KATOLSK SYN: Boken «Ta imot» ble gitt ut i 2006. Natt- verdssynet i den lille boken er veldig nært det katolske, sier Ekman i et ferskt intervju. FOTO: Hermon Forlag

Gjorde nattverden mer katolsk

Ulf Ekman gjorde nattverdsfeiringen på Livets Ord gradvis mer katolsk. Det forklarer han i et intervju med et britisk tidsskrift.

Ulf og Bir­git­ta Ekman of­fent­lig­gjor­de 9. mars i år at de kom til å bli ka­to­lik­ker. Selv om ny­he­ten slo ned som en bombe i Li­vets Ord-me­nig­he­ten som var sam­let til guds­tje­nes­te, kom ikke kon­ver­te­rin­gen helt uven­tet. For i flere år har Ek­mans reise gått i ka­tolsk ret­ning. Dette på­vir­ket også Li­vets Ord, me­nig­he­ten Ulf Ekman etab­ler­te i 1983.

Be­gyn­te i 1998

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Al­le­re­de i 1998 be­gyn­te vi å legge vekt på natt­ver­den («Holy Com­mu­nion»), sier Ulf Ekman til det ka­tols­ke nett­ste­det Cat­h­o­liche­rald.co.uk.

Han for­kla­rer vi­de­re at han noen år se­ne­re skrev en bok om natt­ver­den som ble spredt i store an­tall. Inn­hol­det i boken hadde et «svært ka­tolsk syn» på natt­ver­den, sier Ekman.

- Jeg tror du ville likt det, sier han til den ka­tols­ke jour­na­lis­ten i Cat­h­o­lic He­rald.

Men Ekman opp­lev­de at noe mang­let i kir­ken i Upp­sa­la og de mange me­nig­he­te­ne de hadde etab­lert i Øst-Euro­pa.

- Jeg spur­te meg selv igjen og igjen hva me­nig­he­ten var og skul­le være, sier Ekman i in­ter­vju­et.

Tok inn alter

- In­tro­du­ser­te du «Holy Com­mu­nion» (natt­ver­den) på Li­vets Ord? spør jour­na­lis­ten.

- Vi hadde det fra be­gyn­nel­sen. Jeg kom jo fra en lu­thersk bak­grunn, så det var vel­dig na­tur­lig for meg. Men etter hvert be­gyn­te vi å legge mer vekt på kom­mu­nio­nen. Vi un­der­vis­te om at Jesus vir­ke­lig er til stede i kom­mu­nio­nen, i brø­det og i vinen, sva­rer Ekman.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Da spør jour­na­lis­ten: Fei­ret dere «the Eucha­rist» (natt­ver­den) med et alter og ved å bære preste­kap­pe?

- Ikke med preste­kap­pe. Vi star­tet med det vi kal­ler for et natt­verds­bord, og så tok vi inn et mer or­dent­lig alter. Jeg vil si at struk­tu­ren på li­tur­gi­en var vel­dig nær den ka­tols­ke, sva­rer Ekman.

Øken­de ka­tolsk kon­takt

I in­ter­vju­et blir Ekman spurt om hva det var som gjor­de at han fikk øyne­ne opp for Den ka­tols­ke kirke.

Ekman for­tel­ler at han i Is­rael møtte på ka­to­lik­ker over­alt, at han ble kjent med flere av dem og at han be­søk­te ka­tols­ke kir­ker.

- Det åpnet vir­ke­lig øyne­ne mine for Den ka­tols­ke kirke, sier Ekman.

Ekman for­tel­ler også om kon­tak­ten med den svens­ke ka­tols­ke bis­ko­pen An­ders Ar­bo­re­li­us. Ar­bo­re­li­us ble i 1998 førs­te svensk­fød­te bis­kop side re­for­ma­sjo­nen, samme år som Ekman tid­fes­ter star­ten på sin vand­ring mot Den ka­tols­ke kirke.

- Er­fa­rin­ge­ne fra Is­rael, kon­tak­ten med ka­ris­ma­tis­ke ka­tols­ke fel­les­skap og egne stu­di­er fra rundt år 2000 har grad­vis, steg for steg, ledet oss til be­slut­nin­gen, sier Ekman i in­ter­vju­et.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Fra umu­lig til mulig

Men tan­ken om å gå hele veien vir­ket umu­lig i star­ten, for­tel­ler han.

- I be­gyn­nel­sen vir­ket det umu­lig for meg og Bir­git­ta å bli ka­to­lik­ker på grunn av for­sam­lin­gen vi ledet, for­kla­rer Ekman.

- Men så kom det til et punkt da vi følte det var mulig, selv om det ville bli vans­ke­lig.

Øns­ker ingen rolle

- Hvil­ken rolle øns­ker du deg i Den ka­tols­ke kirke, spør jour­na­lis­ten.

Ekman sva­rer at han ikke øns­ker seg noen rolle. Han øns­ker bare å være en god ka­to­likk.

- Jeg har selv­føl­ge­lig 30 års er­fa­ring som kan være nyt­tig, men jeg føler meg vel­dig for­nøyd med å bare være en god ka­to­likk.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Gle­der seg til li­tur­gi

I in­ter­vju­et for­tel­ler Ekman at han gle­der seg mest til å delta i det li­tur­gis­ke livet i Den ka­tols­ke kirke.

- Det er tre ting jeg leng­tet etter som jeg har fun­net i kir­ken: auto­ri­te­ten, sa­kra­men­te­ne og en­he­ten, sier Ekman.

Han sier vi­de­re:

- Jeg tror vi tren­ger det Her­ren har gitt til Den ka­tols­ke kirke for å leve fullt og helt som krist­ne. Det er grun­nen til at vi blir ka­to­lik­ker.

Bir­git­ta og Ulf Ekman vil bli tatt opp i Den ka­tols­ke kirke ved bis­kop An­ders Ar­bo­re­li­us. Det vil tro­lig skje i mai, men paret øns­ker ikke å of­fent­lig­gjø­re når og hvor.

Dagen

Les også
Livets Ord-konferanse uten Ekman
Les også
Ulf Ekman fekk helse på paven
Les også
«Re­for­ma­sjo­nen blir av Ekman frem­stilt som kirke­split­tel­sens årsak»Jan Bygstad