarer det menneskelige sinn og dets aktiviteter. Naturen har fire fundamentale lover som styrer fysikken: Den svake og sterke kjernekraft, den elektromagnetiske kraft og gravitasjonskraften. Dette betyr at vitenskapen mener at noen få fundamentale ikke- intelligente fysiske krefter styrer hele vår eksistens.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vitenskapen fornekter at det finnes intelligente årsaker i naturen. Jeg har argumentert for at livet er langt mer enn kjemi. Forskjellen på liv og død natur (ikke-liv) er informasjon. Liv forutsetter den spesifiserte og målrettede informasjon som finnes i DNA. Død natur har ikke DNA, og inneholder derfor ingen informasjon. Livet kan ikke forklares uten informasjon. Informasjon er nødvendig for livets opprinnelse og dets fortsatte eksistens. Problemet er at informasjon er metafysisk, og det metafysiske fornektes av naturalismen. Et enkelt eksempel på det jeg forsøker å få fram: Sender man en fax fra by A til by B, sender man ikke noe man kan ta og føle på. Det er ikke noe fysisk man sender. Men det er noe man mottar i by B, og dette noe er informasjon.

Nå kjenner vi mennesker ikke til informasjon som ikke kommer fra en intelligent kilde. All informasjon stammer fra en intelligens. Men naturalister benekter at DNAs informasjon stammer fra en intelligens. Den skal komme fra død materie. Man gjør altså et unntak fra det generelt aksepterte og dette unntaket kan ikke begrunnes med vitenskap. Det er den naturalistiske ideologi som krever det. Ideologien er det viktigste, og overstyrer vitenskapen når det er nødvendig.

Jeg håper Giske og Karlsen ikke ignorerer Craig Venter, en av verdens ledende genetikere, som sier at DNA er livets soft-ware. Det er dataspråk. Soft-ware er et produkt av en intelligens. Craig Venter sier videre at livet utgjøres av et maskineri av hundretusener av roterende motorer som utfører spesifikke oppgaver i cellen. Oppskriften på disse maskiner ligger i DNA. Hvordan er det mulig hvis man utelukker intelligente årsaker? Nøyaktig beskrivelse av de arbeidsoppgave maskinene skal utføre, finnes i DNA. Hvordan er det mulig hvis man utelukker intelligente årsaker? Når maskinene er modne for utskiftning, lages det nye av seg selv. Hvordan er det mulig hvis det ikke finnes et avansert informasjonssystem? Fra vår egen erfaring vet vi at det kun er intelligente vesener som konstruerer ting for bestemte formål.

Når Karlsen skriver at sekvensen av 3,2 milliarder bokstaver i menneskets DNA er et resultat av naturlig seleksjon over milliarder av år, er det uttrykk for en så enorm meningsforskjell mellom oss, at vi aldri kan bli enige. En forsker skal være preget av kritisk sans - men i dette tilfellet er den rett og slett koplet ut. Sunn fornuft er erstattet av lojalitet til et naturalistisk livssyn. Det er ingen som mener at 4000- 5000 bøker i et bibliotek er blitt til uten forfattere. Igjen må vi gjøre et unntak for biologi: Livets informasjon trenger ingen forfatter. Karlsen skriver at naturlig seleksjon ikke er tilfeldig. Det er hans mening, andre biologer mener det stikk motsatte. Naturlig seleksjon er ingen oppfinner, og kan ikke lage noe nytt. Den mest nærliggende logiske forklaring er at korrekt sekvens av bokstavene i DNA er et resultat av valg.

Noe/noen må ha valgt den rette sekvens for at DNAs informasjon skal inneholde nøyaktig den informasjon livet krever og trenger. Jeg velger de rette bokstaver når jeg nå skriver en ny artikkel til Dagen. Ellers blir det ingen mening. Jeg må ofte rette og skrive på nytt fordi jeg har trykket feil på tastaturet. Sekvenser i DNA skal blant annet bestemme korrekt sekvens av aminosyrene i proteiner. Selv det minste avvik vil kunne føre til at de rette proteiner ikke ville dannes, med katastrofale følger. Livet er algoritmisk. Det er bare en intelligens som kan konstruere algoritmer. Livet er kybernetisk. Det er bare en intelligens som kan konstruere livets kontrollsystemer.

Jeg har omtalt proteiner kun kursorisk. Naturalismen makter ikke å forklare hvordan det første protein ble til. Det såkalte search space er altfor stort. Den genetiske kode er et avansert informasjonssystem som inneholder detaljert informasjon om hvordan proteiner skal bygges opp. Denne kode kan ikke ha blitt til ved naturalistisk evolusjon. Proteiner har en spesifikk tredimensjonal konfigurasjon som naturalistiske mekanismer ikke makter å danne, og denne konfigurasjon er essensiell for proteinets funksjon. De spesifikke og livsnødvendige proteiner som heter enzymer, kan heller ikke oppstå ved naturalistiske mekanismer.

Alle, også jeg, aksepterer mikroevolusjon. Men jeg makter ikke å finne vitenskapelig evidens for at makroevolusjon kan skje. Derfor ber jeg om at professor Giske og molekylærbiolog Karlsen presenterer vitenskapelig bevis for at makroevolusjon er vitenskap, og ikke en naturalistisk antakelse. Jeg har omtalt professor James A. Tour, som er proteinkjemiker på nano-nivå. Jeg har nevnt at Tour avviser en naturalistisk forklaring på livets opprinnelse. Men Tour skriver også at han ikke er i stand til å forstå at naturalistisk makroevolusjon er mulig. Han forteller at han har hatt besøk av Nobelprisvinnere og medlemmer av det Amerikanske vitenskapsakademi. Når han snakker med disse under fire øyne, kan ingen av dem forklare ham hvordan makroevolusjon kan skje. Men, skriver Tour, når disse mennesker har forlatt hans kontor og uttaler seg offentlig, er makroevolusjon ikke noe problem for dem. Jeg anbefaler følgende artikkel av Tour: Animadversions of a Synthetic Chemist. I: Inference: International Review of Science, Volume 2 , Issue 2.

En biolog fortalte meg at det beste eksempel på makroevolusjon var hvalens utvikling. Så jeg leste det jeg fant om temaet. Tannhval har trekantede tenner. Da man fant et fossil i Pakistan av et dyr med slike tenner, var man overbevist om at man hadde funnet hvalens stamfar som fikk navnet Pakicetus. Senere fant man flere fossiler av Pakicetus som viste seg å være et vanlig landdyr lik vår ulv. Det er helt umulig at Pakicetus kan være hvalens stamfar, så hvalens evolusjon er fortsatt et mysterium. Hestens evolusjon skal også være bevist, sier noen. Men jeg blir ikke overbevist av det som presenteres. Evolusjonisten Niles Eldredge brukte uttrykket beklagelig ­(lamentable) om hvordan fossiler av hest er presentert.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Karlsen skriver mye om termodynamikk. Det har ikke jeg gjort i denne debatten selv om jeg beskyldes for det. Jeg har omtalt at ting med tiden har en tendens til degenerasjon. Lenskis E. Coli forsøk, som jeg nevnte, viser akkurat det. Bakteriene mistet visse egenskaper etter som tiden gikk. De fikk ingen nye. Når DNA forandringer er årsaken til at bakterier utvikler resistens overfor antibiotika, skyldes det bortfall av informasjon ikke tilførsel av ny informasjon.

Mutasjoner er tilfeldige forandringer i DNA- og kan best sammenliknes med trykkfeil i en tekst. Når en tekst blir tilført bokstaver rent tilfeldig, så inneholder den altså flere bokstaver. Men det er ingen automatikk i at dette fører til mer eller ny informasjon, slik som evolusjonister synes å mene. Bokstaver må følge etter hverandre på én korrekt måte for å danne mening. Ordet skal kan bli til laks hvis bokstavene bytter plass, og den opprinnelige mening er tapt.

Karlsen hevder at mutasjoner kan forklare livets utvikling. Jeg vil spørre ham hvis mutasjoner er så fenomenale: Ønsker du at neste familiemedlem som fødes inn i din familie, skal fødes med mutasjon(er)? Evolusjonsbiologen Lynn Margulis som er kjent for sin hypotese om symbiose, sa nye mutasjoner skaper ikke nye arter, de skaper avkom som er skadet. Hun sa også: Neo-darwinister sier at nye arter dukker opp når mutasjoner inntrer og modifiserer en organisme. Jeg ble undervist om igjen og om igjen at akkumulasjon av tilfeldige mutasjoner førte til evolusjonære forandringer som ledet til nye arter. Jeg trodde det inntil jeg så etter evidens.

Genetikeren Jay Shendure har i Nature 16. august 2016 en artikkel om genetisk variasjon i det humane genom hvor han skriver at mutasjoner sannsynligvis leder til fosterdød. Hans artikkel omtaler sykdom, død og intoleranse for genforandringer. Det er ikke et ord om at mutasjoner er fordelaktige.

Og så må jeg repetere for n´te gang: Hvis mutasjoner skal føre til at en art gir opphav til en helt ny art, må mutasjonene komme tidlig i fosterlivet. Men disse mutasjoner er ikke forenlig med liv. Fosteret dør eller fødes med så store misdannelser at de er letale.

Forskning viser at alle arter har gener, micro-RNA og proteiner som er spesifikke for arten. De finnes altså ikke andre steder i dyreriket. De er unike, og kan ikke forklares evolusjonistisk. Jeg er fascinert av slike Orfan gener. De kan bety tilførsel av ny spesifikk informasjon til organismer. Det er noe helt annet enn tilfeldige mutasjoner. Micro-RNA, som består av ca 22 RNA-bokstaver, kan spille stor rolle for genfunksjon. Singelton proteiner, som kun finnes i en art, og ikke hos andre arter, er forenlig med at hver art er unik.

Karlsen mener vi kan stole på lærebøker. Hvis lærebøker er skrevet med en naturalistisk agenda, er det best å være skeptisk. Jeg har nevnt konkrete feil i Giskes lærebok.

Det virker som om biologimiljøet i Norge ikke kjenner til at en økende mengde forskere er skeptisk til om neo-darwinismen kan forklare livet. I neste måned skal det holdes en kongress i England, ledet av den kjente fysiolog Denis Noble, hvor denne problemstilling skal debatteres. Denis Noble sier: Evolution needs replacement, not extension Evolusjon trenger å erstattes, ikke utvidelse. Darwin-skeptikere har dannet en egen Internetside som heter The Third Way of Evolution.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Naturalismen regner med følgende årsaksmekanismer i naturen: 1. Tilfeldighet 2. Lovmessighet. Intelligent Design regner med ytterligere én mekanisme: 3. Intelligent årsak.

En slik årsak aksepteres ikke av det rådende syn på naturvitenskap. Derfor faller Intelligent Design utenfor definisjonen av naturvitenskap.

Personlig er jeg overbevist om at vår virkelighet ikke kan forklares hvis vi utelukker intelligente årsaker i naturen.

Les også
Kreasjonisme og intelligent design er ikke vitenskap
Les også
Trosforsvarets grunnleggende problem
Les også
Vitenskapelig troverdighet i evolusjonsdebatten
Les også
Evolusjon og skaping - Holm, Giske og Tveter
Les også
Dette er utenfor hva vitenskapen kan si noe om