Livets Ord-konferanse uten Ekman

Livets Ords grunnlegger Ulf Ekman blir ikke med på sommerkonferansen i Uppsala i år, den såkalte Europakonferansen.

Det var i be­gyn­nel­sen av mars at Ulf og Bir­git­ta Ekman of­fent­lig­gjor­de at de har til hen­sikt å kon­ver­te­re til den ka­tols­ke kirke og der­for for­la­ter sitt en­ga­sje­ment i Li­vets Ord, en me­nig­het som de har grunn­lagt og siden ledet i 30 år.

Størst

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Sam­ti­dig med denne kunn­gjø­rin­gen ble det også opp­lyst at Ekman li­ke­vel tra­di­sjo­nen tro skul­le med­vir­ke på Europa­kon­fe­ran­sen som hvert år ar­ran­ge­res i Upp­sa­la i juli.

Kon­fe­ran­sen er en av de størs­te krist­ne som­mer­stev­ne­ne i Skan­di­na­via og sam­ler tu­sen­vis av del­ta­ge­re fra hele Euro­pa.

I år skul­le Ulf Ekman med­vir­ke som «ka­tolsk gjeste­pre­di­kant», ble det opp­rin­ne­lig sagt. Men når pro­gram­met for årets ut­ga­ve av kon­fe­ran­sen nå be­gyn­ner å ta form, glim­rer nav­net Ulf Ekman li­ke­vel med sitt fra­vær, skriver Världenidag.se.

Ekman har vært med som taler og vert for kon­fe­ran­sen helt fra den førs­te ble arrangert til­ba­ke i 1983.

- Av­gjor­de selv

- Nei, han kom­mer ikke til å med­vir­ke på Europa­kon­fe­ran­sen. Det er han selv som har tatt ini­tia­tiv til denne av­gjø­rel­sen, sier Joakim Lun­dqvist, pas­tor i Li­vets Ord.

Kon­ver­te­rin­gen til den ka­tols­ke kirke har skapt bøl­ger både i ho­ved­me­nig­he­ten i Upp­sa­la, i skan­di­na­vis­ke ka­ris­ma­tis­ke mil­jø­er og blant de mange me­nig­he­te­ne som er et re­sul­tat av Li­vets Ord om­fat­ten­de mi­sjons­ar­beid, spe­si­elt i Øst-Euro­pa og det tid­li­ge­re Sov­jet­unio­nen.

Selv sier Ulf Ekman føl­gen­de om sin be­slut­ning:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Jeg står over i år, så får fram­ti­den vise hvor­dan det blir siden. Jag tror det kan gi ar­beids­ro foran kon­fe­ran­sen, sier han.

Ekman er hel­ler ikke med som taler på Li­vets Ord-kon­fe­ran­sen «Bygga kyrka» som star­ter i Upp­sa­la 1. mai. Også der var han i ut­gangs­punk­tet satt opp som taler.

DAGEN

Les også
Stevneguiden.no i ny drakt
Les også
Ulf Ekman fekk helse på paven