- Giverlandsgruppen for Palestina må fortsette

Giverlandsgruppen for Palestina (AHLC) har ikke utspilt sin rolle, selv om en fredsavtale med Israel ikke er i sikte, mener utenriksminister Børge Brende (H).

Norge er leder for gi­ver­lands­grup­pen som ble opp­ret­tet i 1993 og hol­der liv i pa­le­sti­ner­nes øko­no­mi. De siste årene har gi­ver­ne, sær­lig ara­bis­ke land, bare mot­vil­lig bi­dratt til pa­le­stinsk stats­byg­ging, fordi en po­li­tisk løs­ning for kon­flik­ten mel­lom Is­rael og Pa­le­sti­na ikke har vært i sikte.

Full stopp

I april i år ble det full stopp i freds­for­hand­lin­ge­ne mel­lom Is­rael og pa­le­sti­ner­ne, som USAs uten­riks­mi­nis­ter John Kerry har ledet med mål om å få til en to­stats­løs­ning.

- Vi håper freds­for­hand­lin­ge­ne vil tas opp igjen, men vi ser jo at det er en viss do­nor­trøtt­het og vi er av­hen­gig av at store gi­ve­re i den ara­bis­ke ver­den stil­ler opp, sier Bren­de til NTB.

For­sva­rer grup­pen

Uten­riks­mi­nis­te­ren mener ikke at gi­ver­lands­grup­pen har ut­spilt sin rolle etter over 20 år.

- Når vi ser på den øko­no­mis­ke si­tua­sjo­nen i Pa­le­sti­na, de store hu­ma­ni­tæ­re be­ho­ve­ne og den store ar­beids­le­dig­he­ten, så er min kon­klu­sjon nei, sier Bren­de.

- Vi kan ikke nå stop­pe de in­ter­na­sjo­na­le bi­dra­ge­ne som er på 1,2 mil­li­ar­der ame­ri­kans­ke dol­lar. Uten disse vil den pa­le­stins­ke sta­ten falle sam­men. Men sam­ti­dig er jo bak­grun­nen for hele gi­ver­lands­grup­pen at det skal være en over­gangs­ord­ning inn­til en freds­løs­ning fin­nes, så det er pa­ra­dok­salt og trist at det har tatt tjue år, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Møtes i juni

Pa­le­sti­nas øko­no­mi var blant te­ma­ene da Bren­de møtte pre­si­dent Mah­moud Abbas i Ramal­lah ons­dag.

Den 25. juni hol­der Gi­ver­lands­grup­pen et møte i Brus­sel om den øko­no­mis­ke si­tua­sjo­nen i Pa­le­sti­na.

Norge har siden Oslo-av­ta­len ble inn­gått i 1993 bi­dratt med over 11 mil­li­ar­der kro­ner til de pa­le­stins­ke om­rå­de­ne.

NTB