Biskopenes ferske uttalelser om abort blir møtt med stor skuffelse fra kristne som fortsatt kjenner seg forpliktet på Guds Ord og det kristne menneskesynet, skriver Jon Kvalbein. Bildet er fra pressekonferansen ved avslutningen av Bispemøtet sist fredag.

To ulike bispeuttalelser

I dette innlegget vil jeg sammenlikne biskopenes ferske uttalelse om abort med biskopenes uttalelse da abortloven ble vedtatt i 1978.

Bispemøtets ferske uttalelse om abort har med rette fått sterk kritikk. I denne artikkelen vil jeg sammenlikne denne uttalelsen (her forkortet U19) med biskopenes uttalelse da abortloven ble vedtatt i 1978 (her kalt U78). Biskopenes hyrdebrev som ble lest fra landets prekestoler 4. juni 1978, lød i sin helhet slik:

«Det er nå vedtatt en lov om adgang til selvbestemt abort i vårt land. Det har i en årrekke stått strid om dette spørsmål, en strid hvor også Kirken har vært sterkt engasjert og gang på gang, uten å bli hørt, kommet med uttalelser mot den praksis en slik lov åpner for.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er maktpåliggende for Kirken å slå fast at den situasjon som nå er oppstått, intet endrer ved det syn Kirken har kjempet for. Ifølge den Hellige skrift er mennesket skapt i Guds bilde. Dette gjelder også det ufødte liv fra dets begynnelse. Den kristne samvittighet er bundet av Guds ord. En statlig lov rokker ikke ved dette forhold.

Kirken vil i sin undervisning og forkynnelse bare enda klarere fremholde Bibelens menneskesyn og det ansvar det innebærer for det spirende liv. Dette livs krav på ukrenkelighet og dets rett til vern må fremholdes sterkere enn før. I sjelesorg vil Kirken søke å veilede dem som gjennom den nye lov måtte komme i samvittighetsnød, det være seg enkeltmennesker, familier og andre som kjenner seg anfektet.

Kirken vil øke sine anstrengelser for at hver enkelt mor uten bekymring kan bære sitt barn frem. Den vil oppfordre alle som deler dens syn, til i holdning og handling å vise sann kristen omsorg, og den vil aldri opphøre med å peke på samfunnets elementære plikt til å sørge for betryggende sosiale forhold for alle mødre.

Vern om det ufødte liv er ikke bare et kirkelig anliggende – det gjelder respekt for menneskeliv og menneskeverd i hele vårt folk.»

Når vi sammenlikner denne bispeuttalelsen med den som ble offentliggjort av biskopene 15. februar 2019, finner vi mange påfallende forskjeller:

1. Mens U78 taler positivt om Kirkens sterke engasjement mot adgangen til selvbestemt abort, inneholder U19 ingen kritikk av abortloven. Tvert imot kan vi lese: «Et samfunn med legal adgang til abort er et bedre samfunn enn et samfunn uten slik adgang.»

2. Mens U78 forankrer Kirkens syn i den Hellige skrift, finnes det ingen slik forankring i U19.

3. U78 viser til at mennesket er skapt i Guds bilde, og at dette også gjelder det ufødte liv fra dets begynnelse. U19 fastslår bare: «Fosteret er fra unnfangelsen et liv med verdi og krav på vern.» U19 sier intet om hvordan fosterets verdi og livsrett kan ivaretas i en abortlov som gjør avlivning til en rettighet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

4. Mens U78 utfordret til undervisning og forkynnelse som enda klarere fremholder Bibelens menneskesyn og det spirende livs rett til vern, er en slik utfordring fraværende i U19.

5. U78 viser til at den kristne samvittighet er bundet av Guds ord, og at en statlig lov ikke rokker ved dette forhold. U19 inneholder intet om forpliktelse på Guds ord, heller ingen oppfordring til omsorg for dem som på grunn av loven er kommet i samvittighetsnød. Nå er vekten lagt på at større engasjement må vises for kvinners frigjøring og rettigheter.

De to bispeuttalelsene er mottatt på ulike måter. U78 fikk bred oppslutning i kirken, de kristelige organisasjonene og frikirkene. «Kristensosialistene» var kritiske. Reaksjonene fra politikerne var blandet, men særlig negativ fra Ap og SV som fikk vedtatt loven.

U19 er mottatt med glede av kirkens liberale, inkludert avisen Vårt Land, med likegyldighet av den sekulære presse, som har vendt seg til at det biskopene sier ikke har så mye å si, og med stor skuffelse fra kristne som fortsatt kjenner seg forpliktet på Guds Ord og det kristne menneskesynet.

Les også
Skuffende om abort fra biskopene
Les også
Mange kvinner utsettes for press på grunn av loven om fri abort
Les også
En sjokkerende uttalelse