Israel nekter palestinske ministre adgang til Vestbredden

Israel nekter tre påtroppende ministre i Palestinas nye samlingsregjering adgang til Vestbredden, hvor den nye regjeringen skal bli tatt i ed mandag. Israel advarer også mot internasjonal anerkjennelse av den nye regjeringen.

De tre mi­nist­re­ne, som er fra Gaza­stri­pen, send­te tors­dag en søk­nad om å få dra fra Gaza til Vest­bred­den, men søk­na­de­ne ble ikke inn­vil­get.

Av­sla­get kom like før pa­le­sti­ner­nes nye sam­lings­re­gje­ring skal kunn­gjø­res på Vest­bred­den man­dag.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Send­te søk­nad

- Vi send­te inn søk­na­den tors­dag og for­klar­te at disse tre tje­neste­men­ne­ne skal bli tatt i ed som mi­nist­re i Ramal­lah, men Is­rael avslo søk­na­den umid­del­bart, sier en høyt­stå­en­de pa­le­stinsk tje­neste­per­son til AFP.

Ver­ken Is­ra­els stats­mi­nis­ter Ben­ja­min Netanyahu eller det is­ra­els­ke for­svars­de­par­te­men­tet øns­ker å kom­men­te­re saken.

Iføl­ge pa­le­sti­ner­nes pre­si­dent Mah­moud Abbas har is­ra­els­ke myn­dig­he­ter in­for­mert om at de vil kutte alle bånd til den kom­men­de re­gje­rin­gen.

Må ikke om­fav­nes

Søn­dag gikk Netanyahu ut med en klar opp­ford­ring til det in­ter­na­sjo­na­le sam­fun­net om ikke å an­er­kjen­ne den nye pa­le­stins­ke sam­lings­re­gje­rin­gen.

- Jeg vil be alle an­svar­li­ge par­ter i det in­ter­na­sjo­na­le sam­fun­net om ikke å for­has­te seg med å an­er­kjen­ne den nye pa­le­stins­ke re­gje­rin­gen, der Hamas inn­går som part og der­for av­hen­ger av Hamas, ut­tal­te Netanyahu.

- Hamas er en ter­ro­rist­or­ga­ni­sa­sjon som opp­ford­rer til øde­leg­gel­se av Is­rael, og det in­ter­na­sjo­na­le sam­fun­net må ikke om­fav­ne noe slikt, mener Netanyahu.

Te­kno­krat­re­gje­ring

Abbas ad­va­rer på sin side om at pa­le­sti­ner­ne vil svare på en­hver straffe­re­ak­sjon fra Is­rael i for­bin­del­se med den nye re­gje­rin­gen.

Re­gje­rin­gen er en te­kno­krat­re­gje­ring som Pa­le­sti­ner­nes fri­gjø­rings­or­ga­ni­sa­sjon (PLO) og Hamas ble enige om å danne den 23. april.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Is­rael har fra førs­te stund vært imot en pa­le­stinsk re­gje­ring der Hamas er med, og av­brøt av den grunn av freds­for­hand­lin­ge­ne med pa­le­sti­ner­ne, som hadde på­gått siden i fjor som­mer.

NTB