PÅDRIVER: Min viktigste oppgave er å være en pådriver for at ingen blir valgt bort eller urettmessig behandlet, skriver Hanne Bjurstrøm (bildet).

Religion skal ikke være et hinder

Jeg er glad for at tematikken skaper debatt, men jeg deler ikke oppfatningen om at jeg opptrer «politisk korrekt» i spørsmål om religion og arbeidsliv. 

Steinar Hopland reiser noen interessante tanker i Dagen 27. april om arbeidsmarkedet og arbeidstakere med religiøs (primært kristen) bakgrunn. Dette er en problemstilling vi i ombudet er både kjent med, og ønsker å lære mer om.

Den såkalte NLA-saken er en av sakene vi nylig har engasjert oss i. I denne saken ønsker ikke enkelte skoler i Oslo å ha et praksissamarbeid med høyskolen, på grunn av formuleringer i NLAs verdidokument om samlivsform.

Her har vi bedt Oslo kommune om å blant annet redegjøre for hvordan praksisnekten forholder seg til religionsfriheten. Det er også fordi vi er bekymret for hvilke ringvirkninger det kan få å ikke samarbeide med noen på grunn av deres tro, eller antatte tro.

At religiøs tilhørighet kan ha betydning på arbeidsmarkedet, er en utfordring som både kristne og mennesker tilknyttet andre religioner møter. Vi har lenge jobbet med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), og vi har et felles ønske om å arrangere kurs og temasamlinger knyttet til religion og arbeidsliv.

Jeg er glad for at tematikken skaper debatt, men jeg deler ikke oppfatningen om at jeg opptrer «politisk korrekt» i spørsmål om religion og arbeidsliv.

Min viktigste oppgave er å være en pådriver for at ingen blir valgt bort eller urettmessig behandlet på bakgrunn av de diskrimineringsgrunnlagene som er vernet av loven, deriblant religion.