Internasjonalt preg på Europakonferansen

Livets Ords Europakonferanse samler deltakere fra over 50 land. Men for første gang skal ikke grunnlegger Ulf Ekman delta.

- Europa­kon­fe­ran­sen er blitt en klas­si­ker i svensk kris­ten­het og be­sø­kes av enormt mange hvert år, sier Joakim Lun­dqvist, pas­tor og vert for «Europa­kon­fe­ren­sen» som ar­ran­ge­res av Li­vets Ord i Upp­sa­la i Sve­ri­ge hvert år.

Selv del­tok han på sin førs­te Europa­kon­fe­ran­se al­le­re­de i 1984 og har ikke gått glipp av en enes­te siden det.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Det som er så her­lig er mø­te­ne og bi­bel­un­der­vis­nin­gen. Europa­kon­fe­ran­sen er ikke ført og fremst en hen­del­se, men det har en sterk base i bi­bel­un­der­vis­ning som styr­ker ens re­la­sjon til Gud, sier Lun­dqvist.

In­ter­na­sjo­nalt

Han løf­ter også opp at årets kon­fe­ran­se har et stort in­ter­na­sjo­nalt preg.

- Det er enormt spen­nen­de å se alle disse men­nes­ke­ne fra ulike land. Det bru­ker å være minst 50-60 land re­pre­sen­tert. Det gjør kon­fe­ran­sen unik og det er en fan­tas­tisk på­min­nel­se om hvor stor og bred Kris­ti kropp er. Vi tol­ker til et fem­ten­talls språk og på kon­fe­ranse­om­rå­det sel­ges det mat fra alle ver­dens hjør­ner, det er en her­lig in­ter­na­sjo­nal stem­ning.

Han po­egn­te­rer også at Europa­kon­fe­ran­sen ikke er en sam­funns­kon­fe­ran­se.

- Vi er be­viss­te på at våre ta­le­re skal re­pre­sen­te­re en stor bred­de innen kris­ten­he­ten. Det sen­tra­le er troen på bi­be­len som Guds ord, troen på den hel­li­ge ånd som vir­ker i dag og som er inn­ret­tet på den hel­li­ge Ånd, sier pas­to­ren om mener det gjen­spei­ler seg i val­get av ta­le­re, både svens­ke og uten­lands­ke.

- En jeg spe­si­elt kan nevne er Mark Rut­land. Han var med oss i fjor og var godt likt. Han er en ka­ris­ma­tisk for­kyn­ner med stor er­fa­ring fra ar­beid i Guds rike, og han har en fan­tas­tisk evne til å tale til unge og gamle, sier Lun­dquist som også løf­ter frem Larry Stock­stil.

Finn møter, stevner, konserter og arrangementer i Stevneguiden.no - laget av mediehuset Dagen

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også: Slik bruker du Stevneguiden.no, både som deltager og arrangør

Ekman ute­blir

Li­vets Ords grunn­leg­ger Ulf Ekman blir imid­ler­tid ikke med på Europa­kon­fe­ran­sen i år.

Det var i be­gyn­nel­sen av mars at Ulf og Bir­git­ta Ekman of­fent­lig­gjor­de at de har til hen­sikt å kon­ver­te­re til den ka­tols­ke kirke og der­for for­la­ter sitt en­ga­sje­ment i Li­vets Ord, en me­nig­het som de har grunn­lagt og siden ledet i 30 år. Sam­ti­dig med denne kunn­gjø­rin­gen ble det også opp­lyst at Ekman li­ke­vel tra­di­sjo­nen tro skul­le med­vir­ke på Europa­kon­fe­ran­sen som hvert år ar­ran­ge­res i Upp­sa­la i juli. Kon­fe­ran­sen er en av de størs­te krist­ne som­mer­stev­ne­ne i Skan­di­na­via og sam­ler tu­sen­vis av del­ta­ge­re fra hele Euro­pa.

I år skul­le Ulf Ekman med­vir­ke som «ka­tolsk gjeste­pre­di­kant», ble det opp­rin­ne­lig sagt. Men når pro­gram­met for årets ut­ga­ve av kon­fe­ran­sen nå be­gyn­ner å ta form, glim­rer nav­net Ulf Ekman li­ke­vel med sitt fra­vær. Ekman har vært med som taler og vert for kon­fe­ran­sen helt fra den førs­te gikk av sta­be­len til­ba­ke i 1983.

- Nei, han kom­mer ikke til å med­vir­ke på Europa­kon­fe­ran­sen. Det er han selv som har tatt ini­tia­tiv til denne av­gjø­rel­sen, sier Joakim Lun­dqvist, pas­tor i Li­vets Ord.

Selv sier Ulf Ekman føl­gen­de om at han ikke skal delta på kon­fe­ran­sen:

- Jeg står over i år, så får fram­ti­den vise hvor­dan det blir siden. Jag tror det kan gi ar­beids­ro foran kon­fe­ran­sen, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Ulf Ekman fekk helse på paven
Les også
Joakim Lundqvist: «Går ulike veier - men vennskapet består»
Les også
En festival vil bli større, en vil bli litt mindre
Les også
Stevneguiden.no: Nasjonal oppslagstavle for kristen-NorgeKlikk for å endre tekst